تحلیل دیدگاه‌های امام خمینی نسبت به مداخله نظامیان در رقابت های سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه رازی

چکیده

هدف: سؤالی که در این پژوهش مطرح می‌شود، این است که چرا با آنکه امام خمینی(ره) بر لزوم دخالت همه شهروندان در سیاست تأکید به عمل می‌آورد، با مداخلات نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی مخالف بود؟ به عبارت دیگر، دلیل اصلی و اساسی مخالفت امام با دخالت نظامیان در دسته‌بندی‌های سیاسی، چه عاملی بوده است؟
روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نظری حرفه‌ای شدن نظامیان هانتینگتون، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذارد.
یافته‌ها: امام خمینی(ره) دخالت نظامیان در بازی‌های سیاسی را باعث کاهش کارایی حرفه‌ای نظامیان و عامل خروج سازمان نظامی از وظایف حرفه‌ای آن می‌دانست و به همین لحاظ شدیدا با آن مخالفت می‌کرد.
نتیجه‌گیری: بدین ترتیب، مخالفت امام خمینی(ره) با مداخله نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی، به‌صورتی دقیق در چارچوب نظریه حرفه‌ای شدن نظامیان قابل تطبیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-    Akhavan Kazemi, Masoud. (2009). Military and politics from the perspective of political sociology. Kermanshah, Razi Publications. (in Persian)
-     Azghandi, Alireza. (1995). Army and Politics. Tehran: Qomes Publishing. (in Persian)
-    Bashiriyeh, Hussein. (2012). Political Sociology: The Role of Social Forces in Political Life. Tehran: Ney Publishing. (in Persian)
-    Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalaleddin and Alavi, Seyed Mohammad Ali. (2016). "The Process of Securing the Nuclear Activity of the Islamic Republic of Iran by the Israeli Lobby in America from the Copenhagen School Perspective". Strategic Policy Research Quarterly, Fifth Year, No. 17, Summer. (in Persian)
-    Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalaleddin and Karimi, Parisa. (2014). "The Military and the Transition to Democracy in Arab Countries: A Case Study of the Role of the Military in Egyptian Political and Social Change (2015-2011)." Journal of International Relations Research. Volume One, Issue 14, Winter. (in Persian)
-    Harcige, Hussein. (2011). "Military Intervention in Politics". Journal of Isfahan University (Humanities). Volume 12, Issues 1 and 2. (in Persian)
-    Huntington, Samuel. (1996). The Political Order in Changing Societies. Translated by Mohsen Salasi, Tehran: Science (elm) Publishing. (in Persian)
-    Huntington, Samuel. P. (1957). The Soldier and The State, New York, Harward College Press.
-    Khajeh, Ali, Najatpour Majid, and Zarghami Nabiyaleh. (2011). The Motivation of the Military to Enter Politics and its Consequences. December 21, Available at: http://www.aftabir.com/articles/view/politics/political-science/c11323672419p1.php/ (in Persian)
-    Lotfian, Saeed (2001). Army and Islamic Revolution. Tehran: Revolution Documentation Center Publications. (in Persian)
-    Mousavi, Mir Tabib. (2004). Army and Politics in Perspective, Tehran: Democratic (Mardom Salar) Publications. (in Persian)
-    Nasrollahzadeh, Mohammad Javad and Sarai, Hassan. (2008). "Structural and Functional Distinctiveness of Military Organizations from Political Entity". Iranian Journal of Sociology, Volume 9, Issues 3 and 4, Fall and Winter.
-    Roxhoff, Ryan (1997). Underdeveloped Theories. Translated by Ali Hashemi Gilani, Tehran: Safir Publications. (in Persian)
-    Sahifeh Imam/Noor. Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works (in Persian).
-    Shahrvand Newspaper. The Constitution Prohibits Military Intervention in Elections. Fifth Year, No. 1113. Available at: http://www.shahrvand-newspaper.ir/1396/02/11/Main/PDF/13960211-1113 (in Persian)
-     The base for disseminating Imam Khomeini's ideas. Speech at Military Commanders (Military Avoiding Political Interference). available in: https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/14/title/125. (in Persian)
-    The full text of the Divine Political Testament of Imam Khomeini. Available in: www.farsi.khamenei.ir/ndata/news/9447/680315.pdf. (in Persian)
-    Voice of Iran. "Why Shouldn't the Military Enter Politics?" 27 February 2014. http://Sedayiran.com/fa/news/46146/ (in Persian)