دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1397 
5. تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن از چشم انداز امنیت هویت محور

صفحه 97-117

میثم غلامی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علی اصغر کاظمی زند


9. نقد اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 175-193

یداالله هنری لطیفپور؛ سید جواد فاضلیان