تحلیل صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر بازاریابی سیاسی کنش مبناء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

2 عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام// رییس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

10.22084/rjir.2019.17800.2578

چکیده

کمبود چارچوب‌های روشمند در رابطه با صدور انقلاب اسلامی از موانع جدی در عملیاتی شدن این هدف بوده است. این که چگونه می‌توان با استفاده از چارچوب‌های علمی نوین به انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی مبادرت کرد در این زمینه یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش بازاریابی سیاسی گامی به سوی طراحی چارچوب‌ عملی در این زمینه برداشته شود. این که چارچوب صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر روش بازاریابی سیاسی کنش مبناء چه ویژگی‌های دارد؟ به عنوان پرسش اصلی این تحقیق مطرح می‌باشد. بازاریابی سیاسی روشی نسبتاً نوین است که در راستای پذیرش سازی ارزش در مخاطب عمل می‌کند و توانایی آن را دارد تا در این زمینه محل رجوع قرار بگیرد. این تحقیق از نوع توسعه‌ای - کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی با تکنیک‌های کتابخانه‌ای و مصاحبه و برای تحلیل اطلاعات از روش تفسیری با محوریت تحلیل کیفی استفاده شده است. در این راستا در این تحقیق سعی شده است تا از سویی با تبیین مفاهیم و ابعاد بازاریابی سیاسی به ترسیم چارچوب بازاریابی سیاسی پرداخته شود و از سویی دیگر با تبیین قواعد کاربست صدور انقلاب اسلامی مبتنی بر این چارچوب، به عرصه بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی قدم نهاد. بنا بر یافته‌های تحقیق هر چقدر جمهوری اسلامی ایران بتواند مبتنی بر چارچوب بازاریابی سیاسی کنش‌مبناء که تعریف یک محیط تعاملی بین نیاز جامعه هدف و پیام صادره از انقلاب است را رعایت نماید از موفقیت بیشتری در زمینه صدور انقلاب برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...................................

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Raji 1
  • asghar eftekhari 2
1 Imam Sadiq University, Tehran, Iran(IR)
2 imam sadig university
چکیده [English]

The Islamic Revolution, as one of the greatest political developments in contemporary history, which has led to its divine ideals, has led to the revival of moral and human values ​​in the field of politics, can be studied. In this regard, one of the most important goals of the Islamic Revolution is the issue of issuing the Islamic Revolution, but the lack of systematic frameworks in this regard has always been a serious obstacle to the operationalization of this goal. One of the most controversial issues in this regard is how to use the modern scientific frameworks to transfer the values ​​of the Islamic revolution. In this research, we have tried to use a political marketing method to move towards the design of a practical framework in this regard. What are the features of the Islamic Republic's export-based framework based on the political marketing method of baseline action? As the main question of this research is. Political marketing is a relatively new way, which acts in the direction of accepting value in the audience and is able to address it in this regard. This research is of an applied-development type. For data collection, documentary methods have been used with library techniques and interviews. For data analysis, a qualitative analysis of the interpretive method has been used. In this regard, in this research, it has been tried to explain the concepts and dimensions of political marketing by defining the political marketing framework. On the other hand, by explaining the rules of the issuance of the Islamic Revolution based on this framework, the stage of political marketing of the Islamic revolution of the Islamic Revolution took place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Political Marketing
  • Action
  • Islamic Revolution
  • Islamic Republic of Iran