وظایف پیروان ادیان الهی نسبت به همدیگر از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22084/rjir.2023.27322.3584

چکیده

هدف: از جمله موضوعات مورد تأکید دین اسلام، مسئله وحدت و همدلی میان پیروان ادیان الهی است. این مسئله که امروزه از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران دینی و اندیشمندان جوامع بشری است، به‌صورتی ویژه و با چهارچوبی خاص در کلام رهبران انقلاب اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است که در این مقاله تلاش شده مهم‌ترین وظایف پیروان ادیان الهی را از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران کشف و شناسایی نماییم.
روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور با استفاده از روش «تحلیل مضمونی» و دسته‌بندی مضامین پایه جهت شناسایی مضامین سازمان‌دهنده، به تحلیل مجموعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلّه) پرداخته و مهم‌ترین مقوله‌های این مسئله را استخراج کرده‌ایم.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رهبران انقلاب اسلامی ایران به ترسیم پنج وظیفه مهم برای پیروان ادیان الهی نسبت به همدیگر پرداخته‌اند که به ترتیب اولویّت و اهمیت عبارتند از: حمایت از پیروان دیگر ادیان، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، گفتگو برای تفاهم، پیروی جدّی از تعالیم دینی و احترام به مقدسات دیگران.
نتیجه‌گیری: بازخوانی و واکاوی آثار رهبران انقلاب اسلامی ایران در زمینه وظایف و بایسته‌هایی که پیروان ادیان آسمانی می‌بایست انجام دهند، نشان می‌دهد که ایشان توجه خاصی به این موضوع داشته و در موارد متعددی از گفتارها و نوشتارهای خود به این مهم پرداخته‌اند. گردآوری این بیانات و بررسی آن‌ها با روش تحلیل مضمون به این نکته رهنمون می‌سازد که امامین انقلاب اسلامی ایران برای پیروان ادیان الهی، وظایف خاصی را در چهارچوب ویژه‌ای مشخص نموده و محورهای خاصی را نیز برای آن اقدامات تعیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran.
 • Al-Khalifa, Rashad (2007). General Assembly President stresses value of interfaith dialogue in securing peace. Beirut: House of Science.
 • Attride-Stirling, Jennifer (2001). “Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”. Qualitative Research. 1(3): 385-405.
 • Bagheri, Saleh; Wafa Darvishpour, Mohammad (2018). "Investigation of the legal position of insult in Iranian law". New Research in the Humanities, 4(11): 91-107. (In Persian)
 • Braun, Virginia; & Clarke, Victoria (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
 • Byrne, Máire (2011). The Names of God in Judaism, Christianity, and Islam. Continuum International Publishing Group. London: University Press.
 • Dewey, Beegle (2022). Moses. In Encyclopedia Britannica. London: University Press.
 • Etrat Doost, Mohammad (2024). "The application of theme analysis method to understand Quranic topics in Islamic culture; A case study of the theme network of Surah Anbia'. Religion and Communication, (63), 53-80. Doi: 10.30497/rc.2022.242050.1861. (In Persian)
 • Etrat Doost, Mohammad; Nasiri, Omid; Ghiyasi, hadi (2020). "The network of themes of the causes of poverty in Islamic society from the perspective of the verses of the Qur'an and the hadiths of Ahl al-Bayt". Quran and Hadith Studies, (1): 159-187. (In Persian)
 • Forward, Martin (2001). Inter-religious dialogue: a short introduction. Oneworld.
 • Given, Lisa (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications.
 • Hale, Tom & Thorson, Stephen (2007). Applied New Testament Bible Commentary. David Cook.
 • Harrelson, Walter (2005). “Ten Commandments”. In Encyclopedia of Religion (Second Edition, Vol. 13, p. 9074). Thomson Gale.
 • Hashemi Rafsanjani, Akbar (2008). Tafsir Rahnama: a new method in presenting the concepts of Quran topics. Tehran: Bostan Ketab. (In Persian)
 • Henry, Matthew (1997). "Matthew Henry’s Concise Commentary. Christian Classics Ethereal Library. London: University Press.
 • https://farsi.khamenei.ir/speech. (In Persian)
 • Ibn Babouyeh, Muhammad bin Ali (1406). The rewards of actions and the consequences of actions. Beirut: Sharif Publications.
 • Ibn Babouyeh, Muhammad bin Ali (2007). The causes of the law. Tehran: Davari Publications.
 • Jacobs, Louis (2007). “Halakhah”. In Encyclopaedia Judaica (Second Edition, Vol. 8, 251-258. Thomson Gale.
 • Jafari, Yaqoob (1998). Commentary on Kausar. Tehran: Hijrat Publications.
 • Javadi Amoli, Abdullah (2013). Interpretation of Tasnim. Qom: Esra Publications.
 • Jones, Michael (1999). “Evangelical Christianity and the Philosophy of Interreligious Dialogue”. Journal of Ecumenical Studies, (36): 378-396.
 • Kazemirad, Reza (2022). "Insulting sacred things from the perspective of Abrahamic religions and western legal systems". Answer Quarterly, (21): 83-106. (In Persian)
 • Khezr, Qasim Tawfiq Qasim (2003). The character of Pharaoh in the Qur'an. Baghdad: An-Najah University Press. (In Persian)
 • Khomeini, Seyyed Ruhollah (1994). Sahifeh Noor, Tehran: Publications of the Institute of Editing and Publishing of Works. (In Persian)
 • Khoramdal, Mustafa (2006). interpretation of light. Tehran: Ehsan Publications. (In Persian)
 • Maghdasi, Motaher bin Taher (1411). Beginning and history. Publications of the Religious Cultural Center.
 • Merrigan, Terrence (2017). Rethinking Theologies of Interreligious Dialogue. In The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue. Oxford University Press.
 • Motahari, Morteza (2011). Jihad. Tehran: Sadra Publications. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (2012). The generalities of Islamic sciences: theology, mysticism and practical wisdom. Tehran: Sadra Publications. (In Persian)
 • Neufeldt, Reina (2011). “Interfaith Dialogue: Assessing Theories of Change”. Peace & Change, 36(3): 344-372.
 • Old Testament and New Testament.
 • Pao, David & Schnabel, Eckhard (2011). Luke. In Commentary on the New Testament Use of the Old Testament (pp. 908-1201). Baker Academic.
 • Penaskovic, Richard (2016). Interreligious Dialogue in a Polarized World. In Pathways for Interreligious Dialogue in the Twenty-First Century (First Edition, pp. 29-40). Palgrave Macmillan.
 • Polan, Sara (2003). “Ten Commandments”. In New Catholic Encyclopedia (Second Edition, pp. 4-9). Thomson Gale
 • Pope Francis (2013). The Joy of the Gospel. Vatican Press.
 • Qaraeti, Mohsen (2010). Interpretation of light. Tehran: Lessons from the Qur'an Publications. (In Persian)
 • Rezaei Esfahani, Mohammad Ali (2009). Interpretation of the Quran Mehr. Qom: Research Publications of Tafsir and Sciences of the Qur'an. (In Persian)
 • Saboni, Muhammad Ali (1421). Safwa al-Tafseer. Beirut: Dar al-Fekr Center.
 • Shouaei, Mohammad Hossein (2019). Doctoral Thesis: The ideal model of interfaith dialogue from the perspective of intercultural communication in the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran: a comparative study of interfaith dialogue diplomacy in the policies and organizations of the two countries of the Islamic Republic of Iran and the United States of America. Tehran: Imam Sadiq University. (In Persian)
 • Spieker, Heike (2011). The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance. In International Law and Humanitarian Assistance. Springer-Verlag.
 • Swidler, Leonard (2014). Dialogue for Interreligious Understanding: Strategies for the Transformation of Culture-Shaping Institutions (First Edition). Palgrave Macmillan.
 • Tabatabai, Mohammad Hossein (1974). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Al-Alami Institute.
 • Tavakoli, Fatima; Agha Babaei, Hossein; Shahmalekpour, Hassan (2016). "Religious foundations and principles of criminalization of insulting holy things and future challenges". Journal of Criminal Law, 1(2): 49-74. (In Persian)
 • Walidi, Mohammad Saleh (1991). Special criminal law. Tehran: Amir Kabir Publications. (In Persian)