ارزیابی سیاستگذاری‌های صدور انقلاب اسلامی ایران از منظر ماتریس سوات (SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

طی سی و اندی سال تلاش جهت صدور انقلاب اسلامی دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای ایران پدید آورد انقلاب اسلامی را باید نقطه عطفی بارز و برجسته در بیداری اسلامی در منطقه تلقی نمود. فرایندی که در سایر کشورها نیز آثار خود را به تناسب نشان داد از مهمترین بازیگرانی که در پشتیبانی از بیداری اسلامی نقش برجسته ای دارد جمهوری اسلامی ایران است که نتیجه اقدامات صبورانه و مجدانه خود را در صدور انقلاب مشاهده می کنددر طول 36 سال سیاستگذاری متنوعی برای پیشبرد سیاست صدور انقلاب همواره مورد توجه مسئولین نظام قرار داشته است که همواره با فرصت و چالش هایی توام بوده است سیاست صدور انقلاب اسلامی علی رغم شدت و ضعفها و فراز و فرودها در همه کابینه های تشکیل شده پیگیری شد. برای ارزیابی سیاستگذاری های که امکان صدور انقلاب اسلامی را در فضای منطقه ای کنونی که برآمده از فرایند بیداری اسلامی است از مدل سوات (SWOT) استفاده شده است سوآت (SWOT)ابزاری برای شناخت ، تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی برای سیاست صدور انقلاب و و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل این سیاست ها می باشد. نتایج این تحقیق نشان که از لوازم اصلی موفقیت در مسیر نیل به اهداف گفتمان صدور انقلاب درک واقعبینانه وضعیت موجود است تحلیل نادرست از فرصت ها و تهدیدها از یکسو و ضعف و قوت­های مرتبط با گفتمان صدور انقلاب میتواند به تضعیف و در نهایت فراموشی گفتمان صدور انقلاب شود.

کلیدواژه‌ها


-   اخوان مفرد، حمیدرضا (1378)، ایدئولوژی انقلاب ایران، قم: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
-   احمدی، حمید (1379)، قومیت و قوم‌گرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت، تهران: فصلنامه مطالعات ملی.
-   ایوبی حجت الله (1377)، شکاف‌های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی.
-   اینگلیس، فرد (1377)، نظریه رسانه‌ها، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
-   احتشامی، انوشیروان (1378)، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-   احمدی، حمید (1369)، انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه عربی در: مقالاتی پیرامون جهان سوم، تهران: سفیر.
-   اخوان مفرد، حمید (1381)، ایدئولوژی انقلاب ایران، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.
-   ازغندی، علیرضا (1381)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، قومس.
-   اسپوزیتو، جانال (1382)، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه دکتر محسن مدیرشانه‌چی، مقاله صدور انقلاب ایران: سیاست اهداف و وسایل، روح الله کارگر رمضانی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-   اسلامی، مسعود (1369)، ریشه‌یابی مواضع و عملکردکویت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نشر همراه.
-   افتخاری، اصغر (1389)، صلح و امنیت بین‌الملل، رویکرداسلامی، مجموعه مقالات اسلام و روابط بین‌الملل، به اهتمام حسین پوراحمدی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-        خمینی، سیدروح الله (1369)، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى،  ج 21، ص 195.
-        خمینی، سیدروح الله (1379) ، صحیفه امام، جلدهای 4، 6، 8، 9، 13، 14، 17، 21. جلدهای 3، 16، 17، 18، 19، 20، 21
-   ملکوتیان، مصطفی (1388)، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران، بازخوانی تأثیرات انقلاب اسلامی.
-   منصور، جهانگیر (1378)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران.
-   مولانا، عبدالحمید؛ محمدی، منوچهر (1387)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد، تهران: نشر دادگستر.
-   میرآقایی، سیدجلال (1379)، جهان اسلام، مشکلات و راهکارها، نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
-   نجفی، موسی (1387)، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی موج چهارم بیداری اسلامی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
-   نقیب زاده، احمد (1381)، تأثیر فرهنگ ملی برسیاست خارجی ج.ا.ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.