‌واکاوی اسنادی نهضت فرهنگی زنان چادری خراسان در انقلاب اسلامی (1357-1340ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ انقلاب اسلامی و پژوهشگر تاریخ معاصر

2 دکترای تاریخ انقلاب اسلامی و مدرس مجتمع آموزش عالی لار

10.22084/rjir.2023.27505.3639

چکیده

هدف: هدف از پژوهش این است که با نظر به رهیافت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی؛ جایگاه زنانِ خراسان در انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. 
روش‌شناسی پژوهش: روش مورد استفاده کتابخانه‌ای و متکی بر اسناد آرشیوی، روزنامه‌ها، مجلات و دیگر منابع اسنادی و مدارک منتشر شده است. 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که زنان انقلابی خراسان با شرکت در جلسات مخفیانه و شبانه سیاسی و مذهبی، حضور در راهپیمایی‌های خیابانی، توزیع اعلامیه‌های امام، تحصن و اعتصاب در بیوت مراجع، تأسیس حوزه علمیه خواهران و تلاش جهت آزادی زندانیان سیاسی در حوادث مهم سیاسی انقلاب اسلامی در خراسان حضوری پررنگ داشتند، به‌طوری‌که واژه «نهضت زنان چادری» به کلمات پُرکاربرد در اسناد و گزارش‌های ساواک خراسان تبدیل شد.
نتیجه‌گیری: در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، خواسته‌های زنان متدین خراسان دچار تغییرات اساسی شد و آنها خواهان بازگشت امام خمینی(ره) به کشور و تشکیل حکومت اسلامی شدند. حکومتی که از جمله شاخص‌های آن استقلال، آزادی و رعایت حقوق همه مردم بود و در شعارها و بارها بر آن تأکید شد.

کلیدواژه‌ها


 • Abbas-zadeh, Siros (2021). "Investigating the role of Shiite revolutionary women in the Islamic Revolution of Iran", Research History, (No. 82), pp. 67-94.(In Persian)
 • Abul Qasimi, Abbas (1979). The Role of Women in the Islamic Revolution, Tehran: Al-Fath. (In Persian)
 • Akbari, Morteza (2015). "Documentary studies about the role of women in Ilam province in the process of the Islamic revolution of Iran (1962-1978)", studies of the pattern of Iranian Islamic progress, (number 8), pp. 110-90. (In Persian)
 • Ayatollah Haj Sheikh Abbas Vaez Tabasi according to Savak documents, (2015). Tehran: Historical Documents Center. (In Persian)
 • Ayatollah Sheikh Shahabuddin Eshraghi according to Savak documents, (2013). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Daily history of Iran from the constitution to the Islamic revolution (1993). Volume 2, Tehran: Govtar Publishing. (In Persian)
 • Dalvand, Hamidreza (2006). Islamic revolution in Lorestan. C2. Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Eshghi, Lily (2000). Our time between times, Imam, Shia and Iran, Ahmad Naqibzadeh (translator). Tehran: Center for Recognizing Islam and Iran. (In Persian)
 • Farhamand, Jalal (2004). Government on the eve of the Islamic revolution (documents from the last years of Pahlavi). Tehran: Institute of Contemporary History of Iran. (In Persian)
 • Grand Ayatollah Seyyed Abdullah Shirazi according to Savak documents, (2016). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Hosseinian, Ruhollah (2006). A year of struggle to overthrow the Shah's regime. Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Information, No. 11009, dated 7/11/1962.
 • Information, No. 15740, dated 7/30/1978.
 • Islamic revolution according to SAVAK documents; Khorasan Razavi province, (2021). C. 3. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to SAVAK documents; North Khorasan province, (2021). C. 1. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to SAVAK documents; South Khorasan Province, (2022). C. 1. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to SAVAK documents; South Khorasan Province, (2022). C. 2. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to the documents of Savak, (2002). C. 10. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian(
 • Islamic revolution according to the documents of Savak, (2009). C. 3. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to the documents of SAVAK, daily newspaper of Hamadan province, (2010). C2, Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to the documents of Savak, Isfahan province, (2004). C.2. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic revolution according to the documents of Savak, Yazd province, (2014). C3. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Islamic Revolution Document Center, retrieval number 1565, page 1.
 • Islamic Revolution Records Center, retrieval number 1581, p. 63.
 • Islamic Revolution Records Center, retrieval number 2081, pp. 10-11.
 • Islamic Revolution Records Center, retrieval number 2107, pp. 101-99.
 • Islamic Revolution Records Center, retrieval number 413, p. 76.
 • Jalali Azizian, Hassan (2012). Political Biography of Martyr Hasheminejad, Tehran: Center for Documents of the Islamic Revolution. (In Persian)
 • Jalali, Gholamreza (1999). Mashhad at the dawn of Imam Khomeini's movement, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Jaloh Mihrab, Martyr Ayatollah Seyyed Mohammad Ali Qazi Tabatabai according to the documents of Savak (1999). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Jan Sekandari, Ali and Zakari-Rad (2004). Bloody Sunday of Mashhad 1978. Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Khorasan, No. 8047, dated 18/10/1978.
 • Khorasan, No. 8296, dated 22/10/1977.
 • Khorasan, No. 8305, dated 2/11/1977.
 • Khorasan, No. 8306, dated 4/11/1977.
 • Khorasan, No. 8828, dated 10/10/1979.
 • Khorramshad, Mohammad Bagher (2013). "Reflection of Iran's Islamic Revolution in theories of revolution, the birth and formation of the fourth generation of theories of revolution", Sociology of Iran, Volume 5, (Number 3), 95. (In Persian)
 • Khorramshad, Mohammad Baqer (1998). "Foucault and the Islamic Revolution: Spiritualism in Politics", Matin, Year 1, (Number 1), 209-224. (In Persian)
 • Kihan, No. 10603, dated 8/8/1978.
 • Kihan, No. 10607, dated 12/8/1978.
 • Martyr Ayatollah Dr. Seyed Mohammad Hosseini Beheshti, (2001). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Martyr Hojjat-ul-Islam Seyyed Abdul Karim Hasheminejad according to SAVAK documents (1998). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Mazaheri, Abuzar (2005). "Theories of revolution and the revolution of theories", Marafet magazine, (No. 90), 78-82. (In Persian)
 • Melazinel, Hamidreza (2022). The face of Qazvin women in the Islamic revolution: the oral narrative of the women and people of Qazvin in the Islamic revolution. Qazvin: Kamini Publications. (In Persian)
 • Naqdipour, Mahmoud (2016). "Investigation of women's political participation in the process of formation, stabilization and continuation of the Islamic Revolution of Iran", Political Sciences, (No. 40): 49-69. (In Persian)
 • National Library and Documents Organization of Iran, Document No. 293-133196.
 • Organization of Documents and National Library of Iran, Document No. 293-132612.
 • Organization of Documents and National Library of Iran, Document No. 297-52050.
 • Organization of Documents and National Library of Iran, Document No. 293-134745.
 • Organization of Documents and National Library of Iran, Document No. 998-3295.
 • Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi, Documents No. 77016, 62042 and 1/28786.
 • Padayar, Hossein and Parvan (2004). Islamic Revolution in Bojnoord, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Pahlunamah magazine, number 4, 1963.
 • Pars news agency bulletin, number 301.
 • Pasandideh, Mohammad (2015). Khorasan Seminary, with an introduction by Mohammad Vaezzadeh Khorasani. Mashhad: Islamic Research Foundation. (In Persian)
 • Purizdan Parast, Seyyed Mohammad Hashim (2015). Along with the people in the Islamic revolution. Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Rajabi, Mohammad Hassan (1990). Imam Khomeini's political biography (from the beginning to his emigration to Paris). Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 • Razavi, Seyedah Azita and Fatahi (2019). Islamic revolution according to the women of Chaharmahal and Bakhtiari. Tehran: Surah Mehr Publishing Company. (In Persian)
 • Readings, number 15, dated 2/10/1978.
 • Shakri, Ramzan Ali (1980). The Islamic Revolution and the people of Mashhad from the beginning to the establishment of the Islamic Republic. Mashhad: Bina. (In Persian)
 • Shamsabadi, Hassan (2010). The role of Mashhad scholars in the Islamic revolution. Tehran: Imam Khomeini Editing and Publishing Institute. (In Persian)
 • Shojayan, Mohammad (2012). Islamic revolution and cultural approach (the effect of Iran's Islamic revolution on theories of revolution). Tehran: Center for Islamic Revolution Documents. (In Persian)
 • Sidi Farrukhed, Seyed Mehdi and colleagues (2015). Mashhad, a look at its history, culture and glory. Mashhad: Hor Mehr. (In Persian)
 • The Islamic Revolution according to the documents of Savak, (1998). C2. Soroush, Tehran. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (1999). C5. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (1999). C6. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2003). C. 13. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2004). C. 15. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2005). C. 19. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic Revolution according to the documents of Savak, (2005). C. 17. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2007). Volume 23, Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2008). C25. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, (2009). C9. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The Islamic revolution according to the documents of Savak, Mazandaran province, (2017). C. 10. Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • The nobles of the Pahlavi era according to the documents of Savak (Dariush Homayun), (1999). Tehran: Historical Documents Review Center. (In Persian)
 • Yahosseini, Seyyed Qasim (2008). "The Role of Dashtistan and Barazjani Women in Iran's Islamic Revolution: Stone vs. Tank", Surah Andisheh, (No. 45): 72-83. (In Persian)