تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، گروه تاریخ، پژوهشکده امام خمینی، تهران، ایران

2 پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی

10.22084/rjir.2019.17628.2562

چکیده

هدف: پیروزی انقلاب اسلامی و بازتاب آن در کشور عراق، تحولات عمده‌ای در این کشور بوجود آورد. هدف این پژوهش این است که با کاربست نظریه پخش یا اشاعه، به این سوال پاسخ داده شود که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر کردهای فیلی شیعه عراق داشته و واکنش رژیم بعث به این تأثیرپذیری چگونه بوده است.
روش: این مقاله با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر کردهای فیلی عراق می‌پردازد.
یافته ها:‌ یافته‌های این پژوهش مؤید این مطلب است که کردهای فیلی، اقلیتی قومی و مذهبی در عراق می‌باشند و با ساکنان استان‌های ایلام و کرمانشاه هم تبار هستند. آنها به دلیل پیوندهای نژادی، مذهبی، زبانی و همجواری جغرافیایی در زمرۀ گروه هایی بودند که از سه طریق پخش جابجایی، سرایتی و سلسله مراتبی، تحت تأثیر امواج انقلاب اسلامی قرار گرفتند و به مبارزه‌ای سخت با رژیم بعث پرداختند.
نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی بر حیات سیاسی و اجتماعی کردهای فیلی تأثیر‌گذار بوده است و مؤلفه‌هایی نظیر پذیرش افکار و عقاید انقلاب اسلامی، خودآگاهی مذهبی و تشکیل جنبش‌های اسلامی کرد فیلی، از ابعاد این تأثیر‌گذاری می‌باشند. اما از سوی دیگر، عملکرد موانع پخش که شامل طیف وسیعی از سیاست‌های منفی حکومت عراق در برخورد با کردهای فیلی می‌شد، خشونت‌های بی‌سابقه‌ای نظیر سلب تابعیت، اخراج گسترده، مصادره اموال و کشتار دسته جمعی کردهای فیلی را به دنبال داشت و آثار و پیامدهای آن بر وضعیت این اقلیت قومی تاکنون ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the Islamic Revolution of Iran on the situation of Iraqi sheaeh Kurdish people

نویسندگان [English]

  • morad moradi moghadam 1
  • Hamid Basirat Manesh 2
1 Ph.D. student of Islamic Revolution History, History Department, Imam Khomeini Research Center, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty Member, History Department, Imam Khomeini Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The victory of the Islamic revolution and its reflection in Iraq entailed major transformations in this country. Using the Diffusion theory, this study aims to find an answer for the question that what impact the Islamic revolution of Iran and on the Shia Feyli Kurds in Iraq and what was the Baath regime reaction to this influences.
Research method: this paper using documentary and library method with descriptive - analytical method, investigate the effect of the Islamic revolution on the Kurds of Iraq.
The findings of this study confirm that the Feyli Kurds are an ethnic and religious minority in Iraq and has consanguinities with residents of Ilam and Kermanshah province. Because of ethnic, religious, linguistic ties and geographical neighborhood, they were among the groups that were influenced by the waves of Islamic revolution by tertiary form of relocation, transmission and hierarchy, and fought the Baas regime.
The result of this study suggests that the Islamic revolution has influenced the political and social life of the Feyli Kurds, and the components such as the acceptance of Islamic revolution thoughts and beliefs, religious self-awareness and forming the Islamic movement of the Feyli Kurds, are the dimensions of this effect. On the other hand, the diffusion barriers functions that include a wide range of negative political policy of Iraq’s government in dealing with the Feylies, was widespread violence like Denial of citizenship, mass exile, confiscation of property and mass murder of Feyli kurds, and its effects on the status of this ethnic minority has persisted till now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Broadcast Theory
  • Fili Kurds
  • Iraq
  • Iran