دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، شهریور 1402، صفحه 1-180 
عدالت سیاسی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

صفحه 75-92

10.22084/rjir.2023.27380.3591

محمد نبی آقاتقی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی