انگاره های هویتی و تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

10.22084/rjir.2018.15867.2369

چکیده

ترکیه اهمیتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا تحلیل مواضع سیاسی حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه در قبال ایران حائز اهمیت است. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 به ‌عنوان حزب حاکم ترکیه به قدرت رسیده و سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران روندی متغیر را تجربه کرده است. مقاله حاضر تلاش می ‌کند مواضع سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال ایران را تحلیل و بررسی کند. بر این اساس پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره‌های هویتی حزب عدالت و توسعه چه نقشی در سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای تاثیر انگاره‌های هویتی حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را تحلیل می‌کند. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی است. یافته‌های مقاله نشان می ‌دهد که نوع خوانش حزب عدالت و توسعه از اسلام، نگاه دموکراتیک این حزب، تلاش رهبران آن برای دوری از تنش و عدم حرکت حزب عدالت و توسعه برای تشکیل حکومت اسلامی ازجمله انگاره‌های هویتی است که بر سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity Ideas and Explaning the foreign policy of the Justice and Development Party about the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab Abdollah 1
  • Ramin Valizadeh Meidani 2
  • Mahdi Piroozfar 3
1 Allameh Tabatabaei University
2 Imam Sadiq University
3 Imam Sadiq University
چکیده [English]

Turkey, which is a neighbor of Islamic Republic of Iran, has a strategic importance for our country. So, analyzing the positions of Justice and Development Party regarding Iran is significant. The Justice and Development Party has come to power since 2002 and its foreign policy in lieu of Iran, has experienced ups and downs in recent years. This essay tries to analyze the foreign policy positions of Justice and Development Party regarding Iran. The research question is: what factors affect the exigent and negatory positions of Justice and Development Party in lieu of Iran? Domestic factors such as the AK PARTY’s approach to Islam and Kurd issues, regional factors such as Arabic countries’ evolutions, Syria’s crisis, and extensive relations with Israeli regime, trans-regional factors like relations with EU and USA are among the most important political factors that have affected positions of Justice and Development Party for Iran. This essay analyzes Justice and Development Party’s positions regarding Iran based on the descriptive-analytic approach.
Turkey, which is a neighbor of Islamic Republic of Iran, has a strategic importance for our country. So, analyzing the positions of Justice and Development Party regarding Iran is significant. The Justice and Development Party has come to power since 2002 and its foreign policy in lieu of Iran, has experienced ups and downs in recent years. This essay tries to analyze the foreign policy positions of Justice and Development Party regarding Iran. The research question is: what factors affect the exigent and negatory positions of Justice and Development Party in lieu of Iran? Domestic factors such as the AK PARTY’s approach to Islam and Kurd issues, regional factors such as Arabic countries’ evolutions, Syria’s crisis, and extensive relations with Israeli regime, trans-regional factors like relations with EU and USA are among the most important political factors that have affected positions of Justice and Development Party for Iran. This essay analyzes Justice and Development Party’s positions regarding Iran based on the descriptive-analytic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Ideas
  • foreign policy
  • Justice and Development Party
  • Islamic Republic of Iranç

-  اخباری، محمد (1391)، بررسی جغرافیای کشورهای همجوار: جمهوری ترکیه، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران: چاپ اول.

-  اکبری، نورالدین (1394)، «قدرت­یابی اسلام­گرایان در ترکیه و تأثیر آن بر روابط این کشور با ج. ا.ا (2002 تا 2007»، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، شماره 15.

-  خاتمی، محمود (1391)، پدیدار شناسی دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر.

-  قاسمی، محمدعلی (1390)، «از آلترناتیو اسلامی تا دموکراسی محافظه کارانه»، ماه نامه مهرنامه، شماره 10.

-  متقی، ابراهیم و حجت، کاظمی (1390)، «سازه انگاری، هویت، زبان وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4.

-  مشیرزاده، حمیرا (1393)، «گفتگوی تمدن­ها از منظر سازه­انگاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 63.

-  نورالدین، محمد (1392)، «ترکیه به کدام سو؟ (حزب عدالت و توسعه در قدرت)»، ترجمه عبدالرضا همدانی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 1.

-  واعظی‌، محمود، (1393)، «میانه روهای کارآمد»، همشهری دیپلماتیک ، شماره ١٧.

-  وهاب‌پور، پیمان (1394)، «نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه­انگاری»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره4.

- Bengio, Ofra (2009), “Turkey and Israel in the Aftermath of the Gaza War: Relations at a Crossroad”, Tel Aviv Notes, February 8.

- Bilgin, Hasret Dikici (2008), “Foreign Policy Orientation of Turkey's Pro- Islamist   Parties: A Comparative Study of the AKP and Refah”, Turkish Studies, Vol. 9, No. 3, 407-421.

- Grigoriadis loannis, (2010), “The DavutoPlu Doctrine and Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies Programme (Working Paper), No. 8, 1-12.

- Hopf, T (2007), “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol, 23, No, 1, (Reprinted in Linklater, Ed.).

- Isgandarova, N. (2014), “Fethullah Gulen s Thought and practices as an Attempt to Reconcile Islam with Secularism”, Journal of philosophy and theology, 2 (2), 203-216.

- Katzenstein, peter (2006), Cultural Norms and National Security, Itnaca: Cornele university press.

- MacDonald, D. B. (2012), “Imperial legacies and neo-Ottomanism: Eastern Europe and Turkey”, Insight Turkey, 14 (4), 101-20.

- Murinson, Alexander (2006), “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies, Vol. 42, No. 6, November.

- Ritbergger Volker (2002), “Approaches to the Foreign Policy Derived from International Relations the Ories”, Paper Prepared Annual Meeting of the International Studies, New Orlean, and March.

- Salivan, Martin (2008), “Turkey and Israel’s Relationship in the MiddleEast”, Mediterranean Quarterly, at: http://wwwmq.dukejournals.org/cgi/pdf_.

- Schenker, David (2011), “Turkey’s shift on Syria gives West room to get tougher on Assad”, available at: http://news.yahoo.com/turkeys-shift-syria-gives-west roomtougher- assad 182425736.html.

- Wind M.  (2000), “The Rules of Anarchy”, Journal of peace Research.

- Yavuz, M. H. (2003), Islamic Political Identity in Turkey, Oxford University Press.

استانبولی

- Bekaroglu, Mehmet, (2007), “Turkiye'nin Yeni‌Sag‌Partisi‌AKP'nin Doguya Bakisi”, dogudan 1(1): 72-81‌.

- Bulac‌, Ali (2010), “Bir‌iktidarin‌Muhasebesi-1”, Dunya Bulteni (18‌Ocak):

http://www.dunyabulteni.net/author_article_detail.php?id 12396

- DavutoPlu, Ahmet (2001), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Publishing, Istanbul.

- Fikir Zamani, (2010), “Zengin daha‌zengin yoksul daha yoksul olurken”, gelen demokrasi, (23 Subat).

- Keyman, F. (2007), Turkiye ve Radikal Demokrasi: Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yonetim, Istanbul: Baglam Yayınlari.

- Turan, Tolga (2008), TÜRKİYE’NİN İSRAİL’E YÖNELİK DIŞ POLİTİKAS: BATI LE OLAN ILIŞKILERIN ETKISI, Yüksek Lisans, Uluslararası QliWkiler BölümüTez Danısmamanı:  Yrd. Doç. Dr. Özlem Tür, Mayıs, 145 sayfa.