اطــــــلاعیـــــه

 پژوهشگران گرامی در هنگام ثبت مقاله جهت انجام امور داوری، نسبت به دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان،  و بارگذاری در سامانه نشریه  اقدام فرمایید.

*فرم تعهدنامه                                         *فرم تعارض منافع نویسندگان 


 


- توالی انتشار  فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم ( ارزیابی 1398) ب
- ضریب تاثیر 1397(Impact Factor) 0.220
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار

 دارد

فراخوان مقاله انگلیسی

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی  در نظر دارد، برخی از شماره های نشریه را به زبان انگلیسی منتشر کند، لذا از تمامی پژوهشگران ارجمند برای ارسال مقالات بدیع و وزین، به زبان انگلیسی و مرتبط با عنوان و رویکردهای فصلنامه دعوت به عمل می آید.


 

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-8681
شاپا الکترونیکی
2322-4967

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان