مطالعة میزان مطابقت محتوای ارائه شده در درس «انقلاب اسلامی ایران» با انتظارات دانشجویان (مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال اساسی است که میزان برآورده شدن انتظارات دانشجویان از محتوای ارائه شده در درس انقلاب اسلامی ایران چقدر است؟ روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه پژوهش 380 نفر از دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامۀ محقق ساخته پس از برآورد روایی و پایایی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری آزمون t تک نمونه ای و آزمون t برای گروه های مستقل با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع، میزان برآورده شدن انتظارات دانشجویان از مطالب تدریس شده در درس انقلاب اسلامی درخصوص پاسخگویی به شبهات و سؤالات آنها پیرامون انقلاب اسلامی کمتر از حد متوسط می باشد. بیشترین میزان انتظارات برآورده شدۀ دانشجویان از محتوای ارائه شده در خصوص مسائل قبل از انقلاب و ریشه های تاریخی آن و کمترین میزان انتظارات برآورده شدۀ دانشجویان از محتوای ارائه شده در خصوص مسائل روز جامعة ایران و نظام بین­المللی بود. همچنین، دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بیشتر اعتقاد دارند که محتوای درس انقلاب اسلامی با انتظارات آنها منطبق است.

کلیدواژه‌ها


 1. اجتهادی، مصطفی(1377) تحلیلی بر توانمندیها و کاستیهای نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 3 ، سال ششم.
 2. حسین زاده، محسن(1379) بررسی نظرات مدیران و دبیران دینی در مورد عوامل افزایش دهندۀ کیفیت آموزشی درس دینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه  اصفهان.
 3. فاضلی، عصمت(1378) خلاصۀ طرح پژوهشی بررسی برنامه درسی رشته روانشناسی و میزان تحقق اهداف آن از نظر مدرسان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم،تحقیقات، فناوری.
 4. فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی ناهید(1386) ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی(مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، فصل نامۀ مطالعات برنامه درسی، شماره 5، سال دوم.
 5. فروغی ابری، احمدعلی و همکاران(1387) راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی
  رشته­های علوم قرآنی از دیدگاه استادان و دانشجویان مؤسسۀ آموزش عالی آزاد علوم قرآنی و معارف اسلامی غدیر، فصل نامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 20.
 6. محمد پور، محمد رضا(1374) بررسی نظرات دانشجویان در مورد عوامل افزایش دهندۀ کیفیت آموزش در مراکز تربیت معلم استان خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 7. محمدبیگی دهقی، احمد(1374) بررسی عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی
  دوره­های ضمن خدمت مرکز آموزش عالی شهید فارسی از دیدگاه فراگیران و مدرسین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
 8. قورچیان، نادرقلی و همکاران(1376) دایره المعارف آموزش عالی، چاپ اول، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
 9. نیلی احمدآبادی، محمد رضا(1371) نظر سنجی مقایسه­ای اعضای هیأت علمی
  دانشگاه­های اصفهان و صنعتی اصفهان در رابطه با عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی هر دو دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اصفهان.
 10. عمیدزنجانی، عباسعلی(1372) انقلاب اسلامی و ریشه ها، تهران، کتاب سیاسی.
 11. عیوضی، محمدرحیم و هراتی، محمدجواد(1390) درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی، قم، نشر معارف.
 12. مجیدی، محمدرضا و فاتحی، ابوالقاسم(1385) بررسی سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه ریزی دروس معارف اسلامی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره3، سال دوازدهم.
 13. ملایی نژاد، اعظم و همکاران(1384) مطالعه تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم کشورهای انگلستان، فرانسه، ژاپن، مالزی و ایران، طرح تحقیقاتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
 14. میرکمالی، سیدمحمد(1372) «تحلیلی بر توانمندیهای شغلی فارغ التحصیلان
  دانشگاه­ها»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 4، سال اول.
 15. نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم(1389) روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، تهران، انتشارات ارسباران.
 16. نوروززاده، رضا و همکاران(1385) وضعیت سهم مشارکت دانشگاهها در باز نگری
  برنامه­های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 4، سال دوازدهم.
 17. نیک نشان، شقایق و همکاران(1388) میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان و عادی، فصل نامۀ اندیشه­های نوین تربیتی، دورۀ 5، شمارۀ 4.