انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریان‌های التقاطی و سلطنت طلب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا به عنوان تنها تشکل موافق نظام جمهوری اسلامی ایران در آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رویارویی با جریان های ضد انقلابی در آمریکا پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که فعالیت های سیاسی و عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در تقابل با جریان های التقاطی و سلطنت طلب چگونه بود؟ این تحقیق از انواع تحقیقات کیفی بوده که با روش تحلیل اسنادی انجام شده است. برای گرد آوری داده ها ضمن مطالعه و بررسی اسناد، با برخی از دانشجویان آن زمان عضو انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا مصاحبه شده است. با بررسی اسناد و مصاحبه یافته های زیر به دست آمد، عمده فعالیت های سیاسی انجمن اسلامی در تقابل با گروه های التقاطی اصلاح طلب (نهضت آزادی) و رادیکال (مجاهدین خلق) و گروه ضد انقلابی سلطنت طلب بود. و در این راستا از انواع مختلف شیوه های اقدام جمعی و اعتراض بهره گرفت. عمده فعالیت هایی که دانشجویان در آن زمان انجام داده اند یکی فعالیت های تبلیغاتی و ابدئولوژیکی بوده که به منظور افشاگری توطئه های دشمن و همچنین آگاه سازی افکار عمومی ملت آمریکا صورت گرفت. دیگر فعالیت انجمن در تقابل با جریان های مذکور تظاهرات و راهپیمایی بود. و فعالیت دیگر انجمن تحصن و اعتصاب غذا بود که برای جلب توجه رسانه های آمریکایی و رساندن پیام خود به گوش جهانیان از آن استفاده می شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political activity of Islamic Association of America and Canada, in contrast to the eclectic and monarchist

نویسندگان [English]

  • zeynab ghavami 1
  • zahed ghafari 2
  • akbar ranjbar 3
1 shahed university
چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution, the Islamic Association of America and Canada as the only Islamic organization in America Islamic Republic of Iran agreed to deal with counter-revolutionary movement in America, and in addition to promoting the Islamic Republic of Iran and holding religious meetings in towns of America, the anti-monarchist revolution, hypocrite, freedom of movement and sometimes even clashes with Communist groups appeared, and in this regard a large number of members and supporters of the American Association went to prison. Given the importance of this issue, this paper seeks to answer the question of political activity and the Islamic Association of America and Canada, in contrast to the eclectic and monarchist How was the study of qualitative research of inductive (document searching) and the method of document analysis is to examine the books, records and historical texts and documents related to the Islamic Association of America and Canada was conducted. Another part of the information required with regard to the limitations in these areas through interviews with members informed and active Islamic Association collected. Document review and interviews with the following findings were obtained major political activity in opposition to the group of eclectic reformist Islamic Association (FMI) and radical (MEK) was a monarchist and anti-revolutionary. And in this regard, a variety of methods used collective action and protest. The major activities that the students have done at that time was one promotional activities and Abdyvlvzhyky to expose the conspiracies of the enemy and the people of America were also public awareness. Community activities in opposition to the current protests and demonstrations that took place on a massive scale. And other activities, sit-ins and hunger strikes forum was to attract the attention of the American media and convey their message to the world than it used to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • the Islamic Student Association
  • America and Canada
  • the eclectic
  • the monarchists

-  اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (1358)، نشریه قدس، 29 مرداد، سال چهارم.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1359)، اطلاعیه منافقین در آمریکا  در حمایت از سعادتی.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1359)، پیام درود و حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  از انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، 11 مرداد.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اخطاریه انجمن اسلامی حوزه بتن روژ به ایادی امپریالیسم و منافقین، 7 اردیبهشت.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه افشاگری ماهیت اصلی منافقین، 6 فروردین.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه انجمن  در خصوص برکناری بنی صدر، 1 تیر.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه برگزاری مراسم ختم به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه شماره 1 انجمن در مورد حمله وحشیانه پلیس به صف تظاهرات کنندگان در نیویورک در 6 مهر 1360 به مناسبت حمایت از قوای اسلام در رابطه با جنگ تحمیلی.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، اطلاعیه شماره 2 انجمن در رابطه با تظاهرات و دستگیری در واشنگتن.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، انتشار اطلاعیه منافقین در خصوص توهین به حضرت امام .

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، بیانیه هشدار انجمن به منافقین و کافران.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (1360)، پیام انجمن اسلامی حوزه بتن روژ  به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه ارتجاعی خواندن عناصر انقلابی از سوی سازمان دانشجویان مسلمان در آمریکا (منافقین).

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه انجمن در جهت افشاگری ماهیت سازمان مجاهدین و شاخه دانشجویی آن در آمریکا.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اطلاعیه خبری انجمن اسلامی حوزه بتن روژ در رابطه با دستگیری و اعتصاب غذای 210 نفر از اعضای انجمن.

-  انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا (بی‌تا)، اعلامیه یکی از اعضای سازمان مجاهدین در مورد ماهعیت واقعی این سازمان.

-  جلایی پور، حمیدرضا (1381)، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران: طرح نو.

-  دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیانی (1384)، مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.

-  رنجبر، اکبر (1390)، تهران، مصاحبه مؤلف، (21 آذر).

-  روزنامه کیهان (1359)، کاندیدای امپریالیسم آمریکا کدامیک از جریان‌های سیاسی است؟!، شماره‌های 11176 الی 11181، 13 دی 59.

-  روشه، گی (1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشر نی.

-  روغنی زاد، محمد اسماعیل (1392)، تهران، مصاحبه مؤلف، (2 شهریور).

-  سفارت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن (1358 و 1359)، نشریه شاهد.  

-  شفیعی، محمد (1372)، «تحولات فکری ایران و اندیشه انقلاب اسلامی» مندرج در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، جلد دوم، قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.

-  ظریف، محمد جواد (1391)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، مصاحبه مؤلف، (1 خرداد).

-  غفاری هشجین، زاهد و زینب قوامی (1393)، بررسی نقش و عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در زمان تسخیر لانه جاسوسی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 39.

-  کریمیان، علیرضا (1381)، جنبش دانشجویی در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-  مظفری، آیت (1385)، جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، قم: زمزم هدایت.

-  مقصودی، مجتبی (1380)، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران 57- 1320، تهران: روزنه.

-   موسوی خمینی، سید روح الله (1391)، صحیفه امام، جلد15، تهران: عروج.

-  نصرآبادی، علی اکبر (1392)، تهران، مصاحبه مؤلف، (3 شهریور).

-  یابنده، فاطمه (1392)، خاطرات محمد‌هاشمی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.