تاثیر جنگ نرم بر آسیب پذیری و تهدید امنیت اقتصادی ایران (1392-1384)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در فضای زمانی پسا- جنگ سرد، برداشت های عمدتا نظامی یا کلاسیک از مقوله امنیت و تهدیدها جای خود را به برداشت های جامع به ویژه در اشکال نیمه سخت اقتصادی و نرم داده اند. در جنگ نرم رسانه ای باورها، عقاید، ارزشها، احساساسات و شناخت و در نهایت رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افراد و گروهها در اردوگاه رقیب مورد هدف قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، ایران همواره در معرض جنگ نرم و رسانه ای و تحریم ها بوده است اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به دلیل تغییر گفتمانی از تنش زدایی به رویارویی با سلطه غرب و ایالات متحده آمریکا، ایران به مراتب بیش از گذشته در معرض تهدیدهای نرم و نیمه سخت قرار گرفته است. در این نوشتار، نگارنده در صدد است که تاثیرات جنگ نرم رسانه ای بر آسیب پذیری و تهدید امنیت اقتصادی ایران را بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که جنگ نرم و رسانه ای نه به عنوان تنها عامل، بلکه به عنوان یک عامل مهم منجر به بسترسازی برای تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، ایجاد یاس در کنشگران اقتصادی و تولیدی، افزایش تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار، تراز منفی فزاینده در تجارت خارجی، رشد گرایشات دلالی و تجاری نسبت به تمایلات تولیدی در بخش خصوصی و کاهش ارزش افزوده در بخش صنعت ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Soft War on Vulnerability and threat of Iran’s Economic Security

نویسنده [English]

  • khaliloallah sardarnia
چکیده [English]

In the post-cold war era, the previous mainly military and classic perceptions of the concepts such as security and threats have been replaced by comprehensive and specially semi-hard or economic and soft ones. In the soft and media war, be targeted the beliefs, values, emotions, awareness and socio- cultural, economic and political behaviors in the target camp. In the last decades, Iran has been exposed to the threats of soft and media war and economic embargoes permanently, but in the presidency of Ahmadinejad, these threats have been intensified because of discursive changes from détente to conflict with west and USA dominance. In this article, the author tries to explain the impacts of soft and media war on vulnerability and Iran’s economic security. The findings of this research show that the media and soft war not a only factor, but as a important factor lead to: making of context for intensifying of economic embargoes, making disappointment in economic and productive agents, increasing of inflation and service-goods prices, decreasing of national currency in front of foreign currencies specially dollar, increased negative in foreign trade, increase of commercial orientations to productive orientations in the private sector and decrease of increase value in industry sector. increasing of inflation and service-goods prices, decreasing of national currency in front of foreign currencies specially dollar, increased negative in foreign trade, increase of commercial orientations to productive orientations in the private sector and decrease of increase value in industry sector. increasing of inflation and service-goods prices, decreasing of national currency in front of foreign currencies specially dollar, increased negative in foreign trade, increase of commercial orientations to productive orientations in the private sector and decrease of increase value in industry sector. increasing of inflation and service-goods prices, decreasing of national currency in front of foreign currencies specially dollar, increased negative in foreign trade, increase of commercial orientations to productive orientations in the private sector and decrease of increase value in industry sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Ware
  • Soft War
  • Economic Security
  • Threats
  • Iran

-   احدی، افسانه (1388)، برنامه­ی هسته­ای ایران از نگاه دیپلماسی عمومی، فصلنامه­ی راهبرد، سال هجدهم، شماره 51 : 269-249.

-   بصیری، محمد علی (1391)، جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، مطالعات قدرت نرم، بهار، شماره 5: 177-151.

-   بوزان، بری (1389)، مردم، دولت‌ها و هراس، چاپ دوم، تهران: ترجمه و انتشار توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1391)، موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان، بهمن ماه.

-   دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1386)، رویکرد اعراب به برنامه‌ی هسته‌ای ایران، فصلنامه­ی مطالعات خاورمیانه، سال چهاردهم، شماره 50 و 51 : 86-55.

-   سلطانی نژاد، احمد؛ شاپوری، مهدی (1392)، ایران و آمریکا چرخه­ی منفی برسازی و استمرار مناقشه­ی هسته‌ای، فصلنامه‌ی روابط خارجی، بهار، شماره 1: 132-105.

-   شاه آبادی، ابوالفضل و دیگران (1391)، تأثیر سرریز فناوری‌های ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد بخش صنعت، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال نهم، زمستان، شماره 33 : 25-13.

-   ضیایی پرور، حمید (1391)، جنگ نرم 2، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

-   لاک، ادوارد (1390)، قدرت نرم و راهبرد، بسط برداشت راهبردی از قدرت، در مجموعه مقالات قدرت نرم و سیاست خارجی ایالات متحده (به کوشش ایندرجیت پارمار و مایکل کاکس)، تهران: ترجمه و انتشار توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   لین، کریستوفر (1390)، پروزنی تحمل ناپذیر قدرت نرم، در مجموعه مقالات قدرت نرم و سیاست خارجی ایالات متحده (به کوشش ایندرجیت پارمار و مایکل کاکس)، تهران: ترجمه و انتشار توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   نای، جوزف اس (1387الف)، قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه سعید میر ترابی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   نای، جوزف اس (1387ب )، رهبری و قدرت هوشمند، ترجمه  محمود رضا گلشن پژوه، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

-   نای، جوزف و کیئن، رابرت (1389)، انقلاب اطلاعات، وابستگی متقابل و قدرت، در مجموعه مقالات انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری های جدید ، (به کوشش جیمز روزنا) تهران: ترجمه و انتشار توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   نایینی، علی محمد (1391)، اصول و مبانی جنگ نرم، تهران: نشر ساقی.

-   نورمحمدی، مرتضی (1390)، جنگ نرم، فضای سایبری و امنیت جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد فرهنگ، زمستان، شماره 16: 145-127.

-   یزدانی، عنایت الله و شیخون، احسان (1391)، قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر پدیده فرهنگ، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، بهار، شماره 5: 120-95.

- Armitage, Richard & Nye, Joseph. (2014), “How America can Become a Smarter Power?”, In  CSIS Commission on Smart Power, Center for Commission on Smart Power, Center for Strategic & International Studies.

- Brynteson, David W. (2014), “Smart Power, The United States, Iran and A Nuclear Deal”, Kansas, School of Advanced Military Studies.

- Buzan, Barry, Wæver, Ole and de Wilde, Jaap (1998), Security: A New Framework for Analysis,(Boulder, Cola; London: Lynne Reinner).

- CRS Report for Congress, 2006, http://fpc.state.gov/c18185.htm.

- Gertz, Bill. (2005), US Report Says Iran Seeks Nuclear Weapons, the Washington Times, September 16.

- Maria, Anna (1999), Perspective on Citizen Democratization, USA, Mc Grow Hill.

- Rennick, Sarah A. (2010), “The US Smart Power Approach”, EAG Policy Paper, No.8, January.

-The Associated Press, Bush Warms Tehran on Nuclear Program”www.nytimes.com.