شواهد و مستندات قرآنی سخنان امام خمینی (ره) در بارۀ سیاست های نفوذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: امام خمینی(ره) در طول زندگی سیاسی خود و نیز در زمان رهبری انقلاب اسلامی (68-57) درباره‌ی سیاست‌های استکبار برای نفوذ در انقلاب اسلامی جهت براندازی یا تغییر ماهیت آن، نکاتی را بیان کردند که ضرورت دارد برای صیانت از نظام اسلامی بدان توجّه شود. این مقاله به این سؤال پاسخ داده است که آیا سخنان امام (ره) در موضوع سیاست‌های نفوذ، شواهد، مستندات یا خاستگاه قرآنی دارد؟
روش­ شناسی پژوهش: روش این پژوهش، اسنادی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از تکنیک فیش‌برداری استفاده شده است.
یافته­ ها: یافته ­ها حاکی از این است که حضرت امام راه‌های نفوذ به انقلاب را شبهه ­افکنی، عوام ­فریبی و انحراف اذهان عمومی، اِعمال سیاست خوف و رجاء، ایجاد اختلاف، القای ناامیدی و نفی خودباوری، شایعه ­سازی و شایعه ­پراکنی، تحریف‌گری و... می ­داند و با شواهد و مستندات قرآنی، آنها را بیان و پیش‌بینی می ­نماید؛
نتیجه­ گیری: لذا کلام امام به تمامه منطبق با فرامین و نواهی خدای سبحان در قرآن کریم است؛ آنجا که از شبهه افکنی دشمن برای نفوذ در انقلاب اسلامی سخن گفت اشاره به کلام خداوند است که قلب ­های مریض با دستاویز قرار دادن متشابهات، محکمات را از مسیر خود خارج می ­سازند؛ وقتی سخن از عوام‌فریبی و انحراف اذهان عمومی بود به فرمایشات قرآن در بارۀ سیاست های فرعون و نمرود اشاره داشت. امام راحل(ره) به اِعمال سیاست خوف و رجاء نیز اشاره داشتند که با سیاست‌های استکباری فرعون در کشتن پسران و زنده نگه داشتن دختران منطبق است. و نیز از ایجاد اختلاف توسط دشمن هشدار دادند که با اعتصام به حبل متین الهی در قرآن کریم هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


-      The Holy Quran, Translator: Makarem Shirazi, Naser (1995), Qom: Dar al-Qur'an al-Karim, Eighth print.
-      Afshardi, Mohammad Hossain & Akbari, Hossein, (2014), “The Influence of Shiite Geopolitical Factors on the Development of the Influence of the Islamic Revolution”, in Faslname Elmi-Pajoheshie Afaghe Amniat, Sixth Year, Fall, No. 20: 45-70.
-      Ale Rasul, Susan & Eftekhari, Narges, (2012), “Devil's ways of Influences from the Perspective of the Qur'an and Nahj al Balaghah”, The Journal of Quranic Development of Kawthar (Majale-Roshde-Qurani kawthar), No. 39: 67-79.
-      Ali ibn Al-Hussain (AS), (1998), Assahifa al-Sajjadiah, Qom: Al-Hadi Publishing Office, First Print.
-      Amid, Hassan, (2012), Amid Dictionary, Tehran: Amir Kabir Publication.  
-      Azhari, Mohammed bin Ahmad, (No Date), Tahzib al-Loughah, Beirut: Dar Al-Ihya Attorath Al-Arabi, First Print.
-      Babaei, Mohammad Bagher, (2018), “The Strategy of confronting with Influence process from the Qur'anic Viewpoint”, Journal of Defense Policy (Majale siasate Defa`ee), Spring, Volume 25, Number 98: 163-189.
-      Dashti, Mohammad, (2002), Translation of Nahj al Balaghah. Qum: Mashhour Publications, Fourteenth print.
-      Dehkhoda, Ali Akbar, (2009), The Dictionary of Dehkhoda, Tehran: University of Tehran, Second Print.
-      Dibaji, Mohammad Ali, (2004), “The Devil's Hands in Human Acts”, The Journal of Development of Teaching of Qur`an and Islamic Teachings (in Majaleye Roshde Amoozeshe Quran and Ma`arefe Eslami), No. 52: 21-29.
-      Feyz kashani, Mohsen, (1994), Tafsir al-Safi, Research: Hossain Alami, Tehran: Al-Sadr Publications, Second Print.
-      Feyz, Davood & Sharafi, Vahid & Aghaei, Hadi & Mohammad yari, Zohreh, (2015), “Identifying Individuals' Subjects to Enemy Influence Using the Q-Method”, Journal of Defense Policy (Majale Siasate Defa`ee), Volume 23, Winter, Number 1: 73-100.
-      Firouzian, Shobair, (2018). “A Quranic Reflection on the Properties and Methods of Enemy Influence in the Computing System of the People and Officials of the Islamic System”, Journal of Ma'rifat (Majale Ma`refat), Mehr, Volume 4, Number 238: 35-45.
-      Fouladi, Mohammad& Banakar, Roya, (2011), “Social and Cultural Influences and Techniques, with Emphasis on Theory of Use and Satisfaction and the Role of Social Networks in Influence”, Journal of Cultural and Social Knowledge (Majale Marifate Farhanghi va Ejtema`ee), No. 30: 55-80.
-      Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Mokram, (1993), Lisan al-Arab, Beirut: Dare- Sader, Third Print.
-      Khatami Sabzevari, Seyyed Javad & Baqi`ee, Zohreh, (2018), “Investigating the Problem of Cultural Influence in the Speech of Supreme Leader relying on Qur'anic Verses”, Journal of Culture in Islamic University, Winter, Volume 7, Number 4: 551-572.
-      Makarem Shirazi, Naser, (1996), Tafsire Nemoone (A Sample exegesis), Tehran: Dar al-Kotob Al -Islami, First Print.
-      Mo`tamedi, Hussain, (2000), “The Ways of Influencing into Revolutions”, Journal of the culture of  Kowthar, No. 47: 52-57.
-      Moein, Mohammad, (2012), Persian Dictionary of Moein, Tehran, Amir Kabir Publication.
-      Moorhead, Gregory & Griffin, Rigi, (2006), Organizational Behavior, Translated by: Seyyed Mahdi Alvani and Gholamreza Memarzadeh, Tehran: Morvarid Publication, Eleventh Print.
-      Motahari, Morteza, (1994), The Collection of Shahid Motahari's Works, Tehran: Sadra publication, Eighth Print.
-      Mousavi Khomeini, Ruhollah, (No Date). Sahifa Imam, Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.
-      Nemati, Noureddin, (2012), “The Expansion of German Influence in Iran”, 1313-20, Journal of Historical Science Research, Faculty of Literature and Humanities, Universityof Tehran, Spring and Summer, Volume 4, Number 1: 191-208.
-      Qara'ati, Mohsen (2004), Tafsire Noor, Tehran: Cultural Center of Lessons from the Qur'an, Eleventh Print.
-      Qutb, Sayyid Ibn Ibrahim, (1991), Fi Zilal Al-Qura`n, Beirut: Dar al-Shoroq, Seventeenth Print.
-      Raghib Esfahani, Hussain Ibn Muhammad, (1991), Al-Mofradat fi Qarib al-Qur'an, Research: Safwan Adnan Davoodi, Beirut: Dar al-Elm, First Print.
-      Razi, Fakhr Al-Din Muhammad Bin Omar (1999), The Keys of Secrets (Mafatih al-Ghayb), Beirut: Dar Al-Ihya Attorath Al-Arabi, Third Print.
-      Rezaeyan, Ali (2007), Managing Political Behaviors in Organizations, Tehran: Samt Publication, Second Print.
-      Tabarsi, Fazl Ibn Hassan (1994), Majma Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran, Research: with an Introduction by Mohammad Javad Balaghi, Tehran: Naser Khosro Publication, Third print.
-      Tabataba`ei, Mohammad Hussain (1996), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an, Qom: Islamic Publication Office, Fifth print.
-      Talei Hoor, Rahbar& Bahrami, Rostam (2018), “The Strategy of US Influence and Its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran (with Emphasis on the Supreme Leader's Viewpoints)”, Journal of Islamic Revolution Studies (Faslaname Elmi Pajoheshi Motale`ate Eslami), Fourteenth Year, Spring, No. 48: 71-90.
-      Zamakhshari, Mahmoud, (1986), Al Kashaf An Ghavamez Al-Tanzil, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, Third print.