واکاوی مناسبات میان اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی ره مبتنی بر نظریه دو فطرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق (ع)

چکیده

بچکیده
اخلاق و سیاست و مناسبات میان آن دو، از مفاهیم مهم و اثر گذار در حوزه اندیشه سیاسی است که از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. تأملات و اندیشه امام خمینی (ره) در این عرصه به عنوان یکی از برجسته ترین اندیشمندان و عالمان اثر گذار در عرصه سیاست، می تواند به عنوان نقطه عطفی قلمداد شود، لذا در پژوهش حاضر، تلاش شده با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از آثار امام خمینی (ره) است به جایگاه اخلاق در عرصه سیاست در اندیشه ایشان پرداخته شود. این پژوهش نگاهی واقع گرایانه به موضوع اخلاق و سیاست دارد و رابطه میان آن دو را بر اساس چارچوب فکری امام خمینی در این زمینه بررسی می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مبتنی بر رویکرد تبعیت سیاست از اخلاق در اندیشه امام خمینی(ره) و با تکیه بر نظریه دو فطرت که انسان و به تبع آن عرصه سیاست را با بهره مندی از قوای چهارگانه در مسیر صعود و سقوط قرار می دهد، لزوم تزکیه و خود سازی برای کنشگران عرصه سیاست در مسیر تحقق سیاست اخلاقی امری ضروری است.
واژگان کلیدی:امام خمینی(ره)، اخلاق ، سیاست ، اندیشه، نظریه دو فطرت

کلیدواژه‌ها


-  قرآن کریم
-  ابوالحمد، عبدالحمید (1368)، مبانی سیاست، تهران، انتشارت توس.
-  اردبیلی، عبدالغنی (1381)، تقریرات فلسفی امام خمینی (ره)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره).
-  الموسوی الخمینی، سید روح الله (1372)،اخلاق کارگزاران، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
-  الموسوی الخمینی، سید روح الله (1382)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-  الموسوی الخمینی، سید روح الله (1373)،شرح چهل حدیث(اربعین حدیث)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره ).
-  الموسوی الخمینی، سید روح الله (1378)، صحیفه نور، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،ج 3، 9، 13، 14، 16 و 18.
-  الموسوی الخمینی، سید روح الله (1384)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-  الموسوی الخمینی،سید روح الله (1390)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
-  بشیریه، حسین (1387)، آموزش دانش سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر.
-  دهخدا، علی اکبر (1377)، ‌لغت نامه، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،ج1.
-  سجادی، سیدعبدالقیوم (1383)، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، قم، مؤسسه بوستان کتاب.
-  صدرالدین شیرازی، محمد (1383)، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، به اشراف محمد خامنه ای، تصحیح، تحقیق و مقدمه مصطفی محقق داماد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا .
-  طباطبایی، محمد حسین (بی تا)، اسلام و اجتماع، قم ، جهان آرا .
-  عالم، عبدالرحمان (1386)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
-  لک زایی نجف و لک زایی، رضا (1390)،«تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه»، فصلنامه متین، سال سیزدهم، شماره 51، ص 131-156.
-  مجلسی، محمد باقر (1379)،‌ بحار الانوار،تهران، المکتبه الاسلامیه،ج68.
-  مسکویه، ابو علی (1375)، کیمیای سعادت، ترجمه میرزا ابوطالب زنجانی، تهران، انتشارات نقطه.
-  مطهری، مرتضی (بی تا)، آشنائی با علوم اسلامی، حکمت عملی، تهران، انتشارات صدرا.
-  نوروزی، محمد جواد (1380)، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره ).