نظریه نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی، دانشکده فارابی، تهران، ایران

2 گروه آموزش علوم انسانی، دانشکده فارابی، تهران، ایران

10.22084/rjir.2022.24731.3365

چکیده

هدف: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنرانی‌های مختلف به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، بر ایجاد الگو و نظام از انقلاب اسلامی تاکید داشته‌اند. دغدغه و مسئله اساسی این است که این نظام انقلابی باید دارای چه موازین و شاخص‌هایی باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف تبیین نظریه نظام انقلابی، در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که نظام انقلابی مورد انتظار مقام معظم رهبری بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، دارای چه ابعاد، مؤلفه‌ها و مفاهیمی است؟

روش: پژوهش بر اساس راهبردهای کیفی و روش تحقیق، داده‌بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل متن بیانیه گام دوم بوده و حجم نمونه اختصاص به بخش‌هایی از بیانیه دارد که در آن، مقام معظم رهبری اشاره به نظام انقلابی از ابعاد و زوایای مختلف است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و ابزار پژوهش، فیش‌برداری است. تعداد 368 خصیصه (داده) برای نظام انقلابی استخراج شد.

یافته‌ها: ابعاد پژوهش که شامل «بایدها»، «ظرفیت‌ها» و «مطالبه‌ها» برای نظام انقلابی پایدار و کارآمد است و در این مسیر، حجم مطالبه‌های باقی‌مانده برای تحقق نظام انقلابی مطلوب بسیار بیشتر بوده و نیازمند مدیریت و تلاش جهادی است.

نتیجه‌گیری: کدگذاری‌های سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی، به ترتیب منجر به استخراج 67 مفهوم، 28 مؤلفه و 3 بُعد گردید. در انتها ضمن تاکید بر «پیشرفت‌محوری و علم محوری» به عنوان مسئله اول کشور، توجه بیشتر بر چهار مطالبه اساسی «عدالت-محوری»، «مبارزه با فساد»، «توسعه معنوی و فرهنگی» و «رفاه اقتصادی» پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها