بازشناسی نقش مولفه های فرهنگی حکومت اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

حکومت اسلامی دارای ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نقش مؤلفه‌های فرهنگی حکومت اسلامی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی اساسی است. چرا که فرهنگ در مبانی اسلامی جایگاه زیربنایی دارد. لذا صیانت از مؤلفه‌های فرهنگی حکومت اسلامی به‌عنوان یک اصل تمدن ساز، یک ضرورت است. در پژوهش حاضر نگارندگان درصدد هستند با توجه بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای و بهره گیری از روش ترکیبی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل لایه ای فعالیت های فرهنگی تاثیرگذار بر تشکیل تمدن اسلامی به بازشناسی این مؤلفه‌ها بپردازند. سؤال اصلی پژوهش این که مؤلفه‌های فرهنگی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در مبانی فکری و دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای کدامند؟در پژوهش حاضر نگارندگان درصدد هستند با توجه بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای و بهره گیری از روش ترکیبی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل لایه ای فعالیت های فرهنگی تاثیرگذار بر تشکیل تمدن اسلامی به بازشناسی این مؤلفه‌ها بپردازند. یافته‌های حاصل از پژوهش نشانگر آن است که مؤلفه‌هایی چون اخلاق محوری،عدالت محوری و ایجاد خودباوری و اجتناب از سکولاریسم و امثال آن‌ها باید موردتوجه اساسی قرار گیرد و درصورتی‌که این راه‌کارها به‌عنوان پادزهر در قبال آسیب‌ها به کار گرفته نشوند، تأمل در رابطه با عوامل و ابعاد شکل‌دهنده‌ی تمدن سازی نوین اسلامی،محلی از اعراب ندارد. روش استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی بر مبنای دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


-    THE HOLY QURAN
-    Adamiabarghouei, Ali; Nasrollahi, Rouhallah (2008), civilizing university, the historical necessity of the new age, publications of department of culture and social affairs of ministry of science, research and technology.
-    Agroup of authors (2008), islamic revolution of Iran, qom, daftar e_nashr_e_maaref.
-    Akbari, mortezaa; Rezaei, fereydoon (2016), an investigation on characteristics of modern Islamic civilization in thought of supreme leader. semi_annual journal of olgooyepishrafteeslamiva irani, number 5.
-    Alsadr, seyed mohammadbaagher (1432alef). Islam and establishment of contemporary human culture. center for publishing and translate and community of Islamic cultural knowledges.
-    Alsadr, seyedmohammadbaagher (1409), historical tradition in quran, Damascus, Syria, the house of introduction of journals.
-    Alsadr, seyedmohammadbaagher (1434), our philosophy, scientific conference about shahid sadr.
-    Altwaijri, Abdulaziz Othman (2007), Cultural Strategy for the Islamic World (As amended and adopted by the Fourth Islamic Conference of Culture Ministers), Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization.
-    Anjomshoa, azarvaaboozarmazaaheri (2019), <> monthly journal of marefat, may, number245
-    Arasta, mohammadjavad an dalibahadorijahromi (2015), “islamicgovernment,recognition criterion and practical features”, Quarterly journal of  danesh_e_hoghoogh_e_ omoomi,third period,spring,number7.
-    Ashkvari, mohammadjafar; mousavi, sepideh Zahra (2016), factors and backgrounds of Islamic civilization vivification in speech of supreme leader of Islamic revolution, conference of modern Islamic civilization, shaahed university.
-    Bagherzadeh, mohammadreza (2004), “pathology of the islamic revolution”, maarefat journal, number 68.        
-    Bahmani, mohammadreza (2015), modern Islamic civilization in thought of ayatollah khamenei (what and how the civilization of islamic republic of iran evolved), journal of ketab_e_naghdva nazar, number 74.
-    Bassiouni, Cherif (2012), Introduction to Islam, Washington, Middle East Policy Council.
-    Callahan, K. R & Brooks, L. M: (2004) Essentials of strategic project management, USA, John Wiley & Sons.
-    Dehshiri, mohammadreza (2016), modern Islamic civilization basics and perspectives, conference of modern islamic civilization shaahed university.
-    Derakhshe,jalal and others(2018), “modern Islamic civilization’s horizons in sky of ayatollah khamenei’s thoughts”, emamsaadegh publishings.
-    Elviri, Mohsen va seyed reza mehdinejaad “the relation between religion and civilization in thought of maalek ebne nabi, quarterly journal of Islamic civilization and history”, ninth period, spring and winter, number18.
-    Farmihanifaraahani, Mohsen (2016), requirements of realization of modern Islamic civilization, conference of conference of modern Islamic civilization shaahed university of Tehran.
-    Farmihanifarahaani, Mohsen; Khariarani, Majid (2016), religious education, foundation of modern Islamic civilization conference of mdern Islamic civilization shaahed university of Tehran.
-    Farugi, IsmaÏlRaji (2013), The Essence of Islamic Civilization, The International Institute of Islamic Thought.
-    Foozi, yahyaa va mahmoodreza sanamzadeh (2013), terminology of ethics from perspective of quran, journal of quran number 8.  
-    Gholaamjamshidi, mohammadsaadegh (2012), Islamic culture and civilization payaame nor university publishings.
-    Gholami, reza (2017), “freedom and modern Islamic civilization”, second national conference of tamaddon novine slaami, Tehran, shaahed university.
-    Haatami, Mohammadreza (2012), components of Islamic civilization, Tehran: emaamsadegh university publishings.
-    Hoseinayee, Fatemeh; Alipourmoghadam, Zahra (2016), formation backgrounds and internalization process of modern Islamic civilization from the perspective of supreme leader, conference of tamaddone novine eslami shaahed university.
-    Islami nodushan, Mohammadali (1993), culture and pseudo_culture, yazdan publishing.
-    Jafarian, Rasoul (2011), “social components in islamic civilization”, monthly journal of sooreh, february and march, number 48- 49.
-    Jamshidi, Mohammadhossein (2016), Religious foundations of civilization from perspective of islam, conference of modern islamic civilization of shahed university in tehran.
-    Jamshidi, mohammadhossein (2015), “sublime civilization in thought of martyr sadr”, quarterly journal of olumeensanieslami_e_sadra, autumn and winter, number11and12.
-    Khaariarani, Majid; Aliakbarzaadeharani, Zahra (2016), foundations and components of modern Islamic civilization with emphasis on thoughts of supreme leader, conference of modern Islamic civilization shaahed university.
-    Khamenei, seyyed ali (2018), hadisevellayat, Tehran, moaseseenghelabeslami.
-    Khazaei, Ali; Rajabidavaani, Mohammad hossein (2016), comparative study of eschatology of civilization, conference of modern Islamic civilization shaahed university.
-    Khorshidi, hossein (2016), “an study on existential basics of Islamic government”, journal of habl al matin, fourth year, summer, number11.
-    Linton, rolph (1959), the path of civilization, translated by parviz marzbaan, Tehran, tabaan.
-    Lucas, henry (1990), history of civilization(vol1), translated by abdolhosein azarang, keyhan institiute publishings.
-    Mehrnya, Hassan (2018), “necessity and soloutions of muslims unity and establishment of modern Islamic civilization”, semi _annual journal of asfaar, spring and summer, number 5.
-    Moftakhari, Hossein (2001), “Islamic civilization, basics and components”, journal of history islam, summer, number 2.
-    Mohammadi, khadijevamehdinaaderi (2019), “the nature and elements Islamic state in perspective of supreme ayatollah Khamenei”, quarterly journal of approach of Islamic revolution, twelfth year, number 42.
-    Moharrami, tohid (2019), “the future of cultural security of Islamic republic and realization of modern Islamic civilization”, quarterly journal of fundamental studies of Islamic civilization, period1, spring and summer, number1.
-    Mollaei, Hassan (2016), position and functions of mahdaviat doctrine and entezaar in formation of modern Islamic civilization from perspective of imam khamenei, quarterly journal of mahdavi researches, number 12.
-    Moradinasab, hosein & shams abaadi, Haadi (2019), “the role of shia scientists on extension of Islamic culture and civilization in shaamaat from the beginning to end of seventh century AH”, quarterly journal of history of Islam, spring, number 73.
-    Najafi, Hassan and others (2018), “the analysis of mahdaviat doctrine position in vivification of modern Islamic civilization”, quarterly journal of Islam and translation studies, fifth year, winter, number 3.
-    Noroozi, Mohammadjavaad (2011), Islamic revolution and vivification of Islamic civilization with emphasis on perspectives of supreme leader (retrieved from article collection of islamic revolution’s horizons, university of emaamsaadeghpublishings.
-    Rajabidavani, Hossein; Khazaei, Ali (2016), modern Islamic civilization an effective component for strength of internal construction of Islamic republic of iran, conference of modern Islamic civilization shaahed university.
-    Rajialfaaroughi, esmaeil (1436), monotheism the substance of Islamic civilization, beyrout, almahad al alamilelfekreleslami.
-    Rezaei, Abdolali (2013), engineering of modern Islamic civilization (obstacles and requirements) ketabe farad publishings.
-    Saadatnia, Reza; Emamjomezadeh, sharifolsadaat; Alavi, salimesadaat (2016), the role of justice in development of Islamic civilization from the perspective of quran and nahjolbalaaghe, kosar journal, number 53.
-    Sadr, seyedmohammadbaagher (2015), our philosophy, translated by abolghasem hoseini, qom, dar al sadr.
-    Sadr, seyedmohammadbaagher (2015), sparks, qom, daarolsadr.
-    Safari, Reza (2011), “history of Islamic civilization”, ketabemaahtarikhva joghrafia, January, number 152.
-    Salimi, Abdolhakim (2013), awakening and vivification Islamic civilization with emphasis on political thought of supreme leader of Islamic civilization. article collection of conference of Islamic awakening in thought of imam khomeini and ayatollah khamenei available on paaygaahe etelaa resani daftare hefzonashra asare ayatollah seyedalikhamenei.
-    Shariati, Ali (1992), history of civilization: Tehran: ghalam.
-    Shariatitabaar, Mehdi (2016), a glance on Islamic civilization from the perspective of holy quran, mashkooh journal, number 128.
-    Sinaei, Fateme; Alipourmoghadam, Zahra (2016), formation backgrounds of and realization process of modern Islamic civilization from the perspective of supreme leader, conference of modern Islamic civilization shahed university.
-    Tabrasi, Hasan ben fazl (1992), gratnesses of ethics, qom, sharifreza publishings.
-    Toghaani, Aboozar (2014), Islamic civilization infrastructure of bliss and evolution of mankind, available on paaygaahe takhasosi maaref ahlebeyt.
-    Vahidimanesh, Hamzehali (2008), “civilization elements of supreme religion of islam”, monthly journal of maarefat, march, number 123.
-    Zamanimahjoub, Habib (2012), renovation of Islamic civilization, journal of taarikhdarandishe pajouhesh, number1.
-    Zamanimahjoub, Habib (2017), political requirements of modern Islamic civilization from the perspective of imam khamenei. islamic political researches, number 9.
-    Zamiri, mohammadreza (2010), “Islamic civilization from perspective of Imam Khomeini”, maarefat journal, june, number 138.