بازنمایی سیمای فردی کارگزار اسلامی در وصیّت نامه امام خمینی(ره)، «بر پایه عهدنامه مالک اشتر»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

10.22084/rjir.2019.18963.2745

چکیده

رهیافت به دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون شاخصه های فردی و اخلاقی کارگزار اسلامی، با تحلیل گفتمانِ اندیشه سیاسی ایشان مقدور و میسور است. وصیت نامه امام(ره)، آیینه ای تمام نما از افق های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی ایشان بوده که می تواند چارچوب قابل پذیرشی از مسأله پیش گفته را ارائه دهد. کاوش حاضر، ضمن بازنمایی و تحلیل شاخصه های اخلاق فردی کارگزار اسلامی در متن مزبور، به ریشه یابی آنها در عهدنامه مالک اشتر پرداخته؛ تا ضمن پاسخ به این پرسش که سیمای فردی کارگزار اسلامی، در وصیت نامه امام خمینی(ره)، چگونه ترسیم شده است؟ به بازنمایی آنها در عهدنامه مالک اشتر پرداخته و ریشه دار بودن این اندیشه ها را در آموزه های علوی به اثبات رساند. در نهایت، ضمن اثبات هماهنگی و پیوستگی هر دو متن، در زمینه سیمای فردی و اخلاقی کارگزار؛ نتایج به دست آمده، در ده بند قابل ارائه است: 1خداگرایی و خدامحوری، 2پایبندی به اسلام، 3تعهد، 4عقلانیّت و دانایی، 5سلامت فکری، اخلاقی و رفتاری، 6اخلاص، 7تواضع، 8جدیّت و پایداری، 9استقلال و آزادگی، 10شایستگی. ترسیم همه جانبه سیمای فردی کارگزار، اثبات هماهنگی فکری و محتوایی دو متن مورد مطالعه و ریشه مندی محتوای وصیت نامه در آموزه های علوی در این زمینه، از نوآوری های پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the individual image of the Islamic Brother in Imam Khomeini's Will “Based on Malek Ashtar's contract”

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Hajilouei Moheb
Assistant Professor of buali sina university.
چکیده [English]

Approach to Imam Khomeini's View about the personal and moral characteristics of the Islamic Broker , By analyzing the discourse of his political thought, it is possible and Mysore. Imam's will a mirror of the whole view of their religious, political, and social horizons. Which can provide an acceptable framework for the above-mentioned problem. Explore present while representing and analyzing the personal morality indices of the Islamic Brotherhood in the text, To the root of them in the Malik Ashtar treaty;In return, answering the question of the individual image of the islamic brotherhood, In the will of Imam Khomeini, How is it drawn? Represented them in Malek Ashtar's contract and proved the rootedness of these ideas in Alawite doctrines. Eventually, While proving the coherence and consistency of both texts, In the field of personal and moral representation of the broker; Results, available in ten chapters: godmindness and admiration, adherence to Islam, obligations, rationality and wisdom, mental, moral and behavioral health, sincerity, humility, seriousness, independence and liberation, competencies. All-round drawing of individual broker's info, Proof of the intellectual and content coordination of the two texts studied the root of the content of the will in Alavi's teachings in this field, The innovations of this research are present.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • will
  • Ali (AS)
  • malek ashtar treaty
  • brochure