انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریان‌های التقاطی و سلطنت طلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا به عنوان تنها تشکل موافق نظام جمهوری اسلامی ایران در آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رویارویی با جریان های ضد انقلابی در آمریکا پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که فعالیت های سیاسی و عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریان های التقاطی و سلطنت طلب چگونه بود؟ این تحقیق از انواع تحقیقات کیفی بوده که با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. برای گرد آوری داده ها ضمن مطالعه و بررسی اسناد، با برخی از دانشجویان آن زمان عضو انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا مصاحبه شده است. با بررسی اسناد و مصاحبه یافته های زیر به دست آمد، عمده فعالیت های سیاسی انجمن اسلامی در تقابل با گروه های التقاطی اصلاح طلب (نهضت آزادی) و رادیکال (مجاهدین خلق) و گروه ضد انقلابی سلطنت طلب بود. و در این راستا از انواع مختلف شیوه های اقدام جمعی و اعتراض بهره گرفت. عمده فعالیت هایی که دانشجویان در آن زمان انجام داده اند یکی فعالیت های تبلیغاتی و ابدئولوژیکی بوده که به منظور افشاگری توطئه های دشمن و همچنین آگاه سازی افکار عمومی ملت آمریکا صورت گرفت. دیگر فعالیت انجمن در تقابل با جریان های مذکور تظاهرات و راهپیمایی بود. و فعالیت دیگر انجمن تحصن و اعتصاب غذا بود که برای جلب توجه رسانه های آمریکایی و رساندن پیام خود به گوش جهانیان از آن استفاده می شد.

کلیدواژه‌ها


-  اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (1358)، نشریه قدس، 29 مرداد، سال چهارم.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1359)، اطلاعیه منافقین در آمریکا  در حمایت از سعادتی.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1359)، پیام درود و حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  از انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، 11 مرداد.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اخطاریه انجمن اسلامی حوزه بتن روژ به ایادی امپریالیسم و منافقین، 7 اردیبهشت.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه افشاگری ماهیت اصلی منافقین، 6 فروردین.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه انجمن  در خصوص برکناری بنی صدر، 1 تیر.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه برگزاری مراسم ختم به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه شماره 1 انجمن در مورد حمله وحشیانه پلیس به صف تظاهرات کنندگان در نیویورک در 6 مهر 1360 به مناسبت حمایت از قوای اسلام در رابطه با جنگ تحمیلی.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه شماره 2 انجمن در رابطه با تظاهرات و دستگیری در واشنگتن.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، انتشار اطلاعیه منافقین در خصوص توهین به حضرت امام .
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، بیانیه هشدار انجمن به منافقین و کافران.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، پیام انجمن اسلامی حوزه بتن روژ  به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه ارتجاعی خواندن عناصر انقلابی از سوی سازمان دانشجویان مسلمان در آمریکا (منافقین).
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه انجمن در جهت افشاگری ماهیت سازمان مجاهدین و شاخه دانشجویی آن در آمریکا.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه خبری انجمن اسلامی حوزه بتن روژ در رابطه با دستگیری و اعتصاب غذای 210 نفر از اعضای انجمن.
-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اعلامیه یکی از اعضای سازمان مجاهدین در مورد ماهعیت واقعی این سازمان.
-  جلایی پور، حمیدرضا (1381)، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران: طرح نو.
-  دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیانی (1384)، مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
-  رنجبر، اکبر (1390)، تهران، مصاحبه مؤلف، (21 آذر).
-  روزنامه کیهان (1359)، کاندیدای امپریالیسم آمریکا کدامیک از جریان‌های سیاسی است؟!، شماره‌های 11176 الی 11181، 13 دی 59.
-  روشه، گی (1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
-  روغنی زاد، محمد اسماعیل (1392)، تهران، مصاحبه مؤلف، (2 شهریور).
-  سفارت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن (1358 و 1359)، نشریه شاهد.  
-  شفیعی، محمد (1372)، «تحولات فکری ایران و اندیشه انقلاب اسلامی» مندرج در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، جلد دوم، قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.
-  ظریف، محمد جواد (1391)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، مصاحبه مؤلف، (1 خرداد).
-  غفاری هشجین، زاهد و زینب قوامی (1393)، بررسی نقش و عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در زمان تسخیر لانه جاسوسی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 39.
-  کریمیان، علیرضا (1381)، جنبش دانشجویی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-  مظفری، آیت (1385)، جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، قم: زمزم هدایت.
-  مقصودی، مجتبی (1380)، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران 57- 1320، تهران: روزنه.
-   موسوی خمینی، سید روح الله (1391)، صحیفه امام، جلد15، تهران: عروج.
-  نصرآبادی، علی اکبر (1392)، تهران، مصاحبه مؤلف، (3 شهریور).
-  یابنده، فاطمه (1392)، خاطرات محمد‌هاشمی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.