بازتعریف حزب مطلوب و نقش آن در جامعه سیاسی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری گرایش مسائل ایران دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از لوازم اساسی در بومی‌سازی و تولید علوم انسانی اسلامی، بازطراحی مفاهیم بنیادین این حوزه است. از این منظر تلقّی و تعریفی که از جامعه و سیاست و نسبت این دو در جامعه‌شناسی سیاسی ارائه می شود، می‌تواند در تعریف و جایگاه احزاب به‌عنوان نهاد واسط میان جامعه و حکومت، تأثیرگذار باشد. اعتقاد نویسندگان این مقاله بر این است که در مبانی فکری رهبران انقلاب اسلامی و طرّاحان نظام جمهوری اسلامی، نظریه سیاست اسلامی و جامعه‌شناسی اسلامی قابل استنباط و استخراج است که می‌توان بر اساس آن به تبیین جامعه سیاسی و جایگاه و نقش احزاب در آن دست‌یافت. بر این اساس؛ نظریات حضرت امام خمینی(ره) به عنوان پایه گذار انقلاب اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله مرتضی مطهری در مورد احزاب مورد تاکید قرا گرفته اند. چارچوب نظری در این مقاله نظریه «اصالت توأمان فرد و جامعه» است که بر اساس آن محوریت قدرت به ‌عنوان موضوع و غایت «سیاست» نفی شده و سیاست به «علم هدایت جامعه»، باز تعریف می شود. در این نگاه، احزاب به ‌عنوان نهادهای اجتماعی موثّر در جامعه‌پذیری سیاسی و هدایت اجتماعی مورد توجّه قرار می گیرند و بر این اساس تمایز حزب در رویکرد اسلامی با ادبیات موجود غربی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی تبیین می‌گردد. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining eligible party and its role in political society on Islamic Republic of Iran’s supreme leaders’ point of view

نویسنده [English]

  • Ali jafari harestani 2
2 Imam sadiq university
چکیده [English]

One of the fundamentals in naturalization and generation of Islamic humanistic science is redefining these concepts. In this regard, our understanding of society and politics and their relation in political sociology would affect in defining and positioning parties as an intermediary organism in society-government relation.
Islamic politics and sociology are presumable notions in intellectual nitty-gritties of Iran’s Islamic republic supreme leaders and its grounders. These notions can clarify concepts like political society, and parties’ role and position in the society.Based on this:we will explain The IMAM KHOMEINI'S APPROACH(leader and founder of the Islamicof the Islamic Republic of Iran )and Ayatollah Khamenei the leader of Islamic Republic of Iran and Ayatollah Morteza Motahari, about the role of parties in hslamic government.
In this approach, parties’ role would be marked as effective social organisms in political socialization in society guidance, based on Individual and community Simultaneous Theory (Collectivist and Individualistic Community Orientation) and with rejection of rule-governed society as government’s goals.
Then the difference between western and Islamic approaches based on Iranian supreme leaders’ view on parties is clarified.
society guidance, based on Individual and community Simultaneous Theory (Collectivist and Individualistic Community Orientation) and with rejection of rule-governed society as government’s goals.
Then the difference between western and Islamic approaches based on Iranian supreme leaders’ view on parties is clarified.
society guidance, based on Individual and community Simultaneous Theory (Collectivist and Individualistic Community Orientation) and with rejection of rule-governed society as government’s goals.
Then the difference between western and Islamic approaches based on Iranian supreme leaders’ view on parties is clarified.
society guidance, based on Individual and community Simultaneous Theory (Collectivist and Individualistic Community Orientation) and with rejection of rule-governed society as government’s goals.
Then the difference between western and Islamic approaches based on Iranian supreme leaders’ view on parties is clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual and community Simultaneous Theory"Desirable Party" Islamic Republic" Imam Khomeini" Ayatollah Khamenei" Ayatollah Motahari"

-   اختر شهر، علی (1388)، مؤلفه‌های جامعه‌پذیری در حکومت دینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوّم.

-   آیور، مک (1346)، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی‌کنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

-   بشیریه، حسین (1387)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ شانزدهم.

-   جعفری هرستانی، علی (1394)، مبانی معرفتی اندیشه امام خمینی، با تأکید بر انسان‌شناسی و نظریه فطرت، تهران: انتشارت سدید.  

-   جمعی از نویسندگان (1385)، جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

-   حسینی خامنه‌ای (رهبر معظّم انقلاب)، سیدعلی (1390)، استاد در کلام رهبر؛ گردآوری از مجتبی پیرهادی؛ تهران: صدرا.

-   حسینی خامنه‌ای (رهبر معظّم انقلاب)، سیدعلی (1392)، طرح کلی اندیشه اسلامی، تهران: نشر صهبا، چاپ اوّل

-   حسینی خامنه‌ای (رهبر معظّم انقلاب)، سیدعلی (1394)، ولایت و حکومت، تهران: انتشارات صهبا، چاپ چهارم.

-   دووژه، موریس (1386)، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهارم.

-   رجایی، فرهنگ (1365)، سیاست چیست و چگونه تعریف می‌شود، فصلنامه سیاست خارجی، سال سوم، شماره 1.

-   ریتزر، جورج (1386)، نظریه جامعه‌شناسی سیاسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوازدهم.

-   ساروخانی، باقر (1370)، دایرة المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اوّل.

-   ستوده، هدایت‌الله و همکاران (1376)، مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی، تهران: آوای نور، چاپ دوم.

-   طباطبایی (علامه)، سید محمد حسین (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات سازان تبلیغات اسلامی، ج 4و 5.

-   عالم، عبد الرحمن (1386)، بنیاد‌های علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ هفدهم.

-   غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل (1389)، جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، تهران: نشر آگرا و نشر لویه، 1389، چاپ هفتم.

-   مطهری، مرتضی (1384)، مجموعه آثار، ج 1(عدل الهی)، تهران، انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1385)، مجموعه آثار، ج 2(جامعه و تاریخ)، تهران: انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1385)، مجموعه آثار، ج 2 (انسان در قرآن)، تهران، انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1385)، مجموعه آثار، ج2 (انسان و ایمان)، تهران، انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1387)، مجموعه آثار، ج 13 (نقدی بر مارکسیسم)، تهران، انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1388)، مجموعه آثار، ج 15 (فلسفه تاریخ)، تهران: انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1389)، مجموعه آثار، ج 24 (آینده انقلاب اسلامی)، تهران: انتشارات صدرا.

-   مطهری، مرتضی (1391)، مجموعه آثار، ج 23 (ده گفتار)، تهران: انتشارات صدرا.

-   مقام معظم رهبر حسینی خامنه‌ای (رهبر معظّم انقلاب)، سیدعلی، بیانات مقام معظّم رهبری.

WWW.Khamenei.ir

-   مک کوایل، دنیس (1385)، نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه سازمان‌ها، چاپ دوم.

-   موسوی خمینی (امام)، روح الله (1385)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، چاپ سیزدهم.

-   موسوی خمینی (امام)، روح الله (1387)، آداب الصّلوة، تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم.

-   موسوی خمینی (امام)، روح الله (1389)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ج 21-1.

-   میخلز، ربرت (1392)، جامعه‌شناسی احزاب سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: قومس، چاپ سوم.

-   نقیب زاده، احمد (1378)، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

-   نوروزی، حسینعلی (1381)، احزاب سیاسی و نظام‌های حزبی، تهران: نشر ه، چاپ اول.