اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آقای سید جواد فاضلیان

گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا

gavadgmail.com

سردبیر

دکتر محمد جواد هراتی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mjharatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

kazemishirazu.ac.ir

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد دانشگاه گیلان

rezasimbarhotmail.com

دکتر محمد حسن فطرس

اقتصاد توسعه استاد دانشگاه بوعلی سینا

fotrosbasu.ac.ir

دکتر نجف لکزایی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه باقر العلوم

najaf_lakzaeeyahoo.com

دکتر سید مرتضی هزاو ه ای

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

m-hazaveheebasu.ac.ir

دکتر محمد جواد هراتی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

haratyyahoo.com

دکتر علی غفرانی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

a.ghofranibasu.ac.ir

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر(نرم افزار) کارشناس

irirbasu.ac.ir