عدالت سیاسی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم سیاسی، اندیشه‌های سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، اندیشه‌های سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22084/rjir.2023.27380.3591

چکیده

هدف: تاکنون پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص موضوع عدالت در اندیشه‌های رهبران انقلاب اسلامی بیشتر بر جنبه‌های دیگر عدالت تمرکز یافته است و کمتر پژوهشی به جنبه عدالت سیاسی پرداخته بود بنابراین هدف این پژوهش، بررسی مفهوم و جایگاه عدالت سیاسی در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی است.
روش‌شناسی پژوهش: نوع پژوهش در این نوشتار، بنیادی و بر اساس روش پژوهش تحلیلی است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، ایجاد قسط و عدالت در جامعه می‌باشد. بر اساس این دیدگاه، شاخص‌های سه گانه حقوق سیاسی «حق انتخاب کردن»، «حق انتخاب شدن» و «حق نظارت، انتقاد و اعتراض» می‌تواند تأمین‌کننده الزامات عدالت سیاسی در راستای تعیین سرنوشت و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در پیشبرد مدیریت و پیشرفت جامعه باشد.
نتیجه‌گیری: در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، تحقق عدالت سیاسی منوط به لوازم سه گانه‌ «نظام سیاسی عادلانه»، «امنیت» و «فرصت برابر» است. بر این اساس، در دیدگاه رهبران انقلاب، حکومت اسلامی- ‌جمهوری ‌اسلامی- از مصادیق نظام سیاسی عادلانه است که می‌تواند ضامن اجرا، حفظ و بقای تحقق عدالت سیاسی در جامعه باشد. تأمین نسبی امنیت در جامعه شرط لازم هرگونه برنامه و اقدام، جهت اجرای عدالت سیاسی است. همچنین تأمین زیرساخت‌های نظری، قانونی و ساختاری به‌منظور ایجاد فرصت برابر برای همگان از لوازم تحقق عدالت سیاسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • Ashuri, Dariush, (1994). Political encyclopedia, Tehran: Marwarid Publishing House, third edition.
 • Imam Jumezadeh, Seyedjavad; Milani, Jamil (2018). “Political Justice Indicators and Strategies for Its Realization”, Specialized Scientific Journal of Political Research, Year 1, Number 1.
 • Jamalzadeh, Naser (2008). “Political and social justice in three jurisprudential”, philosophical and sociological approaches, Political Science Journal, No. 8, autumn and winter.
 • Kazemi brothers, Bahram (2002). Justice in the Islamic political system, Tehran, Islamic Culture and Thought Research Institute.
 • Khomeini, Ruhollah (1999). Imam Newspaper, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA).
 • Khomeini, Ruhollah (2004). Political and social will, Tehran: Imam Khomeini's (R.A.) Writing and Publishing Institute.
 • Khorramshad, Mohammad Bagher; Jamali, Javad (2017). "Political matters and political discourses in Iran after the Islamic Revolution (1979-2013)", Scientific-Research Quarterly of Islamic Revolution Studies, 15.
 • Kikha, Najmeh (2010). Social justice, Tehran: Young Thought Center.
 • Lakzaei, Najaf (2004). Ayatollah Motahari's political thought, Qom, Bostan Kitab.
 • Mirahmadi, Mansour and Shiri, Akram (2008). “Political justice in the discourse of Islamic political jurisprudence”, Ministry of Science Promotion Quarterly, No. 48.
 • Motahari, Morteza (1973). Adl Elahi, Tehran, Sadra.
 • Mousavi, Jamaluddin (2001). Social justice in Islam, Tehran, Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought.
 • Nira Chandouk (1998). Civil society and government, translated by: Feridon Fatemi, Tehran: Nahr-e-Karzan. b) Farsi articles.
 • Rawls, John, (1999). Theory of justice, translation: Mohammad Kamal Sarwarian, Morteza Bahrani; Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies.
 • Shariat, Farshad (2008). Examining the theoretical dimensions of justice in the political discourse of Islam and the West, Tehran, Imam Sadegh University (AS).
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 1993/08/25
 • Ayatollah Khamenei's statements on 1995/05/29
 • Ayatollah Khamenei's statements on 1998/09/03
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 1999/12/27
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2000/02/15
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2001/02/27
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2001/06/04
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2002/09/22
 • Ayatollah Khamenei's statements in history on 2003/07/28
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2003/09/10
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2004/02/
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2004/06/03
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2005/06/04
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2005/06/15
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2006/01/22
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2006/02/13
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2011/10/16
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2012/03/08
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2013/05/27
 • Ayatollah Khamenei's statements on 2013/06/29
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2013/07/24
 • Statements of Ayatollah Khamenei on 2013/07/24