توضیحات نحوه ی پرداخت هزینه ی پردازش مقاله

حداکثر هزینه ی پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله ی کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آن ها مؤسسه است، 600 هزار تومان برآورد شده است.

(مؤسسه به نهادی گفته می شود که دارای گروه آموزشی یا پژوهشی یا هر دو بوده و مجوز رسمی از شورای گسترش آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد).

هنگام دریافت هزینه ی پردازش مقاله،‌50 درصد از هزینه مقاله پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده، و 50 درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود. بنابراین اخذ کامل یا بخشی از آن در زمان بررسی اولیه و قبل یا حین فرآیند داوری و پیش از پذیرش نهایی ممنوع است. 

جهت مطالعه بیش تر در مورد شیوه پرداخت و الزامات اجرایی آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز را مطالعه بفرمایید.