نقش صنایع خلاق در نمایش جذابیت های انقلاب اسلامی و راهکارهای ترویج جذبه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

3 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت

چکیده

از آنجا که هجمه‌های فرهنگی دشمن سازمان‌دهی شده است. جهان غرب با غالب کردن فرهنگ و الگوی خود، تلاش می‌کند مانع اشاعه پیام و الگوهای متفاوت از خود همچون الگوبرداری از انقلاب اسلامی ‌شود. فرهنگ غرب، فرهنگی است که قشر جوان کشورمان را به لذت‌جویی و رفاه طلبی صِرف سوق می‌دهد تا نسبت به مسائل کشور، منطقه و جهان بی‌تفاوت باشند. در این میان و به‌منظور مقابله با هجمه عظیم جهانی در مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی، صنایع خلاق، با بهره ­گیری از خلاقیت ذاتی جوانان و نیز سرمایه عظیم فرهنگی و ارزشی جمهوری اسلامی ایران، می ­تواند راهبردی فعال و نه منفعل ارائه نماید. در این تحقیق به دنبال آنیم که چگونه می‌توان با صنایع خلاق به‌عنوان راهبردی فعال موجبات جذابیت انقلاب اسلامی را فراهم کرد ؟ بر این اساس در این پژوهش با کاربست روش نظریه پردازی داده بنیاد به استخراج مؤلفه­ های مؤثر در توجه به صنایع خلاق در جهت جذابیت انقلاب اسلامی پرداخته شد و سپس با بکارگیری روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به سطح ­بندی این مؤلفه­ ها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از استخراج شش مؤلفه در جذابیت انقلاب اسلامی بوده است که در این بین از نظر خبرگان، دو مؤلفه نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی و نیز نظام حمایت و پرورش ایده­ های جذاب به‌عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه­ ها در استفاده از صنایع خلاق به‌عنوان راهکاری برای ترویج جذابیت انقلاب اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


-     جعفرپور، رشید و بهمن، شعیب (1388)، «معرفی و ارزیابی کتاب: انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات بسیج، سال دوازدهم، شماره 44 .
-     خان محمدی، مرجان؛ قلعه‌نویی، محمود (1395)، «بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ از طریق توسعه صنایع خلاق و تبیین محله‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی شهر، مرمت و معماری ایران»، سال ششم، شماره 12: 67-84.
-     خرمشاد، محمدباقر (1392)، «انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی»، راهبرد فرهنگ، شماره 23: 127-153.
-     خرمشاد، محمدباقر (1397)، «انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر نظام بین الملل»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 15: 31-55.
-     دانایی فرد، حسن (1384)، «تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی»، دانشور رفتار، شماره 11: 57-70.
-     دانایی‌فر، حسن؛ امامی، سید مجتبی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره 1: 69-97.
-     سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1392)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگه.
-     سرنی زاده، مجید؛ ملایی، مسعود (1394)، «بررسی ظرفیت‌های اقتصاد دانش بنیان برای رفع چالش‌های اقتصاد خلاق در ایران»، پژوهش هنر، شماره 9: 27-32.
-     سلیمانی فارسانی، امین (1388)، «انقلاب اسلامی و جنگ نرم»، ماهنامه پیام انقلاب، شماره 31.
-     شفیعی، احمد (1385)، «انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی»، حصون، شماره 7: 7-32.
-     علی احمدی، علیرضا؛ سعید نهایی، وحید (1386)، توصیفی جامع از روش‌های تحقیق، تهران: تولید دانش.
-     کنارکوهی، رحمن (1396)، «اهمیت انقلاب اسلامی ایران»، آژانس خبری تحلیلی خوانا، کدخبر:6067.
-     کیقبادی، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه؛ علوی، سیده سارا؛ زواری، سید عبدالحمید (1387)، «از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق: مرور ادبیات موضوع با نگاهی به وضعیت صنایع فرهنگی در کشورهای پنج قاره جهان»، قم: اداره کل تبلیغات اسلامی قم.
-     محمدی، منوچهر (1383)، «بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره،63 : 119-141.
-     مدهوشی، مهرداد؛ محمدی، مهدی؛ شاملی، مهدی (1395)، «تحلیل اهمیت-عملکرد از منظر عوامل کلیدی موفقیت «صنایع خلاق»»، سیاست علم و فناوری، شماره 29 : 61-76.
-     موسوی‌لر، اشرف السادات؛ یاقوتی، سپیده (1394)، «بررسی جایگاه «صنایع فرهنگی و صنایع خلاق» در توسعه اقتصادی فرهنگ و هنر»، پژوهش هنر، شماره 9 : 33-40.
-      Boden MA (2004), “The creative mind: myths and mechanisms”, 2nd edn. Routledge, London.
-      Brecknock, Richard (2007), “Creative Capital: creative industries inthe “creative city”. Retrieved March. 3. 1-7.
-      Chuluunbaatar, E., Luh, D. B., & Kung, S. F. (2014). “The Role of Cluster and Social Capital in Cultural and Creative Industries Development”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 552-557.
-      Corbin, J., & Strauss, A. (1990), “Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria”. Zeitschrift für Soziologie, 19(6), 418-427.
-      Dreesmann, M., Grüner, H., & Schmidt, A. (2014), “Creative Industries: A New Sphere of Activities for the University of the Arts? Aspirations”, Challenges and Restraints of Creative Industries in the Context of Management Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 587-594.
-      Hartley J (2005), “Creative industries”. Blackwell,  London
-      He, J. (2014), “Creative Industry Districts. Springer International Publishing”. Cham.
-      Howkins J (2001), “The creative economy: how people make money from ideas”. Penguin, London.
-      Jeffcutt, P. (2000), “Management and the creative industries 1. Studies in Cultures”, Organizations and Societies, 6(2), 123-127.
-      Keane, M., Ryan, M. D., & Cunningham, S. (2005), “Worlds Apart? Finance and Investment in Creative Industries in the People’s Republic of China and Latin America”. Telematics and Informatics, 22(4), 309-331.
-      Masum M (2009), “Globalization and commercialization of culture: analyzing the consumer attitude and response of the youth of Dhaka city”. Glob Stud J 3(3):71–82
-      Meusburger Meusburger P (2009), “Milieus of creativity: the role of places, environments, and spatial contexts”. In: Meusburger P et al (Eds) Milieus of creativity knowledge and space, vol 2. Springer, Heidelberg, 25–37.
-      Miller, Toby, Govil, Nitin, McMurria, John, Maxwell, Richard, Wang, Ting (2005), “Global Hollywood 2 London: BFI Publishing”.
-      Moore, I. (2014), “Cultural and Creative Industries Concept–A Historical Perspective”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 738-746.
-      Negus & Pickering Negus K, Pickering M (2000), “Creativity and cultural production”. Int J Cult Policy 6(2):259–282.
-      Ottavia. (2014), “Taiwanese Business Angels’ Investment in the Core Creative Industries”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109. 571-561.
-      Porter Porter ME (1998), “Clusters and the new economics of competition”, Harvard Business Review, November–December: 76–90.
-      Suparman, S., Sudirman, I., & Siswanto, J. (2012), “Identification Characteristics of Potential Creative Industry in Bandung to be developed through Strategy of Replication”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 65, 955-960.
-      Tepper, S. J. (2002), “Creative assets and the changing economy. The Journal of Arts Management, Law, and Society”, 32(2), 159-168.
-      Wuwei, L. (2011), “How creativity is changing China”. A&C Black.London.