مبانی و مؤلفه های تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از ابعاد تربیت، تربیت سیاسی است که نظام­های سیاسی از طریق آن می­توانند ارزش­های خاص خود را در افراد نهادینه کنند. با ظهور دورة رنسانس، در مفهوم تربیت سیاسی تغییر و دگرگونی رخ داد که باعث چرخش سیاست از اخلاق به سمت قدرت شد و این چرخش پایه و اساس تربیت سیاسی غرب را شکل داد، اما در دیدگاه اسلام سیاست در خدمت اخلاق و تربیت است. این مقاله  درصدد بررسی مبانی و مؤلفه­های  تربیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) است، بنابراین، با توجه به دیدگاه امام(ره) که برگرفته از اسلام است، امام(ره) موضوع سیاست را تربیت می­داند. ایشان تربیت سیاسی را روی آوردن آزادانه و آگاهانه به سمت ارزش­های الهی می­داند و بر این اساس، عمده­ترین مبانی تربیت سیاسی را از منظر امام(ره) می­توان توحیدمحوری، فطرت­محوری، تزکیه­محوری، اخلاق­مداری نام برد و همچنین مؤلفه­های تربیت سیاسی از منظر ایشان آگاهی، خودشناسی، آزادی، استقلال، عدالت ذکر کرد.

کلیدواژه‌ها


- اس‍ک‍ی‍ن‍ر، ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌، (1375)، ماکیاولی، ترجمه عزت الله فولادوند، چاپ سوم، خرمشهر: طرح نو.
- ارسطو (1378)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- اردبیلی، سیدعبدالغنی(1381)، تقریرات فلسفه امام خمینی(ره)،تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج.
- افلاطون(1386)، جمهور، ترجمه: فواد روحانی، ویرایش هشتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- امام خمینی، سید روح الله(1382)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
- امام خمینی،سید روح الله(1380)، شرح چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
- _____________(1379)، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، چاپ دهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
- _____________ (1378)، صحیفه نور،22ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
- _____________ (1373)، گزیده­ای از اندیشه و آرای امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
- _____________ (1368)، وصییت نامه سیاسی- الهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- باقری، خسرو(1386)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: مدرسه.
- جعفری، محمدتقی(1369)، حکمت اصول سیاسی اسلام، قم: بنیاد نهج البلاغه.
- __________ (1371)، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، مجله حوزه، شمارة 49.
- حسینی­اسم، غلامرضا(1390)، نقش محوری انسان کامل در توسعه سیاسی متعالیه در اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه پژوهشنامة انقلاب اسلامی، سال اول، شمارة 1.
- عبدالحمید، ابوالحمد(1365)، مبانى سیاست، تهران: توس.
- عالم، عبدالرحمن(1382)، بنیادهای علم سیاست، چاپ دهم، تهران: نشر نی.
- فتحی، یوسف(1388)، رابطه اخلاق وسیاست با تأکید براندیشة امام خمینی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، شمارة 3.
- ریمون، ارون(1366)، مراحل سیاسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران: سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامى.
- رودى، کلایمر(1351)، آشنایی باعلم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتى، ج 2، تهران: سیمرغ.
-لواین،اندرو(1380)، طرح ونقد نظریه لیبرال دموکراسی،ترجمه و تحشیه: سعید زیبا کلام، تهران: سمت.
-نقیب­زاده، میر عبدالحسین(1385)، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوری.
- معین، محمد(1372)، فرهنگ فارسی معین،ج2، تهران: گلرنگ یکتا.