مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فرهنگ و معارف دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فرهنگی ارتباطی پیش روی انقلاب اسلامی، پدیده تحریف ارزش‌های انقلاب است. مقابله مؤثر با این چالش نیازمند آن است که پدیده تحریف به عنوان یک موضوع فرهنگی از زاویه دید اسلامی مورد بررسی واقع شود. به همین دلیل در این پژوهش تلاش می‌شود به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی چیست؟
روش: برای پاسخ به این پرسش، از طریق روش داده بنیاد به بررسی آراء سه تن از بزرگ‌ترین متفکران انقلاب اسلامی (امام خمینیرحمه الله‌علیه، آیت‌الله خامنه‌ایمدظله العالی و شهید آیت‌الله مطهریرحمه الله‌علیه) پیرامون موضوع تحریف می‌پردازیم.
یافته ها: در این پژوهش مقوله «ارتباطات تحریف‌آمیز» به عنوان پدیده محوری شناسایی شد و همچنین سه دسته علت بینشی، گرایشی و کنشی به عنوان شرایط علّی آن استخراج گردید. وضعیت فرهنگی جامعه به عنوان زمینه، دو فرایند تحریف‌گری و تحریف زدایی به عنوان راهبردهای کنش و کنش متقابل، وضعیت رسانه‌های تبیین‌گر و تحریف-گر به‌مثابه شرایط مداخله‌گر و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تحریف از دیگر یافته‌های پژوهش محسوب می‌شوند.
نتیجه گیری: در پایان مقاله، مدل پارادایمی تحریف در فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه، شهید مطهری رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


احمهی، محمهحسن ( ،)8038تأملی در تفسیو آیه شویفه «یحوفون الدلم عن مواضعه»، مطالعات تفسیوی، :83
.44-08
استواهس، آنسلم، کوربین، جولی ( ،)8015نظویه مبنایی، توجمه بیوک محمهی، تهوان، پژههشگا علوم انسانی
ه مطالعات فوهنگی.
اسدنهری، الهه ( ،)8035بورسی نقش تحوی ادیان توحیهی در توبی فودی ه اجتماعی، پایاننامه کارشناسری
ارشه، دانشگا پیام نور استان موکزی، دانشده علوم توبیتی ه رهانشناسی.
ایزدی، مههی ( ،)8034ره شناسی نقه متن حهیث، تهوان، انتشارات دانشگا امام صادق(ع).
بجنوردی، سیه کاظم ( ،)8015دایو المعار بزرگ اسلامی، تهوان، موکز دایو المعار بزرگ اسلامی.
حهاد عادل، غلامعلی ( ،)8013دانشنامه جهان اسلام، تهوان، بنیاد دایو المعار اسلامی.
دهخها، علیاکبو ( ،)8070لغتنامه دهخها (جله ،)4تهوان، موسسه انتشارات ه چاپ دانشگا تهوان.
ذهالفقاریان، محمهرضا ه لطیفی، میثم ( ،)8033نظویهپودازی داد بنیاد با نومافرزار ،Nvivo8تهروان، انتشرارات
دانشگا امام صادق(ع.)
....................................... 190فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال نهم، شماره ،08بهار 60
ربانی، محمهحسن ( ،)8013آسی شناسی حهیث، مشهه، بنیاد پژههشهای اسلامی.
سالهنا، جانی ( ،)8035راهنمای کهگذاری بوای پژههشگوان کیفی، توجمره عبرهالله گیویران، تهروان، انتشرارات
علمی ه فوهنگی.
شماعی کوپائی، میلاد، اسمعیلی گیوی، محمهرضا ( ،)8030مهل پارادایمی مهیوی جهادی با استفاد از نظویه
داد بنیاد، چشمانهاز مهیوی دهلتی، .853-83 :83
عمیه، حسن ( ،)8013فوهن فارسی (جله ،)8تهوان، اشجع با همداری میداییل.
فوهنگی، علی اکبو ( ،)8074ارتباطات انسانی (جله ،)8تهوان، مؤسسه خهمات فوهنگی رسا.
فلیک، اهه ( ،)8017درآمهی بو تحقیو کیفی، توجمه هادی جلیلی، تهوان: نشو آگه.
کاظمی، مجتبی ( ،)8013باف زدایی، بازباف افزایی ه تحویر توجمره: رهیدرود تحلیرل گفتمران انتقرادی بره
تلویحات ایهئولوژیک در بازنمود سخنان امام خمینی(ر) در توجمه انگلیسی، پایاننامه کارشناسری ارشره، دانشرگا
اصفهان.
گیل، دیویه؛ آدمز، بویج، ( ،)8014الفبای ارتباطات، توجمه رامین کویمیان ه دیگوان، تهوان، موکز تحقیقات ه
مطالعات رسانهها.
محسنیان راد، مههی ( ،)8038ارتباطات انسانی، تهوان، سم.
محسنیان راد، مههی ( ،)8035ارتباط شناسی، تهوان، سوه .
مطهوی، موتتی ( ،)8063ختم نبوت، تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8077حماسه حسینی (جله ،)8تهوان، انتشارات صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8018اسلام ه نیازهای زمان (جله ،)8تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8018آشنایی با قوآن (جله ،)8تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8012پانزد گفتار، تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8012نهت های اسلامی در صهساله اخیو، تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8010سیوی در سیو نبوی، تهوان، صهرا.
مطهوی، موتتی ( ،)8015حدم ها ه انهرزها (جله ،)8تهوان، صهرا.
موسوی خمینی، سیه رهحالله ( ،)8011هلای فقیه ه حدوم اسلامی، تهوان، مؤسسه تنظریم ه نشرو آثرار امرام
خمینى(ر .)
موسوی خمینی، سیه رهحالله ( ،)8013صحیفه امام (جله ،)81 ،88 ،83 ،5 ،4 ،0تهوان، مؤسسره تنظریم ه نشرو
آثار امام خمینى(ر .)
نومافزار حهیث هلای ، بیانات مقام معظم رهبوی.
نعیمآبادی، غلامعلی ( ،)8012تحوی در آموز های دینی، قم: مؤسسه فونگی انتشاراتی توسعه قلم.
نیومن، هیلیام لاهرنس ( ،)8013شیو های پژههش اجتماعی: رهیدود های کیفی ه کمی، توجمه حسرن دانرایی
فود ه سیه حسین کاظمی، تهوان، مهوبان نشو.
مهل پارادایمی تحوی در ... ........................................................................................................................................................................... 196
Ahmadi, Mohammad Hassan, (2012), Reflection on the Interpretation of the Verse of
Sharif, "those who distort words from their [proper] usages", Interpretive Studies, 10:
31-44. (In Persian)
Amid, Hassan, (2010), Persian dictionary, Tehran, Ashjae Press.
Bojnourdi, Seyyed Kazem, (2006), The Great Islamic Encyclopedia, Tehran, The
Center of the Great Islamic Encyclopedia. (In Persian)
Dehkhada, Ali Akbar, (1994), Dehkhoda dictionary, Tehran, University of Tehran
Press and Publishing Institute. (In Persian)
Eskandari, Elahe, (2016), Investigating the Distorted Role of Monotheistic Religions
in Individual and Social Education. M.Sc. Payame Noor University, Markazi Province,
Faculty of Education and Psychology. (In Persian)
Farhangi, Ali Akbar, (1995), human relations, Tehran, Rasa Cultural Services
Institute. (In Persian)
Flick, Uwe, (2009), An Introduction to Qualitative Research, Translated by Hadi Jalili,
Agah press.
Gill, David, Bridget, Adams, (2005), ABC of Communication Studies, Translated by
Ramin Karimian et al., Tehran, Center for Media Research and Studies.
Haddad Adel, Ghulam Ali, (2001), Encyclopedia of the Islamic World, Tehran,
Islamic Encyclopedia Foundation. (In Persian)
Hadith velayah Software, Statements by the Supreme Leader of Iran.
Izadi, Mahdi, (2015), The Methodology of Criticizing the Text of Hadith, Tehran,
Imam Sadegh University Press. (In Persian)
Kazemi, Mojtaba, (2011), Texturization, Reintroduction and Distortion of Translation:
A Critical Discourse Analysis Approach to Ideological Implications in Representing
Imam Khomeini's Speech in English Translation, MSc Thesis, University of Isfahan. (In
Persian)
Khomeini, Seyyed Ruhullah, (2009), Velayat-e Faqih and Islamic State, Tehran,
Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works. (In Persian)
Khomeini, Seyyed Ruhullah, (2010), Sahifeh ye imam Khomeyni, Tehran, Institute for
Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works. (In Persian)
Mohsen Rad, Mehdi, (2012), human connection, Tehran, Samt press. (In Persian)
Mohsen Rad, Mehdi, (2016), Communicology, Tehran,Soroush press. (In Persian)
Motahari, Morteza, (1990), End of the Prophecy, Sadra Publications. (In Persian)
Motahari, Morteza, (1998),The epic of Hussein, Tehran, Sadra Publications. (In
Persian)
Motahari, Morteza, (2002), Introduction to the Quran, Tehran, Sadra Publications. (In
Persian)
Motahari, Morteza, (2002), Islam and the Needs of Time, Sadra Publications. (In
Persian)
Motahari, Morteza, (2003), Fifteen Speeches, Tehran, Sadra Publications. (In Persian)
Motahari, Morteza, (2003), The Islamic movement in the last hundred years, Sadra
Publications. (In Persian)
Motahari, Morteza, (2004) Satiety in the prophetic sire, Sadra Publications. (In
Persian)
....................................... 108فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، سال نهم، شماره ،08بهار 60
Motahari, Morteza, (2005), Wisdoms and exhortations, Sadra Publications. (In
Persian)
Naeem Abadi, Gholam Ali, (2003), Distortion in religious teachings, Qom, Gharam
Publishing Co. (In Persian)
Neuman, W. Lawrence, (2010), Social Research Practices: Qualitative and
Quantitative Approaches, Translated by Hassan Danaei Fard and Seyed Hossein Kazemi,
Tehran, kindly published. (In Persian)
Rabbani, Mohammad Hassan, (2010), The Pathology of Hadith, Mashhad, Islamic
Research Foundation. (In Persian)
Saldana, Johnny.m, (2016), Coding Guide for Qualitative Researchers, Translated by
Abdollah Givian, Tehran, Scientific and Cultural Publications. (In Persian)
Shamaei Kupai, Milad, Esmaeili Givi, Mohammad Reza (2014), A paradigmatic
model of jihadist management using data theory, State Management Perspective, 19: 19-
150. (In Persian)
Strauss, Anselm, Corbin, Juliet, (2006), Grounded Theory, Translated by Buick
Mohammadi, Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
Zolfagharian, Mohammad Reza and Latifi, Maysam, (2011), Foundation Data Theory
with Nvivo8 Software, Tehran, Imam Sadegh University Press. (In Persian)