بررسی چالش ‌بی‌اعتمادی سیاسی در دهه پنجم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، مدرسی معارف اسلامی گرایش مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه

2 استادیار گروه معارف اسلامی، مدرسی معارف اسلامی گرایش مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

10.22084/rjir.2024.28590.3721

چکیده

هدف: بی‌اعتمادی سیاسی یکی از بزرگترین چالش‌های رهبران سیاسی بعد از پیروزی انقلاب‎ها می‌باشد و انقلاب ‌اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است دچار چنین چالشی گردد. از این‌رو بررسی بی‌اعتمادی سیاسی به‌عنوان چالشی تأثیرگذار بر آینده انقلاب اسلامی یکی از اهداف نویسندگان مقاله می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: تحقیق حاضر با نگاهی تحلیلی-توصیفی و با استناد به نظریه پیپا نوریس و شاخصه‌های حمایت از اجتماع سیاسی، قانون اساسی، امور اجرایی، نهادها، کنشگران سیاسی و رویکردهای آسیب‌‌شناسانه و آینده‌پژوهی به بررسی بی‌اعتمادی سیاسی می‌پردازد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که دو دسته عوامل درونی و بیرونی از ناکارآمدی دولت‌ها و دولتمردان، عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولتمردان، بی‌تفاوتی سیاسی مردم، افزایش فساد سیاسی- اداری، توقعات فزاینده جوانان، کانالیزه نشدن خواسته‌ها از طریق نهادهای مدنی، تشدید دامنه جنگ‌های شناختی، توسعه فعالیت‌های فمنیستی در کشور، اندولیزه و بالکانیزه کشور و شبکه‌سازی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران و سناریوهای طراحی شده از طریق جنگ‎های شناختی، ایدئولوژیک، اطلاعاتی، عملیات نظامی و غیره دشمنان انقلاب از مهم‌ترین عوامل ایجاد چالش بی‌اعتمادی سیاسی در دهه پنجم انقلاب می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق بیانگر آن است که ارائه راهکارهای اساسی اثربخش و تدوین راهبردهای کارآمد، توجه عمیق به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مدیریت مؤثر، بهبود و اصلاح وضعیت معیشتی مردم، ارتقاء میزان ثبات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی، توزیع عادلانه ثروت، نظارت، موجب تحکیم و تقویت اعتماد سیاسی ملت به نظام سیاسی در دهه‌ پیش‌رو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 • Abtahi, Seyed Mustafa (2008). The political growth and development of the people and their participation in various political spheres, first edition, abstract of the articles of the first scientific-research conference on the achievements of J.A. Nizam, pages 22-23. (In Persian)
 • Alefi, Mohammadreza; Eyvazi, Mohammadrahim (2016). “Obstacles to cooperation between the state and the nation and its effect on the national security of the Islamic Republic of Iran”, scientific-research quarterly of Islamic Revolution Research, 5th year, Vol 16: 61-91. (In Persian)
 • Alefi, Mohammedreza (2018). “Obstacles to cooperation between the government and the nation and its effect on the stability and continuity of the Islamic revolution of Iran”, Epistemological Studies Quarterly in Islamic University 79/23rd year, Vol .2/summer, 2018, pp. 362-345. (In Persian)
 • Delavarpour Aghdam, Mustafa (2007). Iran's security strategies in dealing with the opposition's soft war, http://www.hawzah.net. (In Persian)
 • Eyazi, Mohammad Rahim (2012). Pathology of the Islamic Revolution, Tehran, Islamic Culture and Thought Research Organization Publications. (In Persian)
 • Eyazi, Mohammed Rahim (2014). An analysis of the future study framework of the Islamic Revolution of Iran, Tehran, Sadra Islamic Humanities Research Center Publications. (In Persian)
 • Farati, Abdol Wahab (2008). Islamic Revolution; Crises and Challenges, Qom, Publications of the Vice-Chancellor of Islamic Studies and Professor Affairs. (In Persian)
 • Feridouni, Somayeh (2016). Social consequences of the quantitative development of higher education; A Data Theory Foundation, Tehran, Ministry of Science, Research and Technology - Higher Education Research and Planning Institute.(In Persian)
 • Giddens, Anthony (2008).The Consequences of Modernity, translated by Mohsen Talasi, second edition, Tehran: Nahr-e-Karzan. (In Persian)
 • http:www.vajehyab.com. (In Persian)
 • Ismaili, Hamidreza (2009). Aristocracy Rebellion against the Republic (Tracing the Roots of the Events of 1988), Tehran, Mahan Press. (In Persian)
 • Jamshidi, Mahdi (2022). The words of Karimi Qudousi, a member of the Parliament's National Security Commission, explaining behind the security curtain of the recent riots, Ahval News, Ahval News site. (In Persian)
 • Javadi Arjeamandi, Mohammad Javad; Tahmasabi, Khalil; Nozer Fazli, Fouad (2014). “The relationship between government efficiency and national security in the Islamic Republic of Iran”, Islamic Revolution Contemporary Research Quarterly,Vol.1, Number 2, Summer. (In Persian)
 • Khaje Sarvi, Gholamreza; Farhadi, Abbas (2017). “Components of Political Trust in the Islamic Republic of Iran, Political Sociology Quarterly”, Year 1, Vol 1(consecutive), Spring 2017: 53-80. (In Persian)
 • Khamenei, Seyyed Ali (2017). Statement of the second step of the Islamic revolution addressed to the people of Iran, http://farsi,khameni,ir. (In Persian)
 • Khanbashi, Mohammed (2013). “The effect of economic factors on the level of political trust”, Strategy Scientific Quarterly, Vol.20, Number 4, Serial Number 61. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah (1999). Imam Khomeini's book,collection of Imam Khomeini's works, Vol.16 Tehran, Imam Khomeini's(RA) Editing and Publishing Institute). (In Persian)
 • Mahppishanian, Mehsa (2009). America's soft war for soft war with the Islamic Republic of Iran, power and soft war; From theory to practice, Tehran, cultural and social deputy of Basij Mustafain organization. (In Persian)
 • Malekinejad, Mahdi (2021). The reason why some girls don't want to get married, family planning information base. (In Persian)
 • Masuom, Ali Akbar (2021). He decrease of more than 6 million in the country's young population since 2010, Mehr News Agency, 21 Shahrivar 1400, https://www.mehrnews.com. (In Persian)
 • Mehr News, December 16, 2022, the disturbed sleep of rioters in Tabriz, mehrnews.com. (In Persian)
 • Mohammadi Lord, Abdul Mahmoud (2013). Future research of Iran's political stability, Tehran, Strategic Studies Research Center Publications. (In Persian)
 • Mohammadzadeh Chamazakhti, Ammar (2022). Hybrid wars; new way of war, https://ostan-mz.ir. (In Persian)
 • Motaghi Dastanai, Afshin (2009). Soft war and national security of the Islamic Republic of Iran, power and soft war; From theory to practice, Tehran, cultural and social deputy of Basij Mustafain organization. (In Persian)
 • Pyotr, Zetomega (2018). Trust: Cognitive Theory, translated by Gholamreza Ghaffari, Tehran, Shirazeh Publications. (In Persian)
 • RajaNews, Wednesday, December9, Takfiris sedition in Iran, 2022, http://www.rajanews.com. (In Persian)
 • Rezaei, Framarz; Chitsaz, Mohammed Ali; Behian, Shapour (2021). “Sociological explanation of factors related to political indifference with an emphasis on religiosity (case study: Ahvaz city citizens)”, Sociological Research Quarterly, 15th year, Vol .1, spring 2021: 29-8. (In Persian)
 • Rouhani, Hassan (2201). Public security, national security and future challenges, Strategy magazine, number 20. (In Persian)
 • Sharapour, Mahmoud (2004). Dimensions and functions of social capital and the consequences of its erosion, a collection of articles investigating social problems and harms in Iran, Tehran: Payam Noor University Press. (In Persian)
 • Shayegan, Fariba (2014). “Indicators of political trust from the perspective of Hazrat Ali (AS)”, two scientific-research quarterly journals of Islam and Social Sciences, Q7, No. 14, Fall and Winter 2014: 115-138. (In Persian)
 • Zahedi, Shamsosadat; Khanbashi, Mohammed (2013). “from public trust to political trust (a study on the relationship between public trust and political trust in Iran”, Management Research Quarterly in Iran, Vol.15, Number 4: 73-96 .(In Persian)
 • Zouelm, Ali (2016). Meeting on the efficiency of the revolution and the challenge of the efficiency of governments, Islamic Thought and Culture Research Institute. (In Persian)
 • Zoulem, Ali (2004)."Reflection on the concept of challenge; the word "challenge" in Iran's socio-cultural literature", Zamaneh magazine, Q4, 36, Shahrivar, pp. 34-37. (In Persian)