داوران

نام داور سمت / سازمان
محمد ابوالفتحی عضو هیات علمی
هادی آجیلی دانشگاه علامه
حسین آجورلو پژوهشگر موسسه ابرار معاصر تهران
بهرام اخوان کاظمی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مسعود اخوان کاظمی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی- دانشگاه رازی
فریبرز ارغوانی پیرسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمد علی ایزدی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اکبر اشرفی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید حسین اطهری دانشگاه فردوسی مشهد/عضو هیأت علمی
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام// رییس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
جواد افشارکهن عضو هیات علمی
محمد مهدی انصاری عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
فریده باوریان ندارم
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهدی براتعلی پور عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع)
حسن بشیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان
مهدی بیگدلو عضو هیئت علمی دانشکده فارابی
سجاد بهرامی مقدم استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان
فرامرز تقی لو عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
احمد جانسیز دانشگاه گیلان
سیداصغر جعفری استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی اکبر جعفری عضو هیات علمی.دانشگاه اصفهان
رشید جعفرپور کلوری معاون مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم
ناصر جمال زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
فرزاد جهان بین دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
منصور حیدری استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آسیه حسینی
مریم السادات حسینی محقق مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سمیه حمیدی دانشگاه بیرجند
محمد حسن خانی ..
جلال درخشه ریاست دانشکده
مسعود درودی دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
طباطبایی دکتر
محمد راسخ مهند
تورج رحمانی عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
حسن رحیمی(روشن) مدیر گروه علوم سیاسی
مصطفی رستمی عضو هیآت علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد رضوانی
علی زیرکی حیدری دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
شهرام زرنشان دانشگاه بوعلی سینا
کرم سیاوشی دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر ستوده دکتری روابط بین الملل و استاد مدعو
خلیل اله سردارنیا استاد دانشگاه
دکتر رضا سلیمانی استادیار دانشگاه پیام نور
رضا سیمبر معاون اداری و مالی دانشگاه گیلان و عضو هیات علمی گوه علوم سیاسی دانشگاه
فرهاد سهامی دفتر ادبیات پایداری همدان
روح اله سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالفضل شاه آبادی
مرتضی شیرودی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
اسماعیل شفق
سید شمس الدین صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
نعیمه صامت
اکبر عروتی موفق
عبدالله عطایی معارف اسلامی
امیر عظیمی دولت‌آبادی عضو هیات علمی/پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سعید علیتاجر معاون پژوهشی / دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا علی صوفی عضو هیئت علمی
محمد رحیم عیوضی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی غفرانی
یوسف فتحی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
سیده مریم فضائلی دانشگاه فردوسی مشهد
بهزاد قاسمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع).
رمضان قاسم پور کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش آمل
احمدعلی قانع معاون آموزشی
سیدمحمدجواد قربی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سیروس قنبری استادیار دانشگاه بوعلی سینا
نجمه کیخاه ..
علی کریمی عضو هیأت علمی
حمیدرضا کشاورز دانشجوی فارغ التحصیل
عین الله کشاورز ترک هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس کشاورز شکری عضو هیات علمی/دانشگاه شاهد
علی رضا کمالی
ابوذر گوهری مقدم عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نجف لک زایی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
حسن مجیدی دانشگاه امام صادق علیه السلام
رضا محمدی دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا
سید محمد معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود معینی پور دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی
اصغر منتظرالقائم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
سید صدرالدین موسوی عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سیدرضا موسوی نیا استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
آیت مولایی حقوق،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
مهدی نادری دانشگاه شاهد. استادیار
سید امیر نیاکوئی استادیار
علی اشرف نظری دانشگاه تهران
محمد جواد هراتی مدیر مسئول
سید مرتضی هزاویی عضو هیإت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
یداالله هنری عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا