بررسی انسجام و همبستگی هویتی – ارزشی نخبگان حاکم در ایران (1392-1357)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخبگان اجرایی با تاکید بر ارزش های ایدئولوژیگ و انگیزه های سیاسی به برجسته سازی /حاشیه سازی عناصر هویت ملی پرداخته و مولفه های ارزشی و هویتی مدنظر خویش را به جامعه تحمیل نموده اند. ،نخبگان سیاسی حاکم در ایران از 1357 تا 1392دارای مولفه های ارزشی و هویتی متفاوتی بوده اند. در یک سر طیف نخبگانی با شاخص های فکری و هویتی ابتناء یافته بر اسلام لیبرال و در سر دیگر طیف نخبگانی با مولفه های فکری و هویتی مبتنی بر ایدئولوژی شیعی قرار می گیرند. تاثیرپذیری حوزه های فرهنگ،سیاست،اقتصاد و اجتماع از ساختار ارزشی و هویتی نخبگان حاکم در این مقطع زمانی باعث جهت گیری مختلفی در نهادهای دولتی شده است.دراین پژوهش تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که:حاکمیت نخبگان سیاسی با عناصر هویتی متضاد( از سال 1357 تا 1392) چه تاثیری بر جامعه ایرانی داشته است؟فرضیه این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده است عبارتست: حاکمیت نخبگان سیاسی ( از سال 1357 تا 1392) با چارچوب ارزشی و هویتی متفاوت واتخاذ سیاست های ابتناء یافته بر انگاره های هویتی متضاد به انشقاق جامعه منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviews of cohesion identity - values of the ruling elite in Iran (1979- 2013)

نویسنده [English]

  • hossein karimifard
چکیده [English]

After the Islamic Revolution in Iran, the political elites with political motivations have highlighted/marginalized the elements of national identity and they have injected their favorable elements into society imposingly. After the victory of Islamic Revolution, Political elites in Iran have a different component values and identity from 1979 to 2013. At one end of the spectrum are the foundations of identity elite index on liberal Islam, and at the other end are the types of identity-based elite Shiite ideology. Cultural s, economic, political and social strategy Influenced by the values and identity of the ruling elite.After dominating different institutions and organizations of Iran, the political elites of the Islamic wing called for a cultural revolution and the elimination of symbols of modernism and Westernism in society. This political wing was subdivided into various branches which were in sharp contrast with each other in terms of identity and idealization. These political elites were inclined to diverge from each other due to their contradictory interpretations of the key concepts of Islamic Revolution, government, politics, and religion. The dominance of these political elites of contradictory identity factors on educational and cultural institutions and organizations and also imposing their identity elements on society caused identity ripping, division, and separateness among parties and weakness of consolidation and unity in society. In this study, therefore, it is attempted to answer the following question: What was the effect of the governance of the political elites of contradictory identity factors (1979-2013) on Iranian society? The present study using a descriptive-analytic approach formulated this hypothesis: The governance of political elites (1979-2013) of diverse identity and idealization framework and taking policies based on contradictory identity factors have led to the division in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :"Identity"
  • "political elite"
  • "Iran"
  • " post-revolutionary"

- احمدی، حمید (1388)،بنیادهای هویت ملی ایرانی، چارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اشرف، احمد (1373)، بحران هویت ملی و قومی در ایران، ایران نامه، شماره 47، تابستان.

- ادیب مقدم، آرشین (1388)، سیاست بین المللی در خلیج فارس، ترجمه داود غریاق زندی، تهران: شیرازه.

- اکبری، محمد علی (1384)، تبارشناسی هویت جدید ایرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- احتشامی، انوشیروان (1378)، سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی، مترجم متقی ابراهیم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.    

- بشیریه، حسین (1376)، تجدد: غیریت‌ها و محدودیت‌ها،نقد و نظر، سال سوم، شماره 2و 3، بهار و تابستان.

بشیریه، حسین (1383)، ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران، در کتاب ایران؛ هویت، ملیت، قومیت، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

بشیریه، حسین (1387)، گذار به دموکراسی؛ گفتارهای نظری، تهران: نگاه معاصر.

- تاجیک، محمدرضا (1383)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم اجتماعی.

 

- کاشی غلامرضا محمد جواد(1379)،جادوی گفتار ، ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم [MP2D1] خرداد1376،تهران: موسسه آینده پویان.

- کدی نیکی آر،(1369)، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم

- خرازی، کمال (1380) سیاست خارجی ما؛ جلد1، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

دلاوری ابوالفضل(1383)، «شهر،هویت و سیاست در ایران معاصر» در کتاب ایران؛هویت، ملیت،قومیت،تهران:موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

- زهیری علیرضا(1381)،انقلاب اسلامی  وهویت ملی،قم: انجمن معارف اسلامی ایران

- حسینی زاده، سید محمد علی(1386) اسلام سیاسی در ایران ، قم: دانشگاه مفید.

کشتگر، علی(1390)، «جنگ قدرت، فرصت یا خطر»

http://www.mihan.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=3813&catid=24&Itemid=574

- میلانی محسن(1383)،شکل گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی،مترجم،مجتبی عطارزاده،تهران: گام نو.

-کرمی جهانگیر ، (1383)،"س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍ک‍وی‍ن‌گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی" راه‍ب‍رد، شماره‌ ۳۱، ب‍ه‍ار 

-  یزدی ابراهیم 1377) ، « ناگفته‌هایی از دوران انقلاب و بعد از آن » ، ماهنامه گزارش ، سال هشتم ، شماره 91 ، (شهریورماه 1377)

روزنامه‌ها [MP2D2] 

(عصر ما؛ 23/1/76)

سخنرانی[MP2D3] 

(سخنرانی خاتمی در مجلس،شهریور 1380)

(سیدمحمد خاتمی، سخنرانی در افتتاحیه کنفرانس اسلامی، تاریخ18/9/1376)

 

- Ahmadi Hamid (2012), Unity within Diversity: Foundations and Dynamics of National Identity in Iran, International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol.2, No.1.

http://ijss.srbiau.ac.ir/article_5895_3529b2a13b0c9bd0271163519a2b3c20.pdf.

- aspal, R Cont Jewry (2015), Anti-Semitism and Anti-Zionism in Iran: The Effects of Identity, Threat, and Political Trust, http://link.springer.com/article/10.1007/s12397-015-9133-6.

Braam Yvon (2007), Identity Politics in Iran, University of Amsterdam Platform for Iranian-Dutch Academic Dialogue, Presented at the School of International Relations, Tehran May 2007,

http://www.zeytun.org/sites/default/files/Braam.pdf.

- Bhatnagar Aryaman (2012), The Impact of ‘Identity Politics’ on Iranian-American Relations, http://www.e-ir.info/2012/07/26/the-impact-of-identity-politics-on-iranian-american - relations.

- Bowen Kyle (2015), Identity politics: Online Communities in Iran,

https://smallmedia.org.uk/revolutiondecoded/a/RevolutionDecoded_Ch4_OnlineCommunities.pdf.

- Cohen Ronen (2015), Identities in Crisis in Iran (Politics, Culture, and Religion), https://rowman.com/ISBN/9781498506410/Identities-in-Crisis-in-Iran-Politics-Culture-and-Religion.

- Dorronsoro Gilles and Grojean Olivier (2014), Identity, Conflict and Politics in Turkey, Iran and Pakistan,

http://www.hurstpublishers.com/book/identity-conflict-and-politics-in-turkey-iran-and-pakistan.

- Mirfakhraie Amir Hossein (2008), Curriculum Reform and Identity Politics in Iranian School Textbooks: National and Global Representations of “Race”, Ethnicity, Social Class and Gender,

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.4113&rep=rep1&type=pdf.

- Salimi Darius (2013), The idea of Iran: Nationalism, Identity and national consciousness, http://ebot.gmu.edu/bitstream/handle/1920/8658/Salimi_thesis_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Zickmund Susan (2003), Constructing Political Identity: Religious Radicalism and the Rhetoric of the Iranian Revolution, Poroi an Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis and Invention,

http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=poroi

- Zweiri Mahjoob (2007), Religion, Ethnicity and Identity Politics in The Persian Gulf, Research Paper, www.mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/32393/.../rieas111.pdf.


 [MP2D1]

بقیه منابع مانند منابع بالا درست و تنظیم شود

و همه بر اساس حروف الفبا مرتب شود.

عنوان سخنرانی و روزنامه ها حذف و مانند بقیه منابع با اطلاعات کامل به همان ترتیب (حروف الفبا) در داخل منابع قرار گیرد.