دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1396 
2. بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

صفحه 23-38

سید مجتبی کمیلی فرد؛ رضا طهماسبی بلوک آباد؛ مهدی حمزه پور