پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) (RJIR) - فرایند پذیرش مقالات