دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1398 
3. انقلاب اسلامی و محدویت های بازتاب در اندونزی

صفحه 53-73

منصوره حسین پور؛ علی باقری دولت آبادی


6. اخلاق جنگ از دیدگاه امام خمینی

صفحه 131-147

محمد علی قاسمی؛ فرشید دیلمقانی


10. بسترهای کشمکش ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه

صفحه 217-238

روح الله قاسمیان؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز