چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

10.22084/rjir.2022.25689.3445

چکیده

چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی

چکیده

وضعیت توسعه سیاسی یک کشور تا حد زیادی بستگی به اذهان آن جامعه و به ویژه محتوای ذهنی نخبگان دارد. نخبگان سیاسی صاحبان قدرت و دارندگان مناصب عالی در یک نظام سیاسی هستند که بیشترین نقش را در پویش تحولات جامعه ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: چندگانگی در رفتار نخبگان سیاسی بعد از انقلاب اسلامی چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی کشور داشته است؟ فرضیه مورد بررسی جهت پاسخگویی به پرسش در چارچوب » نظریه نخبگان»، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، این است که : چندگانگی نخبگان بعد از انقلاب اسلامی، فرایند توسعه سیاسی را در کشور با تأخیر مواجه کرده است. پژوهش با این نتیجه به اتمام رسیده است که تعارض و چندگانگی بین نخبگان سیاسی، از فضای نابسامان سیاسی روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تا اختلافات درون جناحی و فرا جناحی دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی بانی روند کند توسعه سیاسی در کشور می باشد.کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی، دولت های بعد از انقلاب اسلامی کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی، دولت های بعد از انقلاب اسلامیکلیدواژگان: نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی، دولت های بعد از انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها