پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) (RJIR) - واژه نامه اختصاصی