جامعه پذیری سیاسی جریان مذهبی و انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دغدغه اصلی مقاله چرایی و چگونگی غلبه جریان مذهبی بر رژیم شاه و سبقت گرفتن آن از سایر جریان‌های سیاسی بوده برای تحلیل مسئله از دو مفهوم جریان سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی بهره گرفته شد و با طرح سوال اصلی دائر بر نسبت توان جامعه‌پذیرساز جریان مذهبی با پیروزی نهضت اسلامی و فرضیه نوشتار دائر بر توانمندی جریان مذهبی در تعمیم یافته‌ها و داشته‌های خود به کل مردم ایران و پیش‌گیری روش تاریخی، استفاده از رهیافت فرهنگی و روش توصیفی و تحلیلی مشخص شد که جریان مذهبی با بهره‌گیری جدی از سبک فرهنگی در مبارزه توانسته عموم مردم را تحت‌تأثیر ارزش‌های اسلامی قرار دهد و از این راه بر رقبای خود پیروز شود.دغدغه اصلی مقاله چرایی و چگونگی غلبه جریان مذهبی بر رژیم شاه و سبقت گرفتن آن از سایر جریان‌های سیاسی بوده برای تحلیل مسئله از دو مفهوم جریان سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی بهره گرفته شد و با طرح سوال اصلی دائر بر نسبت توان جامعه‌پذیرساز جریان مذهبی با پیروزی نهضت اسلامی و فرضیه نوشتار دائر بر توانمندی جریان مذهبی در تعمیم یافته‌ها و داشته‌های خود به کل مردم ایران و پیش‌گیری روش تاریخی، استفاده از رهیافت فرهنگی و روش توصیفی و تحلیلی مشخص شد که جریان مذهبی با بهره‌گیری جدی از سبک فرهنگی در مبارزه توانسته عموم مردم را تحت‌تأثیر ارزش‌های اسلامی قرار دهد و از این راه بر رقبای خود پیروز شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political socialization of relegious trend and the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • gholamreza khajesarvi
چکیده [English]

The main concern article on why and how to overcome religious during the Shah's regime and outpace those of other political currents To analyze the issue from the concept of politics and political socialization was used And with the main question the notion of the religious current Jamhpzyrsaz be a victory of the Islamic movement And thesis writing generalized notion of religious streaming capabilities and assets to the entire people of Iran
The religious stream by using the cultural style of fighting could seriously affect the public's Islamic values and in this way to win over your competitors. The main concern article on why and how to overcome religious during the Shah's regime and outpace those of other political currents To analyze the issue from the concept of politics and political socialization was used And with the main question the notion of the religious current Jamhpzyrsaz be a victory of the Islamic movement And thesis writing generalized notion of religious streaming capabilities and assets to the entire people of Iran
The religious stream by using the cultural style of fighting could seriously affect the public's Islamic values and in this way to win over your competitors.The main concern article on why and how to overcome religious during the Shah's regime and outpace those of other political currents To analyze the issue from the concept of politics and political socialization was used And with the main question the notion of the religious current Jamhpzyrsaz be a victory of the Islamic movement And thesis writing generalized notion of religious streaming capabilities and assets to the entire people of Iran
The religious stream by using the cultural style of fighting could seriously affect the public's Islamic values and in this way to win over your competitors. Political socialization among revolutionaries Political socialization among revolutionaries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political socialization
  • the network of mosques
  • Political
  • clerical networks
  • Islamic Coalitionists

-  اسلمنت، ای.جی (بی‌تا)، بهاء الله و عصر جدید، بی جا، بی نا.

-  بدلا، سیدحسین (فروردین و اردیبهشت 1369)، کشف اسرار و زمینه پیدایش آن، کیهان اندیشه. ش 29.

-  فراتی، عبدالوهاب (بهار 1385)، نگاهی دیگر به جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله حکومت اسلامی، ش 39، سال یازدهم.

-  موسوی خمینی، روح الله (1369)، صحیفه نور، ج4، تهران‌: انتشارات‌ سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

-  امینی، داود (1381)، جمعیت فدائیان اسلام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-  جعفریان، رسول (1383)، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران (از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب) سال‌های 1357-1320، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-  جعفریان، رسول (1382)، سیداسدالله خرقانی؛ روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-  حسینی زاده، سیدمحمدعلی(1389)، اسلام سیاسی در ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم.

-  حکمی زاده، علی اکبر (1322) «اسرار هزارساله»، ضمیمه هفته نامه پرچم، ش، 12، چاپخانه پیمان.

-  خالصی زاده، محمد(1324)، کشف الاستار، جواب بر اسرار هزارساله، بی جا: محمدحسین محمدی اردهالی.

-  خسروشاهی، سیدهادی (1375)، فدائیان اسلام، تاریخ، عملکرد و اندیشه، تهران: انتشارات اطلاعات.

-  روحانی،سید حمید (1359)، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی.تهران: انتشارات راه امام.

-  فوکو، میشل (آذر 1384) «حکومت مندی»، ترجمه افشین جهان دیده و نیکو سرخوش، فصلنامه گفتگو، ش44 : 7-32.

-  فوکو، میشل (1389)، تئاتر فلسفه (مجموعه مقالات)، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.

-  فیرحی، داود (1394)، فقه و سیاست در ایران معاصر، تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی، جلد دوم. تهران: نشر نی. چاپ دوم.

-  کوهستانی نژاد، مسعود (1381)، چالش مذهب و مدرنیسم: سیر اندیشه سیاسی در ایران نیمه اول قرن بیستم. تهران: نشر نی.

-  لک زایی، نجف (1383)، سیر تطوّر تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

-  مطهری، مرتضی (بی‌تا)، پیرامون انقلاب اسلامی، قم: صدرا.

-  موسوی خمینی، روح الله (1323)، کشف اسرار، قم: آزادی.

-  موسوی خمینی، روح الله (1369)، شئون و اختیارات ولی فقیه از کتاب البیع، ترجمه اداره کل مراکز و روابط فرهنگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.

-  موسوی خمینی، روح الله (1378)، صحیفه امام، جلدهای3، 16 و 18، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-  موسوی خمینی، روح الله (بی تا)، حکومت اسلامی، تهران: نشر فقیه.

-  مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی (1392)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ پنجم.

-  واحدی، سیدمحمد (1381)، خاطرات شهید سیدمحمد واحدی، به کوشش: مهناز میزبانی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.