انقلاب اسلامی ایران، جهانی شدن و جنبش سیاسی نوین در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه شناسی

چکیده

جهانی­شدن واجد ابعاد و نیز تأثیرات متفاوت و گوناگونی است و نظرات گوناگونی درباره آن بیان شده است. شناخت و درک چگونگی عملکرد جهانی شدن، با روند درحال بسط خود، در فرآیند تأثیرگذاری پدیدارهایی چون انقلاب ایران از یکسو و تأثیرپذیری جنبش­هایی همچون جنبش سیاسی مصر از سوی دیگر، مستلزم شناخت مؤلفه­های جهانی شدن در بعد سیاسی، فرهنگی و ارتباطات است. از سوی دیگر در رابطه با پدیدة جنبش سیاسی نوین مصر، نباید شرایط اجتماعی این کشور و بسترهای فراهم شده برای پدیداری جنبش های سیاسی، نادیده گرفته شود. فرض ما در این پژوهش آن است که فرآیند جهانی­شدن، از طریق مؤلفه­های خود، انقلاب ایران را به الگویی جهانی برای دیگر کشورها و نیز مصر تبدیل کرده است و همچنین بسترهایی را در جامعة مصر فراهم ساخته که جنبش سیاسی نوین را درپی دارد. لذا باید گفت که انقلاب اسلامی از طریق فعالیت­های فراملی توانسته است، تحت عنوان بیداری اسلامی و در پی دکترین «اُم القرای اسلامی» جنبش سیاسی مصر را متأثر از خود سازد. بر اساس نظریات جیمز دیویس و آلن تورن، می­توان گفت که اصلاحات سیاسی و زمینه های فراهم شده از سوی دولت مصر برای مشارکت هر چند محدود مردمی در سیاست با ایجاد میدان­های عمل جدید کنشگران فعالی را به صحنة عمل سیاسی وارد ساخته است. بسترهای اجتماعی متأثر از فرآیند جهانی­شدن نیز زمینه را برای جنبش سیاسی نوین مصر آماده نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran , Globalization and new political movement of Egypt

نویسندگان [English]

  • javad afshar kohan 1
  • borumand sharafi 2
چکیده [English]

Globalization has different elements and various ends. Through cognition of political, cultural and commotional elements of globalization, we can describe the effects of Islamic revolution of Iran to political movements of Egypt . In this paper , we reviwe the some of theories of globalization and then, explain the current conditions of Egypt . In fact we analysis the connections between globalization, islamic revolution of Iran and new political movement of Egypt . In fact , social and political situations in Egypt help to development in this country  and globalization process explains how changes in world can changes the internal aspects of societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • globalization
  • Political movement of Egypt
  • Middle East
  • International relation
- مارکوزه، هربرت(1359)، انسان تک ساحتی،ترجمة محسن مؤیدی، تهران.
- احمدی، حمید(1369)، انقلاب اسلامی و جنبش­های اسلامی در خاورمیانۀ عربی، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، تهران، نشر سفیر.
- الگار، حامد(1371)، انقلاب اسلامی در ایران، ترجمة مرتضی اسعدی و حسن چیذری، تهران، نشر قلم.
- پارسانیا،حمید(1376)، حدیث پیمانه، قم، انتشارات معارف.
- افتخاری، قاسم(1378)، تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در گسترۀ جهانی، نامۀ پژوهش، شمارۀ 11-10.
- بشیریه، حسین(1379)، توسعۀ سیاسی و بحران هویت ملی، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال دوم، شمارۀ 5، تهران، مؤسسۀ مطالعات ملی.
-لاتوش، سرژ(1379)، غربی­سازی جهان، ترجمۀ امیر رضایی، تهران، قصیده.
- شیرخانی، علی(1381)، آیندۀ باورها و اعتقادات دینی در پروسۀ جهانی شدن، هفته نامۀ پگاه حوزه، شمارۀ 80 .
- شولت، یان آرت(1382)، نگاهی موشکافانه به پدیدۀ جهانی شدن، ترجمۀ مسعودکرباسیان، انتشارات علمی و فرهنگی.
-گیدنز، آنتونی(1382)، جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
- امرایی، حمزه(1383)، انقلاب اسلامی ایران وجنبش­های اسلامی معاصر، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- تاجیک، محمدرضا، درویشی، فرهاد(1383)، آرمان­های انقلاب­اسلامی در عصر جهانی­شدن: چالش­ها و واکنش­ها، مجلۀ جامعه­شناسی ایران، دورۀ پنجم، شمارۀ 3.
- سجادی، سیدعبدالقیوم(1383)، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول.
- موسوی، محمدعلی(1385)، فرآیند چندلایه­ای جهانی­شدن؛تهران، مرکز مطالعات جهانی شدن.
- شیرودی، مرتضی(1386)، انقلاب اسلامی و پروژۀ جهانی­شدن؛ بررسی آثار جهانی­شدن بر انقلاب اسلامی، راهبردها و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامۀ شیعه­شناسی، سال پنجم، شمارۀ 17.
- صدقی، ابوالفضل(1386)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- عسگری، علی(1386)، آیندۀ انقلاب، تهران، کانون اندیشۀ جوان، چاپ سوم.
-رابرتسون، رولند، حق خندکر، حبیب(1388)، گفتمان­های جهانی­شدن؛ ملاحظات مقدماتی، ترجمۀ مسعود مظاهری، فصلنامۀ ارغنون، مجموعه مقالات جهانی­شدن، شمارۀ 24.
- مک گرو، آنتونی(1388)، مفهوم پردازی سیاست جهانی، ترجمۀ سیدعلی مرتضویان، فصلنامۀ ارغنون، مجموعة مقالات جهانی­شدن، شمارۀ 24.
- شیرودی، مرتضی(1388)، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، تأثیرگذاری و نمونه­ها، فصلنامۀ علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ 14.
- اسپوزیتو، جان.ال(1388)، انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، ترجمۀ محسن مدیر شانه چی، تهران، انتشارات باز، چ 3.
- برزگر، ابراهیم(1388)، عوامل مؤثر در تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی ایران، چارچوب مفهومی، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 42و43.
- احمدی، سیدعباس، لطفی، حیدر(1389)، انقلاب اسلامی و نقش بین­المللی در منطقه، فصلنامۀ جغرافیای انسانی، سال دوم، شمارۀ دوم.
- نقیبی مفرد، حسام(1389)، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی­شدن حــقوق بشر، تهران، مؤســسۀ پژوهش­های حقوقی.
- پروین، خیراله(1389)، تأثیر جهانی­شدن و تحولات بین­الملل بر حاکمیت و استقلال دولت­ها، فصلنامۀ سیاست، شمارۀ 40.
- طاهایی، علی(1389)، آغاز بیداری اسلامی در مصر، ماهنامۀ پیام انقلاب، شمارۀ 44.
- هاشمی نسب، سعید(1389)، گزارشی از روند تحولات مصر، پژوهشنامۀ منطقه­ای، شمارۀ 5.
- زارعی، سعداله(1390)، ارزیابی نگاه مصر جدید به ایران، هفته­نامۀ پنجره، شمارۀ 85.
- موثقی، سیداحمد، زاهدی، نسا(1390)، تأثیر بحران اجتماعی و جهانی­شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر، فصلنامۀ سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، شمارۀ 1.
- دلیرپور، پرویز(1390)، دورنمای اسلام سیاسی درمصر، فصلنامۀ سیاسی- اقتصادی، شمارۀ 285.
- درخشه، جلال، مفیدنژاد، مرتضی(1391)، تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در ترکیه، فصلنامۀ انقلاب اسلامی، سال اول، شمارۀ 2.
- نورانی، امیر(1391)، مصر، بیداری اسلامی والگوی ایران، فصلنامۀ انقلاب اسلامی، سال نهم، شمارۀ 27.
- یزدانی، عنایت الله(1391)، بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش اخوان­المسلمین سوریه، فصلنامۀ انقلاب اسلامی، سال نهم، شمارۀ 28.
- عزتی، ابوالفضل(بی تا)، اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات هدی.
- سایت­ها
www.Alummah.ir  ، www.sahartv.ir ، www.alalam.ir، www.presstv.ir                                                                                                                     
-Blumer,H(1969).Collective behavior. in Fuchs.C, The self-organization of social movements.
-Diana, M (1992). The concept of social movement. Social. Rev.40.
-Herrera, L (2003). Participation in school upgrading: gender, class and (in) action in Egypt . International Journal of Educational Development, 23(2003).
-Bhagwati,J(2004). Anti globalization: Why?. Journal of policy Modeling 26.
-Fuchs.C (2005). The self-organization of social movement. Systematic practice and action rsearch .Vol 19, N 1,  February 2006.
-Stanley eitzen.D and Bacazinn.M (2009).Globalization the transformation of social worlds. wadsworth cengage learning .
- David A. Kirby and nagwa Ibrahim (2010). Entrepreneurship education and the creation of an enterprise culture: Provisional results from an experiment in Egypt. published online :15April 2010 .
-Ambassador James K.Glassman and Secretary Dan Glickman (2011). Strategic public diplomacy: The case of Egypt. October 2011. Bipartisan policy center.
-Al-Kandari, A, Hasanen,M (2011) . The impact of the internet on political attitudes in Kuwait and Egypt. telemat. Informat, doi: 1016/j.tele. 2011.10.005 .
-Ashraf, M, Attia, Nergis Aziz, Barry Friedman, Mahdy Elhusseiny,(2011) . Commentary: The impact of social networking tools on political change in Egypt's "Revolution2.0". Electronic commerce research and applications 10(2011).