دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1398 
5. طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

صفحه 59-75

علی عابدینی؛ حسن زارعی متین؛ اسداله کردنائیج؛ حسین عابدینی