ریشه های تاریخی شکل گیری انقلاب فرهنگی مبتنی بر علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانشیار انسان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22084/rjir.2019.17732.2573

چکیده

انقلاب فرهنگی در 1359عملیاتی شد و دانشگاه ها را به تعطیلی کشاند. این انقلاب به دلیل مقابله با رویکردهای غربی که از مجرای علوم انسانی وارد دانشگاه ها شده بودند به وقوع پیوست. در واقع با وقوع انقلاب فرهنگی این پرسش مطرح می شود که چگونه مبنا و منشأ تاریخی مخالفت با علوم انسانی شکل گرفت و منتهی به انقلاب فرهنگی(1359) شد؟ پاسخ به این پرسش با استفاده از پارادایم پژوهش کیفی و روش پژوهش تحلیلِ تبارشناسانه می باشد و شیوۀ گردآوری داده ها اسنادی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که منشأ انقلاب فرهنگی در کودتای 28 مرداد 1332 است که فرایند طبیعی تاریخ ایران مبدّل به پروژه ای ساختگی، تحمیلی و تصنعی شد، و نقطه صفر زمانی(آغاز) در وقوع انقلاب فرهنگی، 16 اذر 1332 می باشد که شکل بارز مقابله با غرب بود که از این تاریخ تا وقوع انقلاب فرهنگی، مقابله با هر تجلی و شکلی از غرب(از جمله علوم انسانی) تقویت و مستحکم شد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود انقلاب فرهنگی اوج مقاومت در برابر تحمیل و جعل تاریخی بود که توسط غرب در کودتای 28 مرداد اعمال شد. همچنین نتایج بیانگر آن است که انقلاب فرهنگی صفحۀ جدیدی از تاریخ ایران نیست بلکه ادامۀ خطوط همان صفحه ای است که با 16 آذر رقم خورد و مقابله با هر گونه ورود غرب(محصولات غربی) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Origins of the Formation of the Cultural Revolution Based on the Human Sciences

نویسندگان [English]

  • sardar fotuhi 1
  • nematolla fazeli 2
1 PhD Student of cultural policy making, research institute of cultural and social studie
2 Associate professor of anthropology in Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Cultural Revolution began operations in 1980 and closed the universities. This revolution happened because of the confrontation with Western approaches that entered the universities in the humanities. In fact, with the onset of the Cultural Revolution, the question arises that how did the historical basis of opposition to the human sciences develop and led to the Cultural Revolution (1980)? Answer this question using paradigm of qualitative research and research method is genealogy and the method of data collection is documentary. The findings of the research indicate that the origin of the Cultural Revolution was at a moment when the natural process of Iranian history turned into a fabricated, imposed and artificial project that was implemented as a 1953 coup d’état (28 Mordad coup), and the zero point in the occurrence of the Cultural Revolution was the 6th of August 1332, which was a distinct form and a beginning of confrontation with the West. And spread through the intellectual discourse derived from the humanities and Islamic sciences. The result of this study was that the Cultural Revolution was the culmination of the Western counterfeit reaction in the 1953 coup d'état, the Cultural Revolution is not a new page in Iranian history. The lines are the same as the one on December 6th.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanities
  • indigenous
  • Government
  • University