بازنمایی سیمای فردی کارگزار اسلامی در وصیّت نامه امام خمینی(ره)، «بر پایه عهدنامه مالک اشتر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده

هدف: رهیافت به دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون شاخصه ­های فردی و اخلاقی کارگزار اسلامی، با تحلیل گفتمانِ اندیشه سیاسی ایشان مقدور و میسور است. وصیت ­نامه امام(ره)، آیینه ­ای تمام ­نما از افق­ های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ایشان بوده که می­تواند چارچوب قابل پذیرشی از مسأله پیش­ گفته را ارائه دهد.
روش­ شناسی پژوهش: کاوش حاضر، ضمن بازنمایی و تحلیل شاخصه­ های اخلاق فردی کارگزار اسلامی در متن مزبور، به ریشه­ یابی آن ها در عهدنامه مالک اشتر پرداخته؛ تا ضمن پاسخ به این پرسش که سیمای فردی کارگزار اسلامی، در وصیت ­نامه امام خمینی(ره)، چگونه ترسیم شده است؟ به بازنمایی آنها در عهدنامه مالک اشتر پرداخته و ریشه ­دار بودن این اندیشه­ ها را در آموزه­ های علوی به اثبات رساند.
یافته­ ها: یافته­ ها و نتایج به‌دست آمده، در ده بند قابل ارائه است: خداگرایی و خدامحوری، پایبندی به اسلام، تعهد، عقلانیّت و دانایی، سلامت فکری، اخلاقی و رفتاری، اخلاص، تواضع، جدیّت و پایداری، استقلال و آزادگی، شایستگی.
نتیجه­ گیری: در نهایت، ضمن اثبات هماهنگی و پیوستگی هر دو متن، در زمینه سیمای فردی و اخلاقی کارگزار؛ ترسیم همه جانبه سیمای فردی کارگزار، اثبات هماهنگی فکری و محتوایی دو متن مورد مطالعه و ریشه­ مندی محتوای وصیت­ نامه در آموزه ­های علوی در این زمینه، از نوآوری ­های پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


-    Quran. Translator: Mohammad Mehdi Fooladvand.
-    Al-Musawi, al-Sayyid Abbas Ali. (1376), Explanation of Nahj al Balaghah. First print. Beirut: Dar al-Rasul Alakarm.
-    Ansari, Hamid. (1391). The Awakening Hadith, Biography of Imam Khomeini. Forty-third printing. Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
-    Bahrani, Maysam bin Ali. (1375). Explanation of Nahj al-Balagheh. Translation: Translators. First print. Mashhad: Astan Quds Razavi Research.
-    Danish Pajoh, Mohammad taghi, Atshar, Erge. (1387), Translation Rasayil 'iikhwan alsafa (mjamil alhakmh), First print. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.
-    Hosseini Shirazi, Seyed Mohammad. (No date). Explanation of Nahj al Balaghah. First print. Tehran: Dar toras al Shia.
-    Makarem Shirazi, Nasser, Partners. (1371), Sample Interpretation. Tenth print. Tehran: Dar al-Kutab al-Islamiyah.
-    Mazandarani, Mohammad Saleh bin Ahmad. (1382), Description al-Kafi – Usul and Roodah. Researcher and Editor:  Abolhassan Shaarani.  First print. Tehran: almaktabuh al'iislamih.
-    Mohammad Mahdi Hajilouei Moheb (1397),  Adaptive analysis of the ethical goals of government in nahj al-balaghah and the constitution of the islamic republic of iran”. Quarterly Journal of Nahjolbalagha. Volume 6, Issue 22, Summer 2018, 57-79.
-    Mohammad Mahdi Hajilouei Moheb. (1396). “A comparative study of the goals of government justice in the constitution of the islamic republic of iran and nahj al-balaghah”. Islamic Revolution Research. Volume 6, Issue 20, Spring 2017, 83-99.
-    Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhullah, (1379), velayat-e faqih, First print. Tehran Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
-    Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhullah, (1385), Sahifa Imam Khomeini. Fourth print. Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
-    Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhullah. (1377), Explanation soldiers talk mind and ignorance. Third print. Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
-    Mughniyeh, Mohammad Javad. (1358), in the Shades of Nahj al-Balagha. Third print. Beirut: Dar al-Alam Lalmalein.
-    Rwandy, Saeed bin Heba Allah. (1364), munhaj albaraeih fi sharah ‏nahj‏ albilaghih. First print. Qom. Ayatollah Marashi Najafi Library.
-    Sadroddin Shirazi, Muhammad ibn Ibrahim. (1383),  Description Usul al-Kafi. First print. Tehran: Institute for Cultural Studies and Research.
-    Sajjadi, Seyed Jafar, (1373), Islamic Education Culture. Third print. Tehran: University of Tehran Publications.
-    Sajjadi, Seyed Jafar. (1361), Culture of Intellectual Science. First print. Tehran: Islamic Society of Wisdom and Philosophy of Iran.
-    Sharif al-Razi, Mohammad bin Hussein. (1386), Nahj al-Balagha. Corrected: Subhi Saleh. Translator: Mohammad Dashti. First print. Qom. Sabat al-Nabi Publications.