تبیین مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) (با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌‌های مدل تعالی از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌باشد. نوع تحقیق، پژوهش کیفی است و از روش استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. پس از بیان مسأله با مبنا قرار دادن وصیت نامه امام خمینی(ره)، به جمع ­آوری داده‌‌ها و آنجام نمونه­ برداری نظری اقدام شده است. در جهت دستیابی به مدل تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌‌ها (مشتمل بر: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) انجام شده است. در کدگذاری باز با بررسی خط به خط داده‌‌ها، مفهوم ­سازی و مقوله ­بندی داده‌‌ها انجام شده است. در کدگذاری محوری، ارتباط مفاهیم و مقوله‌‌هایی که در مرحله‌ی کدگذاری باز مشخص شده اند با مقوله تعالی تعیین شده است. در کدگذاری انتخابی ضمن مرتبط ساختن مقولات به یکدیگر با انتخاب مقوله محوری (تعالی) به شکلی نظام ­مند با دیگر مقوله‌‌ها ربط داده شده است. امام خمینی(ره) نگاهی سیستمی‌و جامع به تعالی و توسعه دارند و از دیدگاه ایشان همه اقشار و اعضای جامعه در جهت توسعه و تعالی وظایف، تکالیف و نقش‌هایی دارند. ایشان ارشاداتی در این زمینه به مردم، مسئولین، قوای مسلح، ثروتمندان، مخالفین و منتقدان، جوانان و نوجوانان، روحانیون، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و مراکز تعلیم و تربیت، قضات، مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی و ... داشته اند که در این مقاله در قالب مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


- ارجینی، حسین (1387)، «عوامل انحطاط و پویایی جوامع اسلامی از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)». مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 12، بهار 1387.
- اسدی­فرد، رویا؛ خائف­الهی، احمدعلی و رضائیان، علی (1390)، «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام(ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد»، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 8.
- امام خمینی، سید روح ا... . وصیت­ نامه الهی سیاسی امام خمینی(ره).
- ایمان، محمدتقی و محمدیان، منیژه (1387)، «روش‌شناسی نظریه­ی بنیادی»، روش­شناسی علوم انسانی، سال ۱۴. شماره ۵۶.
- حسرتی، مصطفی (1385)، «مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده بنیاد». فصلنامه زبان و زبان‌شناسی، سال دوم. شماره 3.
- خانی، حسین (1389)، «مؤلفه‌‌های نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی اسلامی، با تأکید بر اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)»، مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره سوم.
- خوش‌چهره، محمد و نیک­بخش حبیبی (1391). «اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، شماره 62،  سال 21.
- دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383)، روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار، اشراقی.
- دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، «استراتژی‌‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال اول، شماره دوم.
- عطارزاده، مجتبی (1378)، «فرآیند توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)»، دانشگاه اسلامی، شماره 9 و 10.
- فوزی، یحیی و مسعود معینی‌پور (1388)، «مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 19.
- قاسمی، فرج‌ا... (1389)،«کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، شاخصه‌‌ها و مکانیسم‌‌ها از منظر امام خمینی(ره)»، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 22.
- کلاکی، حسن (1388)، «نظریه­ی بنیادی به مثابه روش نظریه­پردازی»، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره ششم.
- لک‌زایی، نجف و اسم­حسینی، غلامرضا (1391)، «الگو‌های توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی قدس سره»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 29.
- معینی­پور، مسعود و لک­زایی، رضا (1391)، «ارکان امت واحده و تمدن اسلامی ‌از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم. شماره 28.
- مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علی‌نقی؛ زارعی متین حسن و جندقی، غلامرضا (1390)، «معرفی روش­شناسی نظریه داده­بنیاد برای تحقیقات اسلامی‌(ارائه یک نمونه)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره بیست و سوم.
- Corbin, Juliet and Anselm Strauss (1990). "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria". Qualitative Sociology, Vol. 13, No.1, 1990.
- Haig, Brian D. (1995). "Grounded Theory as Scientific Method". Philosophy of education 1995.
- Jones, M. L.; Kriflik, George K. and M. Zanko (2005). "Grounded theory: a theoretical and practical application in the Australian film industry". University of Wollongong Research Online Faculty of Commerce - Papers (Archive).