تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کردهای فیلی شیعه عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، گروه تاریخ، پژوهشکده امام خمینی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، پژوهشکده امام خمینی، تهران

چکیده

هدف: پیروزی انقلاب اسلامی و بازتاب آن در کشور عراق، تحولات عمده­ای در این کشور به‌وجود آورد. هدف این پژوهش این است که با کاربست نظریه پخش یا اشاعه، به این سؤال پاسخ داده شود که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر کردهای فیلی شیعه عراق داشته و واکنش رژیم بعث به این تأثیرپذیری چگونه بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: این مقاله با روش کتابخانه ­ای و اسنادی و شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر کردهای فیلی عراق می­پردازد.
یافته‌ها:‌ یافته­ های این پژوهش مؤید این مطلب است که کردهای فیلی، اقلیتی قومی و مذهبی در عراق می‌باشند و با ساکنان استان­ های ایلام و کرمانشاه هم تبار هستند. آن ها به دلیل پیوندهای نژادی، مذهبی، زبانی و همجواری جغرافیایی در زمرۀ گروه‌هایی بودند که از سه طریق پخش جابجایی، سرایتی و سلسله مراتبی، تحت تأثیر امواج انقلاب اسلامی قرار گرفتند و به مبارزه­ای سخت با رژیم بعث پرداختند.
نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی بر حیات سیاسی و اجتماعی کردهای فیلی تأثیر­گذار بوده است و مؤلفه­ هایی نظیر پذیرش افکار و عقاید انقلاب اسلامی، خودآگاهی مذهبی و تشکیل جنبش ­های اسلامی کرد فیلی، از ابعاد این تأثیر­گذاری می­ باشند. اما از سوی دیگر، عملکرد موانع پخش که شامل طیف وسیعی از سیاست ­های منفی حکومت عراق در برخورد با کردهای فیلی می ­شد، خشونت ­های بی‌سابقه­ ای نظیر سلب تابعیت، اخراج گسترده، مصادره اموال و کشتار دسته جمعی کردهای فیلی را به دنبال داشت و آثار و پیامدهای آن بر وضعیت این اقلیت قومی تاکنون ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


-      Aghajani Ghanad, A., (1384), Iranian exile from Iraq, Tehran, Islamic Revolution Document Center.
-      Ahmadi, F., & Ghazvini Y., (2003), Iraqs compiling Constitutional law process. Politics, college of Law and political sciences, vol. 40, No. 2, 19-38.
-      Al-Alawi, H., (2011), Shiite and the government in Iraq, (Translator Ibrahimi, Mohammad Nabi, Tehran, Sore Mehr.
-      Al-feyli Al-alave, Z.J., (2010), Feylies Kurds history and its futures. Lebanon, Beirut, Al-Balagh institute.
-      Al-Feyli, A.N., (2012), historical authenticity of Alfeyliyon and its changing citizenship. Iraq, Erbil, Dar Aras publication.
-      Al-Hamud, A.T., (2018), balzing embers of government: Shiite government building experience in post - Saddam Iraq, (the translation of Sayyid Hussain) Esfahan, Arma.
-      Al-Tarihi, M.S., (2013), Shia'at Kurds- Feylies Kurds. Damascus, Neinava Pub.
-      Alverdi, A., (2008), Iraq History- social glimpses from the contemporary history of Iraq, Volume 3. (Translator: Dr. Hadi Ansari). Tehran, International publishing company.
-      Asgari, M., (2003), Islamic revolution reflections in Iraq.  Quarterly of middle east studies. No. 36, 123-152.
-      Azimi, K (1980), history of Tashayyu in kurdistan: analysis of contexts and trends of shia development among kurds. qom, Research Institute of Hawzah and University.
-      Barzegar, E., (2003), Defusion Theory and reflection of Islamic revolution. Public law research. No: 8, 39-72.
-      Dehghani Firoozabadi, S. J., (2011), revolutionary patterns of revolution in foreign policy of the islamic republic of iran, tehran
-      Entessar, N. (2009), Kurdish politics in the Middle East. Lexington Books. (Translator: Erfan Ghaneii Rad), Tehran, Nashr-e-Elm.
-      Ettelaat. News cods: 16103, 16108, 16129, 16109.
-      Farzandi lordgani, A., (2013), An introduction to revolution export strategy from Imam Khomeini perspective. Quarterly of Islamic revolution researches. Issue 2, No. 4, 199-226.
-      Fazelinia, N., (2009), Tashayyu ideology, Islamic revolution and Islamic awareness. Panzdah-e-khordad journal. Issue 3, Vol. 5, No. 19, 35-66.
-      Gadir Vaseti, an cultural activist from Kut (a city in eastern Iraq). Date: 21/08/2018.
-      Ghorbani kashkaki, M., (1992), Islamic movement in Iraq from 1958 to 1988 (M.A. thesis). Supervisor: Abdolsaheb Yadegari. University of Emam Sadegh.
-      Hafeznia, M., & Ahmadi, S.A., (2009), geopolitical explanation of Islamic revolution effects on Saudi Arabia. Shia studies, Y., 7, No. 25, 73-110.
-      Haji yousofi, A. & Soltani nezhad, A., (2007), the political settlement in new Iraq, tehran, ministry of foreign affairs, center for publications.
-      Heydari-Illami, A., (2010), Emam’s Fellows based on SAVAK documents: 45th book. Tehran: center for historical Documents Study, ministry of Intelligence.
-      Hoseini, A., (2010), Daa (Mother): The memories of Syeda Zahra Hoseini, Tehran, Sore Mehr.
-      Irna news agency. (13/03/2018), Iran has a good relationship with all of Iraq religions and ethnicities. www.irna.ir/news/82860530/ (in persian)
-      Ja’farian, R., (2007), Tashayyu in Iraq, Marjaeyat (religious Authority) and Iran, Tehran, institute for iranian contemporary historical studies.
-      Jafari, A.A., Nikravesh rostami, M., (2016), Reflections and patterns of Exporting the Islamic Revolution in west Asian countreis; case study of Iraq. Islamic revolution studies. Spring, No. 44, 81-102.
-      Jalil Ibrahim, K., (1393), the expatriates: the Memories of Khalud Ibrahim, Tehran, Sore Mehr.
-      Jerome, D., (2010), the Iran - Iraq War, antecedents and conflict escalatio, (translation of Hamid Reza DJavidzadeh) Tehran, Marzboom publication.
-      Kamran, H., et al. (2013), Iran’s revolution impacts on Pakistani Shia’as base on diffusion theory. Iran geography journal, Issue 11, No. 3, 71-96.
-      Keyhan. news cods: 10989, 10995, 10867, 10729, 10964, 14446.
-      Khajeh sarvi, GH., & Rahmati, M., (2013), Islamic revolution f Iran and political discourse of Shia in Iraq. Periodical of Islimic revolution. No. 3, 29-58.
-      KHani Arani, E. & Barzegar, E., (2011), Reflection of Islamic revolution in western Europe. Islamic Revolution Journal, Vol. 8, No. 26, 125-152.
-      Khoramshad, M.B. & et al., (2011), the reflections of the Islamic revolution. Tehran, SAMT publications.
-      Kormanj, Sh. (2017), Clashes of nationalists and religious followers in Iraq. Iraq, Kurdistan, Sulaymaniyah, Sardam publication.
-       Kuhestani nezhad, M., (2004), Iran-Iraq relations on first half of twenty century. Quarterly of foreign affairs history. No. 19, 5-40.
-      Kurd press (07/02/2019). Kurdpress report on oldest Kurdish mosque in Tehran. http://www.kurdpress.com/details.aspx?id=60779 , 11624, 10677, 14547, 11603, 42462
-      MacDavel, David (2004), contemporary history of Kurds, (translator: Ebraim Younesi) Tehran, Paniz publication.
-      Moradi moghadam, M., (2006), Political and social history of Poshtkoohs in period of Feyli wardens. National studies quarterly, issue 7, No 1, 71-96.
-      Mostofi, M.H., (1974), Financial and martial statistics in the 1741 or the explanations of the triumph armies of King Hussein of Safavid. (ed. Mohammad taghi Danesh pazhooh) Farhang-e-Iran Zamin Journal, No. 20, 396-421.
-      Nakast, E., (1999) the Shiites in the modern Arab world, Volume 2, (translator: Arsalan Ghorbai Sheykh neshin), Tehran, University of Imam Sadeq, Institute for cultural and social studies.
-      Office of documents and history of diplomacy in Ministry of foreign affairs (ASTADOKH). Document No. 1245-24-2/6-35
-      The center for historical documents study (2003) internal developments in Iraq and the Iran national security according to documents of SAVAK. ministry of Intelligence, tehran,
-      Willey, J., A., (1992), the Islamic Movement of Iraqi Shi'As. (Translator: Mahvash Gholami). Tehran, Ettela’at publication.