نقش نهادسازی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعه موردی راهپایی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

2 عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

10.22084/rjir.2022.25850.3461

چکیده

هدف: بسیاری از تحلیل‌ها پیرامون مسائل نهادی، به تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی اختصاص یافته و کمتر نقش مولفه‌های فرهنگی و جنبش‌های اجتماعی مورد توجه نهادگرایان قرار گرفته است. با این حال امروزه پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر روابط بین‌الملل دارند. نهادهایی که مطالعه آن ها در ادبیات علوم اجتماعی، علوم سیاسی و روابط بین الملل، می تواند به حل شدن بسیاری از معماها کمک کند. پیاده‌روی اربعین نیز از این حیث پدیده‌ای قابل بررسی است. بر این اساس، تحلیل چرایی و چگونگی تأثیرگذاری عناصر نهادی در قوام یک نظم منطقه‌ای از اهمیت بسیاری برخوردار است.

روش: در روش‌شناسی، جامعه آماری و شاخص‌های پژوهش، با استفاده از روش‌های کمی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش، توصیفی - تحلیلی و به‌لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی میدانی است.

یافته‌ها: بر این اساس سوالی که مطرح می‌شود این است که مولفه‌های نهادساز راه‌پیمایی اربعین با تأثیر بر قوام و بازصورت‌بندی نظم منطقه‌ای در چارچوب ژئوکالچر شیعه توانسته‌اند نقش مهمی را در ژئوکالچر شیعه بازی کنند.

نتیجه‌گیری: نهادسازی در سه سطح فروملی (با محوریت تکثر فرهنگی)، فراملی (با محوریت هم‌گرایی بین-المللی) و ملی (با محوریت نقش حکومت) سبب قوام نظم ژئوکالچر شیعه در سطح منطقه‌ای شده است.واژگان کلیدی:

نهادسازی، راه‌پیمایی اربعین، ژئوکالچر، نظم منطقه‌ای، حکمرانی فراملی.

کلیدواژه‌ها