بازخوانی نقش مدیریت جهادی در انقلاب اسلامی مطالعه موردی: سیره شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

10.22084/rjir.2023.27833.3641

چکیده

هدف: در جریان انقلاب اسلامی ایران و رویدادهای پس از آن، فرهنگی با سبک مدیریتی‌ بسط یافت که از آن به‌عنوان «کار جهادی» تعبیر گردید. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین مدیریت جهادی شهید سلیمانی به‌عنوان یک پارادایم مدیریتی برگرفته از اصول انقلاب اسلامی، بپردازد.
روش‌شناسی پژوهش: روش این پژوهش، کیفی از نوع تبیینی- تحلیلی است. شیوه گردآوردی اطلاعات، کتابخانه‌ای و اسنادی است و ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری خواهد بود.
یافته‌ها: از حیث هستی شناسی، مدیریت ایشان در راستای پذیرش حاکمیت و مدیریت خداوند بر تمامی امور دنیا، جهادگرانه (جهاد با نفس و جهاد در عرصه‌های اجتماعی و راهبردی)، انقلابی (پایبندی به مبانی و اصول انقلاب) و ولایتمدارانه (اطاعت از ولی فقیه) است. از لحاظ معرفت‌شناسی، اولاً مدیریت جهادی شهید سلیمانی در پرتو انقلاب اسلامی قابل شناخت است و منابع شناخت آن تخصص محوری، فرهمندی، دشمن‌شناسی و شناخت بحران هستند. روش‌های مدیریت جهادی شهید سلیمانی نیز عملگرایی، بدیل‌گرایی و زمان‌شناسی، ارزیابی و بسیج منابع و ... هستند.
نتیجه‌گیری: مدیریت جهادی شهید سلیمانی از مکاتب مدیریتی تراز انقلاب اسلامی است؛ چرا که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مبتنی بر تفکر توحیدی- معنوی، قابل شناخت و بر اساس روش‎های تخصصی و بومی است.

کلیدواژه‌ها


 • Afshar, Asadullah (2021). Sardar Soleimani (a general who must be re-known), Tehran, Sefir Ardahal Publications. (In Persian)
 • Ali Shiri, Mohammad Mahdi; Tulai, Ruhollah; Beidi, Mojtaba (2015). "Principles governing Jihadist management: a qualitative analysis of the experience of Jihadist management in the country", State Management Review. Number, 28: 109-89. (In Persian)
 • Alimardani, Zohra and Pourkarimi, Javad (2019). “characteristics of jihadi management in the school of Martyr Hajj Qassem Soleimani”, Proceedings of International Conferences of the Second Step of the Revolution, Volume 2, Number 3: 1-22. (In Persian)
 • Ameli, Seyyed Jafar al-Mortaza (1996). Sahih Man Sirah al-Nabi al-Azam, Beirut: Dar al-Hadi, volume 9. (In Persian)
 • Bahrami, Mohammad Reza (2019). Leader of Resistance, Tehran, first edition, Beed Publications. (In Persian)
 • Basiri, Hamidreza (2017). "The place of the principle of causality in Islamic thought (with emphasis on the opinions of Allameh Tabatabai)", thought of Allameh Tabatabai, year 4, number 7: 27-44. (In Persian)
 • Danandeh, Mustafa (2019). Why did people like Qasem Soleimani? Asr Iranian news analysis site. Available at https://www.asriran.com/fa/news/706844. (In Persian)
 • Ebrahimpour, Hassan; Rahimi Soura, Samad; Hedayat Nejad, Ali Asghar; Taheri, Hamid (2007). Selected Articles of Jihadi Management, Agricultural Education Publication, Education Technology Services Office. (In Persian)
 • Eftekhari, Asghar (2015). "Strategic Requirements of the Islamic Revolution for Political Science", Journal of the Islamic Revolution, Year 4, Number 17: 39-50. (In Persian)
 • Ezzati, Mustafa (2013). Analysis of the concept of jihadi management, field and university information base. (In Persian)
 • Fa’al Golshani, Taher & Atai, Mohammad (2021). "Explaining the dimensions of the revolutionary behavior of managers and comparing it with the management literature", Quarterly Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, Year 5, Number 83: 1435-1450. (In Persian)
 • Firouzabadi, Seyed Jalal (2009). "The Transtheoretical Foundations of the Islamic Theory of International Relations", Foreign Relations, Volume 2, Number 2: 49-96. (In Persian)
 • Hosseini, Hossein & Jedi, Majid (2005). "The role of military organization in natural crisis management", Defense Policy Quarterly, Year 2013 and 2014, No. 52-53: 7-28. (In Persian)
 • Ibn Babouyeh, Muhammad bin Ali (1403AH). Al-Khasal, M.: Islamic Publishing House, Volume 2.
 • Javadi Amoli, Abdullah (2006). Thematic Tafsir of the Holy Qur'an, Isra Publishing Center, vol.6. (In Persian)
 • Khalaj, Mehran (2019). "Examination of the relationship between the evaluation indicators of jihadi management and strategic management", Military Management Quarterly, year 20, number, 2: 119-154. (In Persian)
 • Moghimi, Seyyed Mohammad (2018). "Management based on sincerity; The Essence of Shahid Soleimani School", Islamic Management Quarterly, Volume 27, Number 3: 5-12. (In Persian)
 • Mohammadi Sirat, Hossein (2021). "Qur'anic Principles and Principles of Jihadist Social Crisis Management", Crisis Management Quarterly, Year 13, Number 3: 58-89. (In Persian)
 • Mohammadi, Mazaher (2008). "Explanation of jihadi culture and management and its indicators", Tehran: Nadai Elahi, collection of articles on jihadi management. (In Persian)
 • Montazeri, Mohammad; Bahmani, Akbar and Fathizadeh, Alireza (2018). "A model of good governance from the point of view of Nahj al-Balaghe: a step towards explaining the Iranian Islamic model of progress", Journal of Iranian Islamic Development Model Studies, 11: 155 -133. (In Persian)
 • Mortazavi, Mehdi; Qalipour, Arin; Pourezat, Ali Asghar; Ashrafi, Vahid (2008). "Management of Organizational Culture Change and Development from Concept to Action", Tehran: Collection of Jihadist Culture and Management Articles. Volume, 2, pp. 169-212. (In Persian)
 • Muhaddi, Javad (2006). Fatemi ethics, Qom. Al-Zahra community. (In Persian)
 • Naqdipour, Mahmoud and Mukhtarband, Mahmoud (2019). "Study on the role of the Jihadi management approach of Martyr General Hajj Qassem Soleimani in facing the economic sanctions of the West against Iran", Series of International Conferences of the Second Step of the Islamic Revolution, Volume 2: 1-18. (In Persian)
 • Pahlavan Sharif, Mohammad Amin and Kazemi Shourai, Mohammad Hosein (2019). "Explaining the Competence Model of Civilizing Jihadist Managers Studying: (Martyr Qasim Soleimani)", Islamic Management, Year 28, Number 4: 141-168. (In Persian)
 • Rafiei Tari, Neda and Abdian, Mahya (2019). "Symology and symbology of Martyr Soleimani's character", Media Religious Studies, Volume, 2, No. 5-6: 112-132. (In Persian)
 • Rajabi, Mohammad (2019). "Indicators of the school of Martyr Soleimani in the thought of Ayatollah Khamenei", Islamic Insight and Education, year 7, number 55: 36-51. (In Persian)
 • Rezaei, Mohsen (2019). an introduction to the dimensions of the Qassem Soleimani school from the point of view of Major General Mohsen Rezaei, Collection of Speeches of the Soleimani School, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, summer number 4. (In Persian)
 • Rezaian, Ali (2010). Principles of Management, Tehran: Somit Publications.
 • Rodger Kohpar, Mohammad Javad (2021). Social Spirituality in the Soleimani School, Tehran, Danesh and Andisheh Maazer Publications. (In Persian)
 • Sadeedi, Ali (2019). "Martyr Soleimani was an expert in crisis management", Shabestan news agency, date of last access: 09/23/2014. (In Persian)
 • Sadeghi, Fethullah and Ghasemi, Lotfollah (2009). Combining jihadi culture with organizational culture to launch a new structure (jihadi organizational culture), Tehran: Collection of Jihadi Management Articles. (In Persian)
 • Salari Rad, Masoumeh (2022). "The most characteristic features of martyr Sardar Haj Qasim Soleimani", quarterly magazine of cultural and social studies of the region, year 6, number 12: 27-45. (In Persian)
 • Salari Saeedi, Hamid (2021). Explanation of Islamic management and Jihadi management with a strategic approach, National Conference of Management and Entrepreneurship at the School of Martyr Haj Qasim Soleimani. (In Persian)
 • Sharq newspaper (2018). "Sardar Soleimani, a successful symbol of natural crisis management", news code: 256487.
 • Shirazi, Ali (2019). Indicators of Shahid Soleimani School, Qom: Khat Moghadam Publications. (In Persian)
 • Sohaili, Hamidreza and Moradi, Bahram (2020). "Islamic governance of the grassroots people based on Jihadi management with emphasis on the statement of the second step of the revolution"), Hokmrani Mota'ali, year 8: 107-139. (In Persian)
 • Soleimani, Qasim (2016). Sardar Soleimani's heavy criticism of doubting the enemy, Aparat, date of last access: 09/12/2014. (In Persian)
 • Taheri Sarteshnizi, Eshagh and Azizkhani, Ahmed (2011). "Postmodern Anthropology and its Criticism from the Perspective of Religious Teachings", Religious Anthropology, Volume 8, Number 25: 35-64. (In Persian)
 • Tajik, Mohammad Reza (2009). Crisis Management: A Review on Crisis Analysis and Management Methods in Iran, Tehran: Farhang. (In Persian)
 • Yasmi, Ali (2019). "Theoretical and practical principles of politics in the school of Martyr Hajj Qassem Soleimani", Strategic Research Institute, Scientific Research Group for Security, Defense, Political Thought, https://b2n.ir/y29702. (In Persian)