نقش مردم در سیاست، مبانی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان

10.22084/rjir.2019.18054.2628

چکیده

امام خمینی با نقد دموکراسی غربی و حکومت های اقتدارگرا، مبنای نظام سیاسی مردم سالار واقعی را در دین و دخالت مردم جستجو می کند. مردم درحکومت اقتدارگرا، فاقد نقش تعیین کننده در اداره جامعه یا نقش تشریفاتی دارند و قدرت به صورت عنان گسیخته در اختیار عده ای است. در حکومت مردم سالاری دینی، مردم در سرنوشت جامعه سهیم و امور جامعه با مشارکت و دخالت آنها رقم می خورد و قدرت توسط مردم کنترل می گردد. با توجه به تعیین کننده بودن نقش مردم در اندیشه سیاسی و روش حکومت داری وی، این مقاله سه محورمهم مرتبط را مورد بررسی قرار داده است. محور اول به رابطه دین و سیاست، محور دوم، مشارکت مردم و محور سوم به مبانی آن در اندیشه امام پرداخته است. یافته های مقاله با استناد به آثار ایشان نشان می دهند که وی در رابطه دین و سیاست، ضد تقلیل گرا است. در محور دوم، کلیدی ترین مفهوم در آثار وی در حوزه مشارکت مردم در جامعه، عبارت «تعیین سرنوشت» بدست مردم است و مردم، نقش بنیادین در سه سطح سیاسی، مدنی و اجتماعی(تاسیس نظام سیاسی، نظارت بر نظام سیاسی و حمایت از نظام سیاسی) دارند. این سطوح مشارکت، نشانه های یک جامعه دموکراتیک پایدار هستند. در محور سوم، مهمترین مبانی مشروعیت مشارکت مردم در اداره جامعه، رویکرد وی به خطابات شرعی قانونی، منطقه فراغ، فرهنگ عمومی، حق طبیعی، عرف عقلایا عقل اجتماعی و قانون اساسی است. از این روی، فهم صحیح این مبانی برای رسیدن روش حکومت داری امام، موثر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of People in Politics, Foundations and Its Consequences in Imam Khomeini's Political Thought

نویسنده [English]

  • yousef fathi
university of zanjan
چکیده [English]

Abstract
Imam Khomeini with critique of Western democracy and authoritarian governments, seeking to underpin of real democratic political system in religion and interference of the people. In the authoritarian rule, people have no role in society, or at most, they have merely an instrumental role and the ruler enjoy an absolute power. In a Democratic Governance, people have a share in determine fate of Society as well as political, economic, cultural and social affairs. Power is controlled by them. He considers on deterministic role of people in political thought and governance. This article with reference to Imam Khomeini’s works, examines three related issues. First, focuses on the relationship between religion and politics. Second, focuses on the concept of "destiny determination". Third, focuses on the fundamentals of jurisprudence and legal determination of destiny. The findings of the article, show that Imam is anti-reductive in relation with religion and politics. In the second pillar, the key concept in the field of people's interference in society is "determination of destiny," and people have a fundamental role at the three levels of political, civil and social (the establishment, control, support of the political system). These levels of participation are signs of a sustainable democratic society. In the third axis, the most important basis for the legitimacy of the participation of people in the administration of the society are the Imam's Approaches to the Legal references (khetabate Ganooni, Legal Addresses), the Al-Faraq Area and the general religious culture of society, the natural right, the social wisdom and the constitution. Hence, the correct understanding of these principles will be effective in order to achieve the Imam's governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destiny
  • legal references
  • natural right
  • social wisdom
  • efficiency