عوامل موجد مدیریت انقلابی در سازمان از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - دانشکده علوم انسانی - گروه دکتری مدیریت دولتی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، کردستان، ایران.

10.22084/rjir.2019.17849.2590

چکیده

انقلاب ‌اسلامی ‌ایران با تغییر در نظام ارزشی جامعه برپا شد. اندیشه و منویات مقام‌ معظم‌ رهبری با رویکردهای بدیع و تبیین ارزش‌های اسلامی-انقلابی به این راه طراوت و پویایی خاصی بخشیده و توانسته است با گفتمان جدید اسلامی و ارائه راهکارها برای حل بحران‌های جهانی و گرفتاری‌های دنیای معاصر، نظام سلطه جهانی را دچار چالش های اساسی کند بطوری که درک ضروریات و نیازهای جامعه توأم با روح معنوی، دینی و شعور انقلابی مدنظر قرار گیرد. در همین راستا هدف این پژوهش شناسایی عوامل موجد‌ مدیریت‌انقلابی از دیدگاه ‌ایشان و کمک به تحقق آرمان‌های متعالی کشور در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و دستیابی به پیشرفت و تعالی است. این پژوهش از نظر راهبرد، کیفی و با توجه به اینکه به دنبال کشف اولویت‌ها و شرایط پدیدآورنده‌ی مدیریت انقلابی از دیدگاه مقام‌ معظم‌ رهبری هستیم، هدف پژوهش اکتشافی و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در ابتدا ارزش‌های مبنای مدیریت‌ انقلابی از بیانات معظم‌له به روش نمونه‌گیری‌نظری استخراج شد و در نهایت 3 مضمون سازمان دهنده ارزش‌های فردی، ارزش‌های سازمانی و ارزش‌های اجتماعی احصا شده است. در پرتو این مهم و در یک فضای ولائی، توجه دادن به آرمان ها می تواند به آفرینش افق‌های روشن بی انجامد و جامعه‌ای ایجاد خواهد شد که در آن فرهنگ اسلامی نهادینه و مشمول نصرت و هدایت الهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Revolutionary Management in the organization, from the viewpoint of the supreme leader (Ayatollah Khamenei)

نویسندگان [English]

  • Milad Fakhraei 1
  • Kumars Ahmadi 2
  • Ali Akbar Ahmadi 3
  • Farzad Zandi 4
1 Department of Public Management, PhD student, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management, Payamme Noor University, Tehran, Iran
4 Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Islamic revolution of Iran was set up with a change in the value system of society. Supreme leader's thoughts and intentions, with novel approaches and explanation of revolutionary- Islamic values, have refreshed this path and has been able to challenge the world domination system with the new Islamic discourse and provide solutions to resolve the world crisis and the problems of the contemporary world so as to take into account the needs and necessities of society, with the spiritual, religious, and revolutionary spirit. In this regard, the purpose of this study is to elicit the values of revolutionary management from his point of view and to contribute to the fulfillment of transcendental aspirations on the path to the realization of modern Islamic civilization. This research is qualitative in terms of strategy. Considering the fact that we seek to discover the priorities and conditions of the causative reasons of revolutionary management from the viewpoint of the supreme leader, the purpose of this research is exploratory. Thematic analysis has also been used. Initially, principles values of Islamic management were elicited from the viewpoints of the supreme leader and finally there organizing themes of individual values, organizational values and social values were numerated. In light of this important point and in a guardianship ambience, paying attention to the aspirations can lead to the creation of bright horizons, and a society will be created in which the Islamic culture will be institutionalized and divine succor and guidance will be bestowed on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary management
  • Management by Value
  • Islamic values
  • Organization
  • supreme leader