بنیاد ایده امت واحده اسلامی بر «دوستی» در رهیافت سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، گروه دروس عمومی و معارف اسلامی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

10.22084/rjir.2023.27324.3585

چکیده

هدف: این مقاله به منظور پاسخگویی به این سؤال اساسی که "کارکرد ساز و کار برادری و دوستی در ایجاد همگرایی بین مسلمین جهان در آراء مرحوم امام چیست؟" بر آن است تا صحت فرضیه "تأکیدات مرحوم امام بر پایه اصل قرآنی مودت و دوستی مسلمین، ضرورت اتخاذ مشی واحد مسلمانان در قبال مصالح امت اسلامی و از جمله مقابله با دشمن مشترک که به حاشیه رفتن اختلافات را سبب می‌گردید، زمینه تفاهم و همدلی ملل مسلمان به منظور نیل به حیات طیبه را فراهم آورد" را مورد سنجش قرار دهد.
روش‌شناسی پژوهش: این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای این موضوع را کاویده که همان‌گونه که در مقیاس ملی با تقویت دوستی و محبت بین آحاد مردم، زمینه ارتقاء قدرت ملی از رهگذر اتحاد و همدلی بیشتر فراهم می‌آید، در عرصه جهان اسلام نیز نقش آفرینی مفهوم مودت و دوستی در شکل‌گیری "ید واحده" به منظور تحکیم اقتدار اسلامی، انکارناپذیر است.
یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌دهد ایده متعالی رهبر راحل انقلاب در تقویت هر چه بیشتر مودت و دوستیِ معطوف به همگرایی ملل مسلمانان -صرف نظر از تفاوت های اعتقادی- اهمیت تشکیل امت واحده به منظور تحقق حیات طیبه اسلامی با بی‌اعتنایی به نقشه‌های شوم دشمنان خواهان ذلت دنیای اسلام در دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای را، به همه مسلمانان جهان‌ ثابت نمود.
نتیجه‌گیری: بررسی دیدگاه‌های مرحوم امام(ره) در خصوص اتحاد مسلمین گواه آن است که آن بزرگوار با تمرکز بر عوامل و عناصر معنوی و غیرمادی، هدف ایده بلند امت واحده اسلامی در طرح همگرایی مسلمین را با آگاهی ژرف نسبت به ایجاد ضرورت رابطه دوستی و مبتنی بر محبت بین مسلمین از رهگذر تحقق تفاهمی و نه صرفاً اخلاقی بلکه در چارچوبی هنجاری و شکل‌گیری نوعی رابطه بین الاذهانی بین آحاد مسلمین در نیل به حیات طیبه مطمح نظر قرار داده بود.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran
 • Nahj al-Balagha
 • Ahmadi, Aryaman (2012). "Political matter as antagonism (A review of the book "About political matter")". Etemad newspaper, No. 2622, 10th. March: 10. (In Persian)
 • Ansari, Morteza bin Mohammad Amin and Noorani, Abdullah (2020). Faraed al-Ossul, Qom: Religious Press. (In Arabic)
 • Attai, Abdullah; Ali Mohammadi, Sajjad (2018). "Investigation of effective factors in the convergence of people with the system in the thought of Imam Khomeini (pbuh)". Matin Research Journal, 20(80): 69-93. (In Persian)
 • Azin, Ahmed; Qaidi, Mohammadreza, Golshani, Alireza (2014). "The unity of the Islamic world from the point of view of Imam Khomeini (RA)". Political Studies Quarterly, 6 (23): 187-208. (In Persian)
 • Biazar Shirazi, Abdul Karim (1404 AH). Towheed Kalme, Tehran: Farhang Islamic Publishing House. (In Persian)
 • Boroujerdi, Seyyed Hossein (2001). The collection of Shia hadiths in the rules of the Shari'ah. By the effort of Ismail Moezi Malairi, Qom: Al-Mahr. (In Persian)
 • Esposito, John and Wall, John (2011). Contemporary Islamic Movements (Islam and Democracy), Translation: Shuja Ahmadvand, Tehran: Nashreni. (In Persian)
 • Farabi, Muhammad bin Muhammad (2011). Farabi and the Way of Happiness (an exploration of the ethics of virtue from Farabi's point of view), Translation: Nawab Moghrabi. Tehran: Sadra Islamic Wisdom Foundation. (In Persian)
 • Fuladi, Mohammad (2008). "The strategy of the unity of the Islamic world in the thought of Imam Khomeini (RA)". Marafet Monthly, 17(126): 75-96. (In Persian)
 • Gartzke, Erick and Weisiger, Alex (2013) "Fading Friendships: Alliances, Affinities and the Activation of International Identities", British Journal of Political Science, Vol. 43(1): 97-120.
 • Ghaninejad, Musa (2010). Modernism and development in contemporary Iran, Tehran: Publishing Center. (In Persian)
 • Griffiths, Martin (2009). Encyclopedia of international relations and world politics, Translation: Alireza Tayeb, Tehran: Nesher Ney. (In Persian)
 • Hadot, Pierre (1998). Nietzsche, Genealogy, History, translated by Robert Hurley and others, in: Aesthetics, Method, and Epistemology, Edited by James D.Faubion, the new press.
 • Hakimi, Khodadad (2018). "The results of Imam Khomeini's efforts in the path of Islamic unity". International conference on rereading the scientific and cultural works of Iran's Islamic Revolution. (In Persian)
 • Haniff Hassan, Mohammad (2007) War, Peace or Neutrality: An Overview of Islamic Polity's Basis of Inter-State relations, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.
 • Haqqi, Mohammad (2017). "Islamic revolution and opportunities for the convergence of the Islamic world." Collection of selected articles of the 20th Sheikh Tusi Festival, Volume 2, Qom: Al-Mustafa International Research Institute. (In Persian)
 • Hass, Ernst (1970). The Study of Regional Integration: reflection on the joy and anguish of pre-theorizing, international organization. University of Notre Dame Press.
 • Heydari, Mohammad Mohsen (2017). "Approximation and convergence in the jurisprudence of Imam Khomeini". Miqat Hajj Quarterly, 24(106): 89-110. (In Persian)
 • Himan, Adriana (2016). Conception of the political Friendship: Between Schmitt and Arendt. Doctoral Thesis, University of East Anglia School of Philosophy.
 • Horr Ameli, Muhammad bin Hasan (1414 A.H.). Al-Wasal al-Shia, Qom: Al-Al-Bayt. (In Arabic)
 • Horr Ameli, Muhammad bin Hassan (1997). Al-Fusul al-Muhama in Usul al-Imaa (Takmele al-Wasil). Research and supervision: Muhammad bin Muhammad al-Hussein al-Qaini, Qom: Institute of Islamic Education of Imam Reza (a.s.). (In Persian)
 • (Imam) Khomeini, Ruhollah (2008). Sahifa Imam: collection of works of Imam Khomeini (pbuh) (statements, messages, interviews, rulings, Shari'i permits and letters) (22 volumes), Tehran: Institute for organizing and publishing the works of Imam Khomeini (pbuh). (In Persian)
 • (Imam) Khomeini, Ruhollah (2010). Commentary on 40 Hadiths, Ch 51, Tehran: Institute for Editing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA). (In Persian)
 • Jamshidi, Mohammad Hossein; Irannejad, Ibrahim (2012). "The feature of Islamic solidarity and unity in the political thought of Imam Khomeini (RA)". Islamic Revolution Journal, 1 (2): 161-186. (In Persian)
 • Jamshidiha, Gholamreza and Nikrosh Rostami, Maliha (2019). "Examination of the effects of unity and division of the Islamic Ummah in the thought of Imam Khomeini (RA)". Two Quarterly Journals of Islamic Revolution Essays, 1(2): 52-79. (In Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (2011). "Principles of international relations in the Islamic system". In Mahmoud Vaezi, National Conference on Religion and International Relations, Tehran: Expediency Discernment Forum, Strategic Research Center. (In Persian)
 • Khomeini, Seyed Ahmad, (1994). "Unity from the point of view of Imam Khomeini (RA)". Hozur Quarterly, 1(8): 5-14. (In Persian)
 • Kubalkova, Vendulka (2000). "Towards an International Political Theology", Milennium; Journal of International Studies, Vol. 29(3): 675-704.
 • Lakzaei, Reza (2015). The fundamental components of the political thought of Imam Khomeini (RA), Qom: Al-Mustafa International Translation and Publishing Center. (In Persian)
 • -Lindberg, Richard N (2008). "Identity and International Relations", International Relations, Vol. 22(4): 5-18
 • Majlesi, Mohammad Bagher (1403 A.H.). Behar Al-Anwar, Beirut: The Revival of Arab Heritage. (In Arabic)
 • Nouri, Nasibeh (2013). Comparing the anthropology of Ayatollah Misbah Yazdi and Mohammad Mojtahed Shebastri and its influence on their political opinions, Master's thesis of political science, Yasouj University. (In Persian)
 • Pour Ahmadi, Hossein (2007). The Islamic revolution and the system of the Islamic Republic of Iran in the reflection of the process of globalization, Tehran: Arouj publishing house. (In Persian)
 • Reeves, Julie (2007). Culture and international relations: narratives, natives and terrorists, Translation: Mohsen Bayat, Tehran: Research Center for Cultural and Social Studies. (In Persian)
 • Rezai, Panah and Haji Yousefi, Amir Mohammad (2020). "The pragmatic foundations of the idea of promiseism in the foreign policy discourse of Imam Khomeini (pbuh)". Matin Research Journal, 22(87): 45-73. (In Persian)
 • Schmidt, Karl (2010). "Political matter". In the book of law and violence, Tehran: Rokhdad Nou publication. (In Persian)
 • Shahabadi, Mohammad Ali (2007). Shazerat al-Maarif, explanation and translation: Ayatollah Noorullah Shahabadi, Tehran, Islamic Culture and Thought Research Institute Publishing Organization. (In Persian)
 • Stiri, Akram (2007). "National unity and Islamic unity in the theoretical and practical life of Imam Khomeini". Hozoor (Attendance) Quarterly, 12(63):156-135. (In Persian)
 • Suri Laki, Mohammad Ali and Suri, Iraj (2014). "The modernization process; cultural-religious conflicts and the collapse of the second Pahlavi government". Jarfa Pazhoh Quarterly, 3 (1): 49-70. (In Persian)
 • Tajik, Mohammad Reza (2011). "Politics and Antagonism". Aseman (Sky) Magazine, 1(4): 44-41. (In Persian)
 • Taqavi, Mohammad Kazem (1401) "Task of Taqiyyah"; One of Imam Khomeini's ballads on the subject of "Jurisprudential Rules". Jamaran information and news base. https://www.jamaran.news. Retrieved 6/5/1401(In Persian)
 • Velaiati, Ali Akbar; Saeedmohammadi, Reza (2010). "Analysis of convergence experiences in the Islamic world". Political Science Bi-Quarterly, 6(11): 151-179. (In Persian)
 • Wendet, Alexander (2005). Social theory of international politics, Translation: Hameira Moshirzadeh, Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)