بررسی انسجام و همبستگی هویتی – ارزشی نخبگان حاکم در ایران (1392-1357)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخبگان اجرایی با تاکید بر ارزش های ایدئولوژیگ و انگیزه های سیاسی به برجسته سازی /حاشیه سازی عناصر هویت ملی پرداخته و مولفه های ارزشی و هویتی مدنظر خویش را به جامعه تحمیل نموده اند. ،نخبگان سیاسی حاکم در ایران از 1357 تا 1392دارای مولفه های ارزشی و هویتی متفاوتی بوده اند. در یک سر طیف نخبگانی با شاخص های فکری و هویتی ابتناء یافته بر اسلام لیبرال و در سر دیگر طیف نخبگانی با مولفه های فکری و هویتی مبتنی بر ایدئولوژی شیعی قرار می گیرند. تاثیرپذیری حوزه های فرهنگ،سیاست،اقتصاد و اجتماع از ساختار ارزشی و هویتی نخبگان حاکم در این مقطع زمانی باعث جهت گیری مختلفی در نهادهای دولتی شده است.دراین پژوهش تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که:حاکمیت نخبگان سیاسی با عناصر هویتی متضاد( از سال 1357 تا 1392) چه تاثیری بر جامعه ایرانی داشته است؟فرضیه این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده است عبارتست: حاکمیت نخبگان سیاسی ( از سال 1357 تا 1392) با چارچوب ارزشی و هویتی متفاوت واتخاذ سیاست های ابتناء یافته بر انگاره های هویتی متضاد به انشقاق جامعه منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، حمید (1388)،بنیادهای هویت ملی ایرانی، چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اشرف، احمد (1373)، بحران هویت ملی و قومی در ایران، ایران نامه، شماره 47، تابستان.
- ادیب مقدم، آرشین (1388)، سیاست بین المللی در خلیج فارس، ترجمه داود غریاق زندی، تهران: شیرازه.
- اکبری، محمد علی (1384)، تبارشناسی هویت جدید ایرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- احتشامی، انوشیروان (1378)، سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی، مترجم متقی ابراهیم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.    
- بشیریه، حسین (1376)، تجدد: غیریت‌ها و محدودیت‌ها،نقد و نظر، سال سوم، شماره 2و 3، بهار و تابستان.
بشیریه، حسین (1383)، ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران، در کتاب ایران؛ هویت، ملیت، قومیت، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
بشیریه، حسین (1387)، گذار به دموکراسی؛ گفتارهای نظری، تهران: نگاه معاصر.
- تاجیک، محمدرضا (1383)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم اجتماعی.
 
- کاشی غلامرضا محمد جواد(1379)،جادوی گفتار ، ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم [MP2D1] خرداد1376،تهران: موسسه آینده پویان.
- کدی نیکی آر،(1369)، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم
- خرازی، کمال (1380) سیاست خارجی ما؛ جلد1، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
دلاوری ابوالفضل(1383)، «شهر،هویت و سیاست در ایران معاصر» در کتاب ایران؛هویت، ملیت،قومیت،تهران:موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- زهیری علیرضا(1381)،انقلاب اسلامی  وهویت ملی،قم: انجمن معارف اسلامی ایران
- حسینی زاده، سید محمد علی(1386) اسلام سیاسی در ایران ، قم: دانشگاه مفید.
کشتگر، علی(1390)، «جنگ قدرت، فرصت یا خطر»
- میلانی محسن(1383)،شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی،مترجم،مجتبی عطارزاده،تهران: گام نو.
-کرمی جهانگیر ، (1383)،"س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍ک‍وی‍ن‌گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی" راه‍ب‍رد، شماره‌ ۳۱، ب‍ه‍ار 
-  یزدی ابراهیم 1377) ، « ناگفته‌هایی از دوران انقلاب و بعد از آن » ، ماهنامه گزارش ، سال هشتم ، شماره 91 ، (شهریورماه 1377)
روزنامه‌ها [MP2D2] 
(عصر ما؛ 23/1/76)
سخنرانی[MP2D3] 
(سخنرانی خاتمی در مجلس،شهریور 1380)
(سیدمحمد خاتمی، سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس اسلامی، تاریخ18/9/1376)
 
- Ahmadi Hamid (2012), Unity within Diversity: Foundations and Dynamics of National Identity in Iran, International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol.2, No.1.
- aspal, R Cont Jewry (2015), Anti-Semitism and Anti-Zionism in Iran: The Effects of Identity, Threat, and Political Trust, http://link.springer.com/article/10.1007/s12397-015-9133-6.
Braam Yvon (2007), Identity Politics in Iran, University of Amsterdam Platform for Iranian-Dutch Academic Dialogue, Presented at the School of International Relations, Tehran May 2007,
- Bhatnagar Aryaman (2012), The Impact of ‘Identity Politics’ on Iranian-American Relations, http://www.e-ir.info/2012/07/26/the-impact-of-identity-politics-on-iranian-american - relations.
- Bowen Kyle (2015), Identity politics: Online Communities in Iran,
- Cohen Ronen (2015), Identities in Crisis in Iran (Politics, Culture, and Religion), https://rowman.com/ISBN/9781498506410/Identities-in-Crisis-in-Iran-Politics-Culture-and-Religion.
- Dorronsoro Gilles and Grojean Olivier (2014), Identity, Conflict and Politics in Turkey, Iran and Pakistan,
- Mirfakhraie Amir Hossein (2008), Curriculum Reform and Identity Politics in Iranian School Textbooks: National and Global Representations of “Race”, Ethnicity, Social Class and Gender,
- Salimi Darius (2013), The idea of Iran: Nationalism, Identity and national consciousness, http://ebot.gmu.edu/bitstream/handle/1920/8658/Salimi_thesis_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Zickmund Susan (2003), Constructing Political Identity: Religious Radicalism and the Rhetoric of the Iranian Revolution, Poroi an Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis and Invention,
- Zweiri Mahjoob (2007), Religion, Ethnicity and Identity Politics in The Persian Gulf, Research Paper, www.mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/32393/.../rieas111.pdf.
بقیه منابع مانند منابع بالا درست و تنظیم شود
و همه بر اساس حروف الفبا مرتب شود.
عنوان سخنرانی و روزنامه ها حذف و مانند بقیه منابع با اطلاعات کامل به همان ترتیب (حروف الفبا) در داخل منابع قرار گیرد.