مرجع امنیت ملی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

10.22084/rjir.2022.25332.3422

چکیده

هدف:

مسائل مربوط به امنیت با تغییرات سبک زندگی اجتماعی بشر، از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار گردید و موجب طراحی شیوه‌های نوین امنیتی شد. یکی از مهم‌ترین مسائل در نظریات امنیتی، سؤال از مهم‌ترین موضوعاتی است که بیشتر در معرض تهدید و آسیب است و بیشتر باید از آن‌ها مصون بماند؛ یعنی مرجع امنیت. به خاطر جامعیت اسلام، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که نظر آن در مورد مرجع امنیت چیست. ازجمله روش‌های رسیدن به نظریه امنیتی اسلام، جستجو در ایده فقها در مسئله مرجع امنیت ملی است. امام خمینی یکی از فقهای معاصر امامیه با جایگاه منحصربه‌فرد اجتماعی و سیاسی است؛ لذا اندیشه ایشان دارای پشتوانه عظیم چنین تجربه‌ای است. هدف این مقاله، رسیدن به مرجع امنیت از منظر امام خمینی است.

روش:

این پژوهشِ بنیادی و اکتشافی درصدد است با روش استنباط استنادی و با ملاک‌هایی نظیر تصریح، تأکید، تکرار و ...، به هدف مورد اشاره دست یابد.

یافته:

پژوهش حاضر از جهت نوع ورود به بحث امنیت و ساختار مباحث آن، از تحقیقات صورت‌گرفته در این موضوع ممتاز است. ازآنجاکه محور امنیت در این نوشتار، انسان و حقوق اوست، شاکله بحث طبق تقسیم به حقوق ذاتی بنیادین، حقوق ذاتی روبنایی و حقوق عرضی انسان طراحی گردیده است. بر طبق یافته‌های تحقیق حاضر، در هرکدام از دسته‌بندی‌های سه‌گانه فوق، به ترتیب سه موضوع اسلام، ثبات کشور و استقلال، دارای اهمیت بیشتر بوده است.

نتیجه:

نتیجه نهایی اینکه از بین این موارد، نظام اسلامی دارای اولویت بیشتر و مرجع امنیت ملی از منظر رهبر انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها