فرهنگ عرصه تقابل گفتمان‌ها در گفتمان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22084/rjir.2023.27868.3647

چکیده

هدف: در ایران بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکل‌گیری چالش‌های مهمی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. با توجه به ماهیت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، چالش در عرصه فرهنگ یکی از جدی‌ترین چالش‌ها است. در این تحقیق به بخشی از این چالش‌ها که مربوط به یک دهه اخیر است پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی پژوهش: با توجه به ماهیت تحقیق از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف استفاده شده است تا زمینه‌های شکل‌گیری این چالش به تصویر کشیده شود.
یافته‌ها: تحلیل متون و سخنرانی‌ها و مصاحبه با رئیس جمهور دولت دهم حکایت از آن دارد که در این دوره شاهد چرخشی اساسی در گفتمان فرهنگی دولت و ایدئولوژی حاکم بر برنامه‌های فرهنگی آن هستیم. و دولتمردان تأثیرگذار دولت دهم با کنار هم گذاشتن مفاهیمی همچون ناکارآمدی فقه، پایان اسلام‌گرایی، مکتب ایرانی، دین جهانی و تبادل فرهنگی و ایجاد رابطه (مفصل‌بندی) بین آنها درصدد ایجاد گفتمان جدیدی بودند که گفتمان غالب را به چالش کشانده و در نهایت هژمونیک شود.
نتیجه‌گیری: نتیجه این چالش به حاشیه رانده شدن گفتمان دولت دهم و هژمونیک شدن گفتمان غالب بود. چالشی که برای دومین بار به‌صورت جدی در ایران بعد از انقلاب شکل گرفت و در هر دو این گفتمان غالب بود که توانست گفتمان‌های رقیب را به حاشیه براند.

کلیدواژه‌ها


 • Ahmadinejad, Mahmoud, speech at the second science to action festival and exhibition. (2011/9/7).
 • Ashtarian, Karim. (2011). an introduction to the cultural policy method, Sociologists Publications.
 • Author's interview (Alireza Farrokhi) with Mahmoud Ahmadinejad 2018.
 • Azad Aramaki, Taghi and Manouri, N. (2011). "Analysis of the content of Iran's cultural policies based on the constitution, cultural policies document and the fifth development plan" Social and Cultural Strategy Quarterly, Volume 1, 3: 7-37. (In Persian)
 • Chilton, P.; Schäffner, Christina (1997). Discourse and politics, London: Sage.
 • Dreyfus, H. and Paul, R. (2008). Michel Foucault, Beyond Constructivism and Hermeneutics, translated by Hossein Bashriyeh, Tehran, Nash.
 • Fairclough, N (‎‏1989‏‎). Language and Power. London: Longman.‎
 • ‎Fairclough, N (1999‎‏). Language and Social Change. London: Polity Press.‎
 • Fairclough, N. (‎‏1992‏‎). Language and Social Change. London: Polity Press.‎
 • ‎Fairclough, N. (‎‏1995‏‎).Critical Discourse Analysis: the critical studyof Language. . London: Polity Press.
 • Fairclough, Norman (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies, Journal of Critical Policy Studies Volume 7, 2013 - Issue 2.
 • Farrokhi, Alireza (2019). Discourse analysis of the cultural programs of the 9th and 10th governments, dissertation for the defense of the doctoral thesis of the Faculty of Social Sciences, Shiraz University.
 • Farrokhi, Alireza (2021). "Discourse analysis of the cultural programs of the 9th and 10th governments", Cultural Research Society Quarterly, Year 12, Number 2, summer 2021, 111-134. (In Persian)
 • Hanseen, Lene (2006). Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War. London: Routledge.
 • Hietala, V. (2017). “Think global, act local cultural policies of dundee from world cultural perspective Master’s Thesis, 59 pages May 2017
 • Howarth, d D (2000). Discourse, Open University Press; 1 edition (December 1, 2000).
 • Howarth, David (1998). "Theory of Discourse, translated by Seyed Ali Asghar Sultani", Journal of Political Science, No. 2.
 • http//:fna.ir
 • http://www.psair.ir
 • Jam Jam Online, 2013/10/26.
 • Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise ‏)‏‎‏‎2008‎‏‎‏(‏‎. Discourse Analysis as Theory and Method, London: sage‎. Fairclough, Norman; “Analysing discourse: Textual analysis for social research”; Routledge; 2003.
 • Laclau, Ernesto (1990). New Reflections on the Revolution of our Time. London: Verso.
 • Laclau, Ernesto and Chantal Moffe, (2001). Hegemony and Social Strategy: Toward a Radical Democratic Politics. Second edition .London and New York: Verso.
 • Mehdipour, F. (2012). "Typology of intellectual-cultural currents in contemporary Iran" Religion and Politics Quarterly, second issue, autumn 2013, 8-30. (In Persian)
 • Mehr News Agency, 2013, 5, 11
 • New York: Longman Holzscheiter, Anna; “Between communicative interaction and structures of signification: Discourse theory and analysis in international relations”; International studies perspectives; 2013; vol.1; no.21: 1-21.
 • Orfing, j (2004). "Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges", Discourse Theory in European Politics. pp 1-32.
 • Pourali, S. and Firhi, D. (2014). "Analysis of the cultural policy discourse of the 9th and 10th governments of the Islamic Republic of Iran in the field of higher education", Public Policy Quarterly, Volume 1, Number 4, Winter 2014, Pages 135-169. (In Persian)
 • Rahim Mashaei, Esfadiar, the closing ceremony of the 3rd Farabi International Festival, (2010/3/28)
 • Rahim Mashaei, Esfandiar, conclusion of the big conference of Iranians abroad, (2010/8/5)
 • Rahim Mashaei, Esfandiar, Conference on Innovation and Prosperity in the Tourism Industry, (2010/ 8/18).
 • Sharifi, S. and Fazli, A. (2011). "Analyzing cultural policies in the Islamic Republic of Iran (harms and threats)", Majles and Strategy Quarterly, Volume 9, 69, 56-90. (In Persian)
 • Sharifzadeh, Bahman (2012). Voices of wisdom, in defense of the cultural discourse of the 9th and 10th governments, Tehran: Iran Newspaper Publications. (In Persian)
 • Sultani, Seyed Ali Asghar (2005), Power, Discourse, and Language: Mechanisms of Power Flow in the Islamic Republic of Iran. Tehran: No publication. (In Persian)
 • T Seidel, G. (1985). Political Discourse Analysis. London: academic Press.
 • Tatjana, B. (2014). Critical discourses of cultural policy and artisticpractice: a comparative study of thecontemporary dance fields inthe UK and Germany, Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in Management University of London 2014.