تحلیل صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر بازاریابی سیاسی کنش مبناء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف: انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین تحولات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر قابل مطالعه است. در این راستا یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی، موضوع صدور انقلاب اسلامی بوده و هست، اما کمبود چارچوب‌های روشمند دراین زمینه، همواره یکی از موانع جدی در عملیاتی شدن این هدف بوده است.
روش شناسی پژوهش: در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش بازاریابی سیاسی گامی به سوی طراحی چارچوب‌عملی در این زمینه برداشته شود. این که چارچوب صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر روش بازاریابی سیاسی کنش مبناء چه ویژگی‌های دارد؟ به عنوان پرسش اصلی این تحقیق مطرح می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، زمینه‌سازی برای حل مشکلات پیش روی صدور انقلاب اسلامی و در نتیجه کمک به گسترش آرمان‌های آن می‌باشد. این تحقیق از نوع توسعه‌ای - کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. در این راستا در این تحقیق سعی شده است تا از سویی با تبیین مفاهیم و ابعاد بازاریابی سیاسی به ترسیم چارچوب بازاریابی سیاسی پرداخته شود و از سویی دیگر با تبیین قواعد کاربست صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر این چارچوب، به عرصه بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی قدم نهاد.
یافته‌ها: بنابر یافته‌های تحقیق هر چقدر جمهوری اسلامی ایران بتواند مبتنی بر چارچوب بازاریابی سیاسی کنش‌مبناء که تعریف یک محیط تعاملی بین نیاز جامعه هدف و پیام صادره از انقلاب و مدیریت تصویر انقلاب مبتنی بر این چرخه است را رعایت نماید از موفقیت بیشتری در زمینه صدور انقلاب برخوردار خواهد بود.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نکته در تحقیق این است که مبتنی بربازاریابی سیاسی، این رویه که بازیگر ارائه کننده ارزش در یک بستر نخبگانی و غیرمبتنی بر فهم تعاملی به تولید بسته‌های معنایی مشترک جهت صادرات آن بپردازد امری خطاء و ساده‌انگارانه است و این فرآیند در یک بستر تعاملی و در یک فرآیند پویا رقم می‌خورد.  

کلیدواژه‌ها


-      Afjei, Seyed Ali Akbar and Khademi Garashi, Mehdi (2011), "Strategic Management Model of Political Marketing in Iran", Quarterly Journal of Business Perspective, No. 7, 25-50.
-      Amir Hosseini, Khosrow and Mokhatab, Mohammad (2008), Learning the Essential Needs of Life. Tehran: Aref Kamel Publications, Second Edition.
-      Barzegar, Ibrahim (2012), Theories of Global Reflection of the Islamic Revolution of Iran. Tehran: Imam Sadegh University Press.
-      Bon, Louis E & Cortez, David L. (2016), Modern Marketing Management, Translators: Hossein Norouzi and Mehdi Mahzabi. Tehran: Fujian Publishing, Seventeenth Edition.
-      Dehghan, Nabiollah (2004), "How Culture Affects Managers' Decision Making Styles (A Cultural Approach)", Controller Quarterly, Nos. 15 and 16, 96- 122.
-      Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalal & Radfar, Firoozeh (2010), Patterns of Revolution Issue in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Imam Sadegh University Press.
-      Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalal (2015), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran, Samt Publications, Humanities Research and Development Center, Sixth Edition.
-      Dehghani Firouzabadi, Seyyed Jalal & Radfar, Firoozeh (2009), "The Pattern of Exporting Revolution in Foreign Policy of the Ninth State", Political Science Quarterly, No. 10, 123- 150.
-      Eftekhari, Asghar & Raji, Mohammad Hadi (2017), "The Political Marketing of Issuing the Islamic Revolution". Islamic Revolution Quarterly, Volume 7, Number 22, Spring 2016, 1- 21.
-      Esposito, John. L, Piscatorio, James P. (2003). "The Global Reflection of the Iranian Revolution: A Perspective on Policies" by John Lal. Esposito, The Iranian Revolution and Its World Reflection, Translated by: Mohsen Moder Shanehchi. Tehran: Center for the Recognition of Islam and Iran (Baaz Press) from 325 to 337.
-      Fallahnejad, Ali (2005), Export Policy of the Islamic Revolution. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center Publications.
-      Farzandi Ardakani, Abbas Ali (2013), "An Introduction to the Strategy of Exporting Revolution from Imam Khomeini's Perspective; Goals, Tools, and Policies for Exporting Revolution", Journal of Islamic Revolution Research, No. 4, 199- 226.
-      Friedenberg, J., & Silverman, G. (2011). Cognitive science: An introduction to the study of mind. Sage.
-      Ghasemi, Ghasem; Parviz Goli, Amir & Goli, Armin (2017), "The Role of Political Marketing Tools and Techniques to Increase Election Participation", Strategic Studies in Humanities and Islam, No. 5, 145-172.
-      Ghobadi, Ali Reza (2012), "Explaining the Role of Family, School, and Reference Groups in the Social and Cultural Needs of Students", Quarterly Journal of Family and Research, No. 17, 171-202.
-      Hasankhliipour, Tahmours and Mousavi Nakabi, Seyed Mojtaba and Taheri Bazi, Ebrahim and Anoushah, Morteza (2014), "Institutionalizing the Components of the Soft Power of the Islamic Republic of Iran System Based on Social Marketing Approach", Quarterly Journal of Islamic Revolution, no 12. From 59-78.
-      Hatami, Mohammad Reza-Shomali, Mohammad Ali (2009), "Needs Theory of Ethics", Journal of Ethical Knowledge, No. 1, 47-66.
-      Hosseinzadeh, Mohammad Mehdi (2014), Determining and Ranking Critical Success Factors in Political Marketing Based on the Newman Model, Master of Science in Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University.
-      Iraqi, Gholamreza (2015), "The Role of Cultural Diplomacy in Exporting the Islamic Revolution", Researches in the Islamic Revolution, No. 14, from 157 to 179.
-      Kheiri, Bahram; Gholipoursangelji, Pouya (2012), "Political Marketing, Concept, Goals, Tools", Quarterly Journal of University of Tehran, No. 8, From 99 to 120.
-      Kowalina, Vosic; Falkowski, Andrzej; Newman, Bruce. AI (2014), Political Marketing - Theoretical and Strategic Foundations, translated by Hamid Reza Asgari Dehabadi and Shahab Talaei Shukri. Tehran: Mehraban Publishing Institute.
-      Lambin, J. J. (2000). Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing, Macmillan: Palgrave Macmillan.
-      Moghaddami, Saber & Khorshidi, Gholamhossein (2003), "Explaining the Concept of Social Marketing", Journal of Business Research, No. 28, 141 - 164.
-      Mohammadian, Mahmoud and Shamsi, Jafar (2009), Theoretical Foundations of Marketing and Political Propaganda in the West. Tehran: Mehraban Publishing Institute.
-      Molavi, Suleiman & Abbesi, Saeed and Shahtahmasbi, Ismail (2013), "Prioritizing Indicators and Dimensions of Success in Marketing of Academic Books", Journal of Communication Culture Studies, Institute of Culture and Art and Communications Ministry of Culture and Islamic Guidance, No. 53, 29 -54.
-      O’cass, A. (1996). Political marketing and the marketing concept. European Journal of Marketing, 30(10/11), 37-53
-      O’Cass, A. (2001). Political marketing-An investigation of the political marketing concept and political market orientation in Australian politics. European Journal of Marketing, 35(9/10), 1003-1025.
-      Pur Reza Karimsra, Nasser (2014), "The Impact of Media on Social Networks and Social Action in Iran", Journal of Media and Culture, No. 2, 55-72.
-      Rahimi Nik, Azam (1995), Need and Motivation Theories. Tehran, Islamic Azad University - Tehran Branch.
-      Samadi, Mansour (2003), Consumer Behavior. Tehran: Aig.
-      Sehat, Saeed & Charkhian, Mojdeh (2014), Marketing and Branding in the Insurance Industry. Tehran: Mehraban Publishing Institute.
-      Seyed Emami, Kavous (2012), Research in Political Science "Positive, Interpretive and Critical Approaches". Tehran: Imam Sadegh University Press and Institute for Cultural and Social Studies Second Edition.
-      Shahriari, Hamid (2016), "The Role of Cyberspace in Issuing the Message of the Islamic Revolution; Interview with Hojjatoleslam Dr Hamid Shahriari, Head of the Computer Science Research Center of Islamic Sciences", Rahvard Noor, No. 54, 16-21.
-      Silk, Alvin J. (2009), Marketing, Translators: Hamid Reza Razvani and Amir Shirvani. Tehran, Mehraban Book Publishing Institute.
-      Solomon, Michael AR (2013), Consumer Behavior; Buying, Having, and Being, Translated by: Kambiz Heidarzadeh. Tehran: Marketing Publications, Third Edition.
-      Sun, H. H. (2008). International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy. Journal of Public affairs, 8(3), 165-183.
-    The noormags.ir site is also used for reading articles and resources.