امام خمینی(ره) و نحوه بومی‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع)، تهران

10.22084/rjir.2023.27740.3631

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق نشان دادن: 1. واکنش علمای معاصر به مفاهیم مدرن سیاسی با تمرکز بر امام خمینی(ره)؛ 2. ابداع روش بومی‌سازی دینی مفاهیم مدرن سیاسی توسط امام خمینی(ره) 3. نحوه بومی‌سازی دینی مفاهیم مدرن سیاسی در صیانت از مفاهیم سنتی سیاسی از سوی امام خمینی(ره) از مهم‌ترین اهداف این مقاله است.
روش‌شناسی پژوهش: روش این تحقیق نیل به اهداف فوق، روش انتخابی، مدل مفهومی دموکراسی است که در آن، مفهوم دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج و سپس برخی از مهم‌ترین واژگان مدرن سیاسی از باب مشتی از خروار، در آن قالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یافته‌ها: یافت‌های پژوهش نشان می‌دهند که مواجهه عالمان دینی دوره معاصر خاصه امام خمینی(ره) با ابزار اجتهاد و در قالب دین صورت گرفته است و روش امام خمینی(ره) در این چارچوب، مبتنی بر یکسان پنداشتن مفاهیم مدرن و سنتی در صورت (شباهت در شکل) و مغایرت دانستن آن دو، در سیرت است.
نتیجه‌گیری: روش منحصر بفرد امام خمینی(ره) منجر به: 1. تأسیس و تداوم نهضت اسلامی و بعد، جمهوری اسلامی بر اساس استراتژی ارحجعیت سیرت اسلامی بر صورت غربی؛ 2. فراهم آمدن عبور از سیرت اسلامی و صورت غربی به‌صورت و سیرت اسلامی در دوره زعامت آیت الله خامنه‌ای.

کلیدواژه‌ها


 • Abadian, Hossein (2009). Old Concepts and New Thought: Introduction to Iran's Constitution, Tehran, Kavir.
 • Adjudani, Masha Allah (2008). Iranian Constitution, Tehran, Akhtaran Publishing.
 • Afsharirad, Mino; Aghabakhshi, Ali Akbar (1999). "Culture of Political Sciences", Tehran, Chapar Publishing.
 • Akhundi, Mojtabi (2022). "Traditionalism from opinion to practice", Marafet Cultural and Social Quarterly, No.3: 109-126.
 • Akhwan Kazemi, Bahram (2001). Imam Khomeini (RA) and Democracy, Tehran, book review.
 • Alami, Abdul Raouf (2019). "The language of religion and the Qur'an from the perspective of Imam Khomeini and Western philosophers", Quarterly Journal of Comparative Studies of the Qur'an and Hadith, No. 15: 93-115.
 • Alini, Ahsan; Bastani, Ahmed (2022). “Comparative evaluation of Edward Said and Michel Foucault's views and ideas about power and its mechanisms”, Fazlnameh Political and International Approaches, No. 1: 253-276.
 • Ashtarian, Kiyomarth (2000). "Localization of political science in Iran", Journal of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, No. 47: 111-128.
 • Ashuri, Dariush (1987). Political encyclopedia, Tehran, Marvarid.
 • Badie, Bertrand (2011). Berg-Schlosser Dirk, Morlino Leonard. International Encyclopedia of Political Science, SAGE. Philipps-University Marburg, Germany.
 • Baisarat Menesh, Hamid (2000). Contemporary history of Iran from the time of Imam Khomeini (RA), Tehran, Institute for editing and publishing works of Imam Khomeini (RA).
 • Emami, Seyedkavos (2007). "Research in political science, positivist, interpretive, and critical approaches", Tehran, Research School of Cultural and Social Studies.
 • Erwin Isak Jakob Rosenthal (1985). Islam in the modern national state, Cambridge 1965; idem, Political thougt in medieval Islam, Westport, Conn.
 • Firhi, Daoud (1999). "Tradition and modernity, two models of epistemology in the analysis of Muslim political knowledge", Naqd wa Nazar Magazine, No. 5: 3-4.
 • Hachikat, Sadegh (2016). "Validity measurement of modern political concepts", Journal of Political Science, No. 38: 131-142.
 • Haeri, Abdul Hadi (1995). Political and social freedoms from the point of view of thinkers, Tehran, University Jihad.
 • Hasanpour, Arash; Rabbani, Ali (2022). "The ideal society in the thought of Imam Khomeini", Islam and Social Sciences, year 14, number 27: 17-37.
 • Imam Khomeini (1999). The Book of the Imam, Tehran, Imam Khomeini (PBUH) Editing and Publishing Institute, Volumes 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 15.
 • Kechouian, Hossein (2013). "Hermeneutics and Islam", Fazlnameh Rekhlas Andisheh, No. 48: 9-12.
 • Khodayi, Syed Ali-Akbar (1999). "Islamic government and government from Imam Khomeini's point of view", Hozur Quarterly, No. 58: 38-52.
 • Makaryk Irene Rima (1993). Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms, Toronto, University of Toronto Press.
 • Memar, Rahmatullah (2008). “A comparative study of the theories of liberal democracy and religious democracy from the perspective of Imam Khomeini (RA)”, Matin Research, No. 38: 98-121.
 • Milani, Abbas (2002). Modernism and anti-modernism in Iran, Tehran, Akhtaran publishing house.
 • Parsania, Hamid (2009). "Indigenization of Sociology", Quarterly Journal of Cultural and Social Knowledge, No. 1: 7-16.
 • Rahbar, Abbas Ali (2015). “The government and the optimal political security model in religious society”, Dolat Research Quarterly, No. 5: 101-133.
 • Rajaei, Farhang (2010). "Method in Islamic Political Thought," Journal of Political Science, No. 16: 331-359.
 • Sadatinejad, Seyyed Mohammad (2019). "Peace and human rights research in the legal system of Imam Khomeini (RA)", Islamic Peace Research Quarterly, No. 3: 17-40.
 • Saeedinejad, Akbar (2017). "Politics in Imam Khomeini's Thoughts", Huzoor Magazine, No. 98: 26-42.
 • Shiroudi, Morteza (2014). Indigenous theorizing, opportunities and challenges, Qom, Zamzam Hedayat.
 • Tabatabaei, J.Ed (2001). A preface on the theory of decline of Iran, Tehran, Negah Masares publication.
 • Vincent, Andrew (2010). State theories, translated by Hossein Bashirieh, Tehran, Nashrani.
 • Zarshenas, Shahriar (2011). “Postmodernism in philosophy and literature”, Fiction Literature Quarterly, No. 61: 6-7.