اجماع سازی در سبک رهبری حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22084/rjir.2019.19585.2829

چکیده

هدف: هدف اصلی مقاله حاضر شناخت و تحلیل اجماع سازی در اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای است. بدین ترتیب مقاله حاضر درپی پاسخ به این سؤال اصلی است که اجماع سازی در سبک رهبری امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای چگونه است؟
روش‌شناسی پژوهش: به منظور پاسخ به سؤال مقاله از روش تحلیل اسنادی که از انواع روش‌های کیفی است استفاده شده است. با این روش، اسناد و مدارک موجود شامل کتب، مقالات و پایان نامه‌ها و اسناد بررسی شده است.
یافته‌ها: با بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای، مؤلفه‌هایی مانند: مشورت، گفتگو و استدلال و انتخابات در اجماع سازی مورد توجه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای بوده است. می‌توان گفت اجماع سازی در اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای، دارای جایگاه ویژه‌ای است.
نتیجه‌گیری: لذا پس از بررسی اندیشه سیاسی ایشان، در ادامه سعی شده است شواهدی از مشورت، گفتگو و انتخابات در اجماع سازی به تفکیک ارائه شود. با مطالعه در سبک رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌توان گفت ایشان در زمینه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... از طریق مشورت، گفتگو و مذاکره و همچنین مشارکت همگانی اقدام به اجماع سازی نموده‌اند. بدین ترتیب با سبک رهبری خود در زمینه اجماع سازی، الگو سازی نمودهاند.   ‌  

کلیدواژه‌ها