اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آقای سید جواد فاضلیان

گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا

gavadgmail.com

سردبیر

دکتر محمد جواد هراتی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mjharatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

kazemishirazu.ac.ir

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد دانشگاه گیلان

rezasimbarhotmail.com

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

علوم سیاسی( روابط بین المللل) استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/demo2/cv/86/fa
ghorbanikhu.ac.ir

دکتر نجف لکزایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه باقر العلوم

najaf_lakzaeeyahoo.com

دکتر محمد جواد هراتی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

haratyyahoo.com

دکتر علی غفرانی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

a.ghofranibasu.ac.ir

دکتر رضا سلیمانی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

r.soleimanibasu.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر سید محمد معصومی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان

mmasomigmail.com

کارشناس نشریه

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر(نرم افزار) کارشناس نشریات

journal.irirbasu.ac.ir