دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-165