اهمیت تحول فرهنگ سیاسی در توسعه‌ی سیاسی ایران معاصر با تأکید بر دوره‌ی جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم‌سیاسی، گرایش جامعه‌ شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

10.22084/rjir.2023.27335.3587

چکیده

هدف: بر این اساس یکی از بسترها و زمینه‌های اصلی این تجارب متفاوت در طی کردن مسیر توسعه، به‌ویژه توسعه‌ی سیاسی، تفاوت در فرهنگ سیاسی کشورها می‌باشد که حائز اهمیتِ بررسی در این رابطه می‌باشد. چراکه با تعریفی که از فرهنگ سیاسی ارائه خواهد شد، این پدیده نقش مهمی در جهان‌بینی‌های فردی و اجتماعی جوامع در نگاه به مسائل و اقدام پیرامون آنها دارد. بر این‌ اساس پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است، عبارت است از این‌که فرهنگ سیاسی ایران چه آثار و پیامدهایی در فرایند توسعه‌ی سیاسی در ایران معاصر به‌ویژه در دوره‌ی جمهوری اسلامی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه‌ی نویسندگان این است که با تعریف ارائه شده از متغیرهای این پژوهش -فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی- بخشی از آموزه‌های فرهنگ سیاسی ایران در شکل‌دهی به تحولات سیاسی جامعه‌ی ایران معاصر به‌طور ایجابی تأثیرگذار بوده، اما برای به حداکثر رساندن ظرفیت سازنده‌ی فرهنگ سیاسی در مسیر توسعه‌ی سیاسی کشور، نیاز به ایجاد تحول در فرهنگ سیاسی احساس می‌شود.
روش‌شناسی پژوهش: در این راستا، نوشتار پیش‌رو در سه محور تنظیم شده است: در محور اول تحت عنوان تعریف مفاهیم، مفاهیم اصلی مدنظر خود را بیان نموده و در محور دوم به تبیین ویژگی‌های اساسی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است.
یافته‌ها: در محور سوم (یافته‌ها) با اشاره به تحول فرهنگ سیاسی ایران در دهه‌های اخیر، موانع و ظرفیت‌های موجود در آن برای ایجاد تحول در راستای توسعه‌ی سیاسی ایران تشریح شده است.  
نتیجه‌گیری: در پایان به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی یافته‌ها بر اساس آزمون فرضیه و پاسخ به سؤال اصلی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 • Alem, Abdurrahman (2010). Foundations of Political Science, 21st edition, Tehran: Nei Publishing. (In Persian)
 • Badie, Bertran (2010). Political development, translated by Ahmad Naqibzadeh, 6th edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Bashirieh, Hossein (2007). Reason in politics: thirty-five discourses in philosophy, sociology and political development, third edition, Tehran: Negah Masere. (In Persian)
 • Cohen, Bruce (2020). Fundamentals of Sociology, translation and adaptation: Gholam Abbas Tavasoli and Reza Fazel, 32nd edition, Tehran: Samt. (In Persian)
 • Cox, Robert and others (2003). Government, corruption and social opportunities: the interaction of ideas in the political economy of development, translated by Hossein Raghfar, Tehran: Naqsh and Nagar. (In Persian)
 • Dehkhoda, Ali Akbar (1998). Dehkhoda dictionary, volume 11, second edition of the new era, Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
 • Department of Management and Economics (2009). Developmental Government, Tehran: Sharif University of Technology, Department of Management and Economics, Technology Studies Center. (In Persian)
 • Diob, S. C. (2007). Modernization and development (in search of alternative thought forms), translated by Seyed Ahmad Mothaghi, second edition, Tehran: Qoms Publishing. (In Persian)
 • Elahi, Homayun (2003). Multinational Cartels and Underdevelopment, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Farson, Samih and Mashaykhi, Mehrdad (2008). Political Culture in the Islamic Republic of Iran, translated by Masouma Khaleghi, second edition, Tehran: Baz Publications. (In Persian)
 • Fukuyama, Francis (2018). Political Order and Decay, translated by Rahman Kahramanpour, third edition, Tehran: Rozeneh Publications. (In Persian)
 • Golmohammadi, Ahmad (2015). An introduction to recognizing and measuring political culture, Tehran: Allameh Tabatabai University Publications. (In Persian)
 • Hasanpour, Javad (2014). "Koliat", in political and economic development in the Islamic world, second edition, Tehran: Ketab Marja publication. (In Persian)
 • Hetne, Bejorn (2009). Theory of Development and Three Worlds, translated by Seyyed Ahmad Mothaghi, second edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Hezavei, Seyed Morteza; Zirki Heydari, Ali (2014). "Resistance Economy; The symbol of Jihadi management in Iran's political economy", Iranian Islamic Revolution Studies Quarterly, Vol. 11, (37): 9-26.
 • Huntington, Samuel (2010). Political order in societies undergoing transformation, translated by Mohsen Thalashi, Tehran: Nashr Elm. (In Persian)
 • Jafarpour Kalori, Rashid (2013). Comparative study of Iran's political culture in the period before and after the victory of the Islamic Revolution, doctoral thesis, under the guidance of Gholamreza Khajasaravi, Faculty of Islamic Studies and Political Sciences, Imam Sadiq University (AS). (In Persian)
 • Kazemi, Seyyed Ali Asghar (2011). Globalization of Culture and Politics: Theoretical and Epistemological Criticism and Analysis, Second Edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Khajesaravi, Gholamreza and others (2013). Political history of the presidential elections of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies. (In Persian)
 • Khor, Martin (2010). Globalization and the South (some critical topics), translated by Ahmad Sa'i, third edition, Tehran: Qoms Publishing. (In Persian)
 • Larson, Thomas; Skidmore, David (2008). International Political Economy: Striving for Power and Wealth, translated by Ahmad Sa'i and Mehdi Taqavi, 4th edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Moin, Mohammad (2012). Farhang Farsi, volume 2, twenty-seventh edition, Tehran: Amirkabir Publishing House. (In Persian)
 • Moslinejad, Abbas (2008). Political culture of Iran, second edition, Tehran: Farhang Saba. (In Persian)
 • Moslinejad, Abbas (2016 A). Iran's political economy; Contemporary era, Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
 • Moslinejad, Abbas (2016 b). International Political Economy, second edition, Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
 • Naraghi, Hassan (2001). Casual Sociology, second edition, Tehran: Akhtaran Publishing House. (In Persian)
 • Naraghi, Youssef (1991). Development and Underdeveloped Countries: An Analytical Study of Theoretical-Historical Aspects of Underdevelopment, Tehran: Publishing Company. (In Persian)
 • Pai, Lucin and others (2001). Crises and sequences in political development, translated by Gholamreza Khajesaravi, Tehran: Strategic Studies Research Center Publications. (In Persian)
 • Pourahmadi, Hossein; Shamabadi, Mohammad (2011). An introduction to the theory of Islamic political economy, Tehran: Imam Sadiq University Press. (In Persian)
 • Qawam, Abdul Ali (2010). Challenges of political development, fifth edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Sai, Ahmad (2010 A). Political-Economic Problems of the Third World, 11th edition, Tehran: Samt. (In Persian)
 • Sai, Ahmad (2010 b). Development in Conflict Schools, Fourth Edition, Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
 • Saree-ul-Qalam, Mahmoud (2007). Rationality and the future of Iran's development, fifth edition, Tehran: Middle East Center for Scientific Research and Strategic Studies. (In Persian)
 • Saree-ul-Qalam, Mahmoud (2012). Iranian Political Culture, Second Edition, Tehran: Farzan Roz Publishing. (In Persian)
 • Sen, Amartya (2002). Development as freedom, translated by Seyed Ahmad Mothaghi, Tehran: Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran Publications. (In Persian)
 • Seyed Emami, Kavos (2008). Islamic Revolution of Iran, Transformation in Political Values and the Effectiveness of the Concept of Political Culture in Political Sociology of Iran, in Speeches about the Islamic Revolution of Iran, Tehran: Imam Sadiq University (AS). (In Persian)
 • Zarshenas, Shahriar (2010). Development, third edition, Tehran: Ketab Sobh. (In Persian)
 • Zounis, Marvin (2008). Psychology of Iran's Political Elites, translated by Parviz Salehi, Suleiman Aminzadeh and Zahra Labadi, Tehran: Chapakhsh Publishing. (In Persian)