جنگ نرم و سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

با توجه به تغییر و تحول اوضاع و احوال جهانی به‌خصوص در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فناوری؛ کاربرد زور و روش‌های جنگ‌ کلاسیک در مقابله با بازیگران قدرتمند به‌تدریج با کاهش ارزش، مشروعیت و اثربخشی مواجه شده‌است. از همین‌رو شاهدیم که به تدریج مفاهیمی مانند قدرت نرم و قدرت هوشمند از سوی نظریه‌پردازان غربی مطرح و مورد توجه و استفاده سیاستمداران قرار گرفت. به‌همین ترتیب، انقلاب اسلامی ایران که تاکنون با وجود فشارهای شدید نظامی سربلند بیرون آمده و به بقا و بالندگی خود ادامه داده‌است، امروز با چالش‌های جنگ نرم دشمن روبروست. در این مقاله، با توجه به روندهای و ابعاد جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد آینده‌پژوهانه و به روش سناریوپردازی، آینده‌های مواجهه جنگ نرم غرب و انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم. سوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده­های متصور برای انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم دشمن است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه غرب در بلند مدت سناریوهای جنگ نرم مختلفی را علیه انقلاب اسلامی ایران تعقیب می‌کند که ابزارهای آن به ترتیب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ ولی شواهد نشان می‌دهد رفتار هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران و تقویت برخی مولفه‌ها می‌تواند موجب ناکامی دشمن و موفقیت کشور شود.
با توجه به تغییر و تحول اوضاع و احوال جهانی به‌خصوص در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فناوری؛ کاربرد زور و روش‌های جنگ‌ کلاسیک در مقابله با بازیگران قدرتمند به‌تدریج با کاهش ارزش، مشروعیت و اثربخشی مواجه شده‌است. از همین‌رو شاهدیم که به تدریج مفاهیمی مانند قدرت نرم و قدرت هوشمند از سوی نظریه‌پردازان غربی مطرح و مورد توجه و استفاده سیاستمداران قرار گرفت. به‌همین ترتیب، انقلاب اسلامی ایران که تاکنون با وجود فشارهای شدید نظامی سربلند بیرون آمده و به بقا و بالندگی خود ادامه داده‌است، امروز با چالش‌های جنگ نرم دشمن روبروست. در این مقاله، با توجه به روندهای و ابعاد جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد آینده‌پژوهانه و به روش سناریوپردازی، آینده‌های مواجهه جنگ نرم غرب و انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم. سوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده­های متصور برای انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم دشمن است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه غرب در بلند مدت سناریوهای جنگ نرم مختلفی را علیه انقلاب اسلامی ایران تعقیب می‌کند که ابزارهای آن به ترتیب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ ولی شواهد نشان می‌دهد رفتار هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران و تقویت برخی مولفه‌ها می‌تواند موجب ناکامی دشمن و موفقیت کشور شود.
با توجه به تغییر و تحول اوضاع و احوال جهانی به‌خصوص در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فناوری؛ کاربرد زور و روش‌های جنگ‌ کلاسیک در مقابله با بازیگران قدرتمند به‌تدریج با کاهش ارزش، مشروعیت و اثربخشی مواجه شده‌است. از همین‌رو شاهدیم که به تدریج مفاهیمی مانند قدرت نرم و قدرت هوشمند از سوی نظریه‌پردازان غربی مطرح و مورد توجه و استفاده سیاستمداران قرار گرفت. به‌همین ترتیب، انقلاب اسلامی ایران که تاکنون با وجود فشارهای شدید نظامی سربلند بیرون آمده و به بقا و بالندگی خود ادامه داده‌است، امروز با چالش‌های جنگ نرم دشمن روبروست. در این مقاله، با توجه به روندهای و ابعاد جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد آینده‌پژوهانه و به روش سناریوپردازی، آینده‌های مواجهه جنگ نرم غرب و انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌ایم. سوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده­های متصور برای انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم دشمن است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه غرب در بلند مدت سناریوهای جنگ نرم مختلفی را علیه انقلاب اسلامی ایران تعقیب می‌کند که ابزارهای آن به ترتیب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است؛ ولی شواهد نشان می‌دهد رفتار هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران و تقویت برخی مولفه‌ها می‌تواند موجب ناکامی دشمن و موفقیت کشور شود.

کلیدواژه‌ها